fbpx

พร้อมช่วยสมาชิกสหกรณ์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

กรุงเทพฯ 28 เม.ย. – อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แนะให้สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ติดต่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้มีกำลังผ่อนชำระ อีกทั้งให้สหกรณ์ต่างๆ สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมให้สมาชิก พร้อมเตรียมเงินกพส. กว่า  300  ล้านบาทที่จะปล่อยดอกต่ำช่วยสหกรณ์


นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่คือ ภาระด้านหนี้สินที่เป็นภาระหนัก รายได้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการชำระเงินงวด ซึ่งแนวปฏิบัติที่ออกมาจะช่วยให้สหกรณ์แต่ละแห่งสามารถที่จะประชุมกรรมการสหกรณ์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ที่จะเอื้อต่อการปรับโครงสร้างหนี้รายบุคคล  แต่ต้องไม่กระทบต่อเจ้าหนี้เงินกู้ของสหกรณ์  เพราะบางสหกรณ์กู้เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อให้บริการสมาชิก แต่ละโครงการจะต้องมีงวดระยะเวลาของโครงการที่ชัดเจนเช่น การขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป  3-5  ปี หรือลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้สมาชิกชำระหนี้ เป็นต้น

นายวิศิษฐ์กล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือให้สหกรณ์สร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกให้มีรายได้ ซึ่งเมื่อปลายปี 63 กรมได้จัดเงินให้กับสหกรณ์จัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตหรือต่อยอดสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกหลานเกษตรกรเข้าโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์  ซึ่งพบว่า หลายรายประสบความสำเร็จในการทำอาชีพการเกษตรที่บ้านเกิด นอกจากนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ยังมีเงินกองทุนมากกว่า 300 ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องกู้ไปช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19


สำหรับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เมื่อ 30 มี.ค. 2563  มี 3 ข้อเพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายสหกรณ์ ประกอบด้วย 1. การถือหุ้นของสมาชิก  กรณีข้อบังคับของสหกรณ์ใดกำหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดไว้  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเพื่อปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกหรือกำหนดให้สมาชิกหยุดถือหุ้นรายได้เดือนเป็นการชั่วคราวแล้วแต่กรณีจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ  หรือกรณีที่ข้อบังคับกำหนดให้ต้องถือหุ้นรายเดือนเป็นจำนวนที่แน่นอน ก็สามารถกำหนดหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว รวมถึงกรณีข้อบังคับสหกรณ์ใดกำหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นเพิ่มตามส่วนของเงินกู้โดยหักจากเงินกู้สมาชิก กำหนดให้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ตามโครงการช่วยเหลือสมาชิกตามที่สหกรณ์กำหนด ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับชั่วคราวแต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีบัญชีของสหกรณ์  เว้นแต่สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มโดยสมัครใจ  2.การผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิก สหกรณ์อาจกำหนดมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินหรือการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับสมาชิกที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิดตามแนวทางที่กรมกำหนดและตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สหกรณ์ โดยวิธีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การผ่อนผันชำระหนี้ การขยายเวลา การพักชำระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ โดยได้รับคำยินยอมจากผู้ค้ำประกัน รวมถึงการลดหรือยกเว้นค่าปรับให้แก่สมาชิก

ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงกระแสเงินสดในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้สหกรณ์ที่ได้กู้ยืมมาเป็นทุนดำเนินการด้วย รวมถึงพิจารณาว่ามีระเบียบให้กระทำได้หรือไม่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ของสหกรณ์หรือกำหนดระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก 3. กรณีสหกรณ์ใดมีความจำเป็นต้องผ่อนผันการชำระหนี้ การขยายเวลา การพักชำระหนี้ รวมทั้งปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิดภายหลังวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการฯจะต้องมีมติให้จัดทำเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือและผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก้สมาชิกที่มีปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะและมีกำหนดเวลาโครงการชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่อไป. – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นักโทษเรือนจำกลางเชียงใหม่ติดโควิดแล้วกว่า 3 พันคน

พบนักโทษในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 3,000 คน ด้านผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตรียมแถลงรายละเอียดสถานการณ์ การควบคุมโรค และการรักษา วันนี้ เวลา 10.30 น.

เพลิงไหม้โรงงานพลาสติก ถนนสุขาภิบาล 5

โหมหนัก! ไฟไหม้โรงงานพลาสติก ถนนสุขาภิบาล 5 เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดแต่ยังคุมไม่ได้ ล่าสุดลามแล้ว 3 โกดัง โครงสร้างหลังคาเริ่มทรุด

อินเดียยอมรับครั้งแรกเรื่องทิ้งศพเหยื่อโควิดลงแม่น้ำ

รัฐบาลอินเดียยอมรับครั้งแรกว่า มีการทิ้งศพติดโควิด-19 จำนวนมากลงในแม่น้ำหลายสาย เหตุจากชาวบ้านยากจน ไม่มีเงินทำศพ คนในครอบครัวที่ตายจากโควิด-19

อินโดนีเซียงดฉีดแอสตราชุดหนึ่งหลังมีคนตาย

อินโดนีเซียระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาชุดหนึ่ง เพื่อทดสอบความปลอดเชื้อและความเป็นพิษ หลังจากชายวัย 22 ปี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนได้ 1 วัน

ข่าวแนะนำ

ประชุมด่วนหลังตัวเลขโควิดพุ่งสูง

นายกฯ เรียกประชุมด่วน “อนุทิน” ทีมแพทย์ ที่ปรึกษา หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พุ่งสูง โดยเฉพาะในเรือนจำ พร้อมวางแนวทางทีมยุทธสารสื่อสารรัฐบาลใหม่ ชี้แจงสถานการณ์โควิดให้รวดเร็ว สร้างความเข้าใจประชาชน

ราชทัณฑ์รับตัวเลขติดโควิดก้าวกระโดดจากตรวจเชิงรุก

อธิบดีกรมราชทัณฑ์แถลงยอมรับตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มก้าวกระโดด มาจากการตรวจเชิงรุกภายในไม่กี่วัน ชี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มอีกหากตรวจ 100% สั่งตรวจซ้ำทุกเรือนจำ

คลัสเตอร์เรือนจำเชียงใหม่ นักโทษติดเชื้อโควิดเกือบ 4 พัน

คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มากที่สุดอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ ซึ่งพบนักโทษติดเชื้อโควิด-19 มากถึง 3,929 ราย ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงสถานการณ์ล่าสุด

มิตรภาพจีนมอบวัคซีนโควิดให้ไทย 1 ล้านโดส ถึงแล้ว 5 แสนโดส

มิตรภาพไทย-จีน แน่นแฟ้น มอบวัคซีนโควิดบริจาคให้ไทย 1 ล้านโดส ถึงแล้ว 5 แสนโดส โดยขอให้ปันวัคซีนส่วนหนึ่งปันให้คนจีนในไทยที่มีอยู่ 2 แสนคนด้วย