fbpx

ธอส. เปิด 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ วงเงินรวม 23,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 25ก.พ.- ธอส. เตรียมกรอบวงเงินรวมอีก 23,000 ล้านบาท เปิดตัว 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับกลุ่มพนักงานที่ประกอบอาชีพประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นต่ำสุดเพียงร้อยละ 1.75 ต่อปี ให้ชำระเงินงวดแบบขั้นบันได ตัดชำระเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ลูกค้าไม่ Payment  Shock กู้ 1 ล้านบาท เงินงวดปีแรกเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี พิเศษฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มพนักงานที่ประกอบอาชีพประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ง่ายมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “Be Simple, Make it Simple” ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้เตรียมกรอบวงเงินอีก 23,000 ล้านบาท จัดทำ 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่ม Business Solution เพิ่มเติมจากการออก 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) กรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท ที่ออกไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ออกมาเพื่อให้ลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป สามารถผ่อนชำระด้วยเงินงวดที่ปรับขึ้นในจำนวนที่สอดคล้องกับรายได้แบบขั้นบันได และตัดชำระเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี พิเศษ!! ลดภาระให้กับลูกค้าโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม

ทั้งนี้  ซึ่งมีรายละเอียดของทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ คือ 1.โครงการสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข กรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท สำหรับการซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีระบบพลังงานทดแทน หรือระบบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยลดความร้อนภายในที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน (ECO House) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 1.75 ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR- ร้อยละ 3.40 ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR- ร้อยละ 2.45 ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ ร้อยละ 2.73 ต่อปีเท่านั้น (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ร้อยละ  6.150 กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,600 บาทต่อเดือน   ยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564


 2.โครงการสินเชื่อบ้าน D Plus กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 2,500,000 บาท     ขึ้นไปและซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการพิเศษที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า อาทิ โครงการ Fast Track โครงการ Smart Fast Track และโครงการ Regional Fast Track เป็นต้น อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 1.99  ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR- ร้อยละ 3.40 ต่อปี     ปีที่ 3 เท่ากับ MRR- ร้อยละ 2.45 ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ ร้อยละ

2.81 ต่อปี กรณีกู้ 2,500,000 บาท  ผ่อนชำระเริ่มต้น 10,300 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

 3.โครงการสินเชื่อบ้าน สร้างสมใจ กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมอาคาร และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดโดย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับร้อยละ 2.80 ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR- ร้อยละ 3.05 ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR- ร้อยละ 2.65 ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ ร้อยละ  3.13 ต่อปี    กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,200 บาทต่อเดือนยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 


4.โครงการสินเชื่อบ้าน All Home กรอบวงเงิน 6,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท  ปีที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 3.25 ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR- ร้อยละ 2.65 ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR- ร้อยละ 2.25 ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ ร้อยละ  3.55 ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,400 บาทต่อเดือน และอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป ปีที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ  3.00 ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR- ร้อยละ 2.90 ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับร้อยละ  3.33 ต่อปี กรณีกู้ 3 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

5.โครงการสินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับร้อยละ  3.25 ต่อปี ปีที่ 4-5 เท่ากับ ร้อยละ 4.15 ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

“การออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธอส. ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเป็นแบบขั้นบันได จะช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่ประสบปัญหาเงินงวดสูงขึ้นเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต   หรือ Payment Shock อาทิ โครงการสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ  1.75 ต่อปีจะมีเงินงวดผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 3,600 บาท ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR- ร้อยละ 3.40 ต่อปี โดย MRR ของธนาคารในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ  6.150 อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 2 จึงเหลือเพียงร้อยละ  2.75 ต่อปี ชำระเงินงวดเดือนละ 4,400 บาท และปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.70 ต่อปี เงินงวดเดือนละ 4,900 บาท ซึ่งเป็นเงินงวดที่ปรับขึ้นในระดับที่สอดคล้องกับรายได้ของผู้กู้ และจำนวนเงินงวดที่ผ่อนชำระยังเพียงพอที่จะตัดทั้งเงินต้นและตัดดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสม   ทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะปิดบัญชีเงินกู้ได้ก่อนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาเงินกู้ได้”นายฉัตรชัย กล่าว .-สำนักข่าวไทย

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้ง 5 ประเภท มีส่วนสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง (Business Solution) ในปี 2564  ให้เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 75,474 ล้านบาท จากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่รวม      215,641 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

25 กุมภาพันธ์ 2564

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

โจรบุกชิงทรัพย์ภรรยานักร้องค่าย “หม่ำ จ๊กมก”

คนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์เจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลง “หม่ำ จ๊กมก” ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเร่งไล่ล่าคนร้าย

ส.ส.แห่ย้ายพรรคหลังกติกาเลือกตั้งเริ่มชัดเจน

กติกาเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มชัดเจน ทำให้นักการเมืองต้องเริ่มขยับ เพราะหากสูตรคำนวณ ส.ส. หารด้วย 100 อาจทำให้พรรคเล็กเข้าสภาฯ ได้ยาก

BIG STORY : อดีตตุลาการศาล รธน.ชี้นายกฯ ดำรงตำแหน่งถึงปี 68

อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้อายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดในปี 2568 ย้ำต้องใช้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน

หอพักทำทางขึ้นให้รถจอดถึงหน้าห้อง

ต้องชื่นชมเจ้าของหอพักที่จังหวัดชลบุรีรายนี้ เขามีไอเดียดีมากทำทางลาดขึ้นหอพักจนถึงชั้น 3 ให้ลูกค้าที่มาพักสามารถนำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดถึงในห้องได้ป้องกันรถถูกขโมย

ข่าวแนะนำ

ศาลพัทยาให้ประกัน “เสี่ยยศ” Mountain B-ติดกำไล EM

ศาลพัทยาให้ประกัน “เสี่ยยศ” พ่อของเสี่ยบี คดีไฟไหม้ Mountain B ตีราคาประกัน 1 ล้านบาท ติดกำไล EM พร้อมกำหนด 2 เงื่อนไข ห้ามยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน

น้ำท่วมซอยทุ่งเศรษฐี รามฯ 2 ยังทรงตัว เหตุฝนซ้ำ-คลองน้ำสูง

น้ำท่วมในซอยทุ่งเศรษฐี รามฯ 2 ยังทรงตัว มีน้ำท่วมถนนตลอดเส้นทาง ประมาณ 15-20 ซม. เหตุฝนตกซ้ำวานนี้ และระดับน้ำในคลองสูง

ตร.เตือน “ยาลิ้นฟ้า” อันตราย-เข้มแหล่งจำหน่ายทุกช่องทาง

รอง ผบ.ตร. วอนผู้ปกครองหมั่นดูแลลูกหลาน หวั่นถูกชักจูงเสพ “ยาลิ้นฟ้า” ที่กำลังระบาด เตือนเป็นยาอันตราย ต้องจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น เข้มแหล่งจำหน่ายทุกช่องทางหยุดขายให้เยาวชน หากพบฝ่าฝืนมีโทษหนักถึงจำคุก

นายกฯ ยันไม่ยุบสภา เดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน

นายกฯ มอบ โฆษกรัฐบาลตอบสื่อแทน ยืนยัน ไม่ยุบสภา จะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน ในเวลาที่เหลืออยู่ให้เต็มที่