fbpx

ฮ่องกงอนุมัติใช้วัคซีนของซิโนแวกแล้ว

ฮ่องกงอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของซิโนแวก บริษัทเวชภัณฑ์ของจีนเป็นกรณีฉุกเฉิน และจะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้