fbpx

ก.ทรัพยากรน้ำ เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้ขาดแคลนน้ำซ้ำซาก

สำนักข่าวไทย 9 ส.ค. 63 – กรมทรัพยากรน้ำ เร่งฟื้นฟูจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนแก้ปัญหาพื้นที่ประสบปัญหาคขาดแคลนน้ำซ้ำซาก กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ซ้ำซากทุกปี โดยได้เร่งดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร นายสมบูรณ์ มิ่งพา ผู้ใหญ่บ้านท่าทองคำ ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บอกว่า ชาวบ้านที่นี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลผลิตที่ต้องการ ปริมาณน้อย รายได้จึงน้อยตามไปด้วย ซึ่งหลังจากได้รับการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนฯ ทำให้เกษตรกร ชาวบ้าน ได้มีแหล่งน้ำดิบเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และทำให้มีแหล่งน้ำใช้ในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น ไม่เกิดปัยหาขาดแคลน อีกทั้งยังได้รับการสนับุสนุนระบบการกระจายน้ำ ไปยังทุกพื้นที่ในชุมชนอย่างเท่าเทียมอีกด้วย กรมทรัพยากรน้ำ ยังได้เดิหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง บ้านท่าทองคำ จ.ปราจีนบุรี ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ นำไปสู่การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในระยะยาว ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ และระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ส่งผลให้ชุมชนมี น้ำกิน น้ำใช้ อย่างมั่นคง ชาวบ้านลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากมีระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาส่งเสริมในการเพาะปลูก ทำให้มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น นายนิธิพันธ์ ถมนาม ผู้ใหญ่บ้านโนนแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี บอกว่า […]

ดันเกาะมันใน ต้นแบบแหล่งอนุรักษ์นกอพยพ

ทช. 4 ส.ค. 63 – ทช. ผลักดันเกาะมันในเป็นต้นแบบพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรฯ แหล่งเรียนรู้นกอพยพตามธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและมูลนิธิรักสัตว์ป่า เพื่อร่วมยกระดับให้เกาะมันใน จ.ระยอง เป็นต้นแบบพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้นกอพยพและนกธรรมชาติ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า จากรายงานการติดตามตรวจสอบ และวิจัยความหลากหลายในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าพื้นที่เกาะใกล้แนวชายฝั่งและในทะเลเป็นแหล่งอาศัยของทรัพยากรสัตว์ป่าและนกที่มีความหลากหลาย ซึ่งหลายชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่ในปัจจุบัน มีแนวโน้มได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง และผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ และมลพิษทางทะเล ทำให้ทรัพยากรสัตว์ป่าและนกลดลง และอาจมีผลกระทบต่อความหลากหลายของชนิดพันธุ์มากขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไข หรือการได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผลักดันให้เกาะมันใน จ.ระยอง เป็นโมเดลต้นแบบ พื้นที่สำหรับการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนางานด้านระบบนิเวศทางทะเล […]

กรมอุทยานฯวิจัย พบจระเข้พันธุ์ไทยในอุทยานฯ 20 ตัว

อส. 4 ส.ค. 63 – กรมอุทยานฯ ประชุมติดตามโครงการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยในพื้นที่อนุรักษ์ โดยพบจระเข้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติประมาณ 20 ตัว นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ โครงการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยในพื้นที่อนุรักษ์ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กล่าวว่า จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยเป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากประชากรในธรรมชาติของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยมีจำนวนน้อย การศึกษาและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 มีการดำเนินโครงการนำร่องการปล่อยจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาโดยจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ปล่อยสามารถอาศัยอยู่รอด และแพร่ขยายพันธุ์ได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ถือเป็นความสำเร็จในการปล่อยจระเข้คืนถิ่น ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทางนิเวศที่เหมาะสมของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย นำไปสู่การดำเนินโครงการอนุรักษ์จระเข้พันธุ์ไทยในประเทศ ปัจจุบันพบจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยอาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เพียง 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด   ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความเห็น รวมทั้งประสบการณ์การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านนายชลธาร […]

ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เตรียมพร้อมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทส. 4 ส.ค. 63 – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต์ สั่งทุกหน่วยรับมืออุทกภัย เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั่วประเทศ จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของทุกภาคทั่วประเทศไทย และกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศพายุระดับ 2 ดีเปรสชัน ซินลากู ฉบับที่ 10 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนสร้างความเสียหายกับชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลังโดยมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่ง รถแจกจ่ายน้ำเคลื่อนที่ พร้อมกำลังพลเพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดเตรียมยานพาหนะ รถยนต์ และเรือ พร้อมกำลังพลสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระดับพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประสานงานหน่วยงานในสังกัด […]

พบหอยเกยหาดจอมเทียนจำนวนมาก

สำนักข่าวไทย 3 ส.ค. 63 – พบเหตุผิดปกติ หอยแมลงภู่ และหอยหลายชนิดเกยหาดจอมเทียน พัทยาน จำนวนมาก เพจเฟซบุ๊ก เรารักพัทยา ได้แชร์ภาพจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณทวีศักดิ์ สุจริตจันทร์ โพสข้อมูลบนเฟซบุ๊กว่า พิกัดจอมเทียนครับ เกิดอะไรขึ้นหอยแมลงภู่ขึ้นมาเต็มหาดเลยครับ พร้อมลงภาพบริเวณหาดจอมเทียนมีหอยแมลงภู่บนหาดทรายจำนวนมาก โดยมีประชาชนต่างสงสัยและเก็บหอยไปด้วยเช่นกัน ด้าน ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดงความเห็นบนเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ด้วยเช่นกันว่า วันนี้มีข่าวหอยแมลงภู่จำนวนมากลอยมาที่ฝั่งจอมเทียน ขอให้ข้อมูลเท่าที่ทราบดังนี้ครับ 1. หอยแมลงภู่เป็นหอยเกาะ ไม่อยู่กับทราย และในทะเลแถวนั้นส่วนใหญ่เป็นหอยเลี้ยง 2.ก่อนหน้านี้มีแพลงก์ตอนบลูมอยู่บ้างในเขตอ่าวไทยตะวันออก เป็นแพลงก์ตอนไม่มีพิศ แต่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ อาจทำให้หอยบางส่วนตาย/อ่อนแอ 3. ช่วงนี้คลื่นลมแรง หอยบางส่วนที่อ่อนแออาจหลุดลอยมารวมกัน หรืออาจมีเหตุการณ์แพแตกหอยหลุด ฯลฯ เมื่อดูจากข้อมูลทุ่นสมุทรศาสตร์ที่คณะประมง มก. เพิ่งปล่อยไป เห็นว่าคลื่นลมพัดไปทางตะวันออก เลียบฝั่งมา อาจเป็นไปได้ว่าหอยแถวอ่าวอุดมลอยมาทางนี้ 4. ปรากฏการณ์ดังกล่าวแม้ไม่เป็นเรื่องปรกติในธรรมชาติ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว ไม่ต้องตกใจกลัวครับ 5. […]

ชี้แจงหินประหลาดที่โคราช ไม่ใช่อุกกาบาต

ทธ. 3 ส.ค. 63 – กรมทรัพยากรธรณี ระบุหินประหลาดที่ชาวบ้านบ้านโสก จ.นครราชสีมา พบ ไม่ใช่อุกกาบาต หรือดาวตก กรมทรัพยากรธรณี ออกชี้แจง เรื่องหินประหลาดสีดำ ส่องไฟเรืองแสง ที่ชาวบ้านเชื่อเป็นหินอุกกาบาต โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ชาวบ้านบ้านโสกแจ้ง หมู่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าพบหินประหลาดเป็นสีดำคล้ายเศษแก้ว ใช้ไฟส่องบริเวณหินมีลักษณะเรืองแสง เมื่อทุบหินออกปรากฎว่าเป็นเนื้อละเอียดสีดำ สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่เชื่อว่าเป็นหินอุกกาบาตหรือดาวตก พากันเก็บไว้เป็นสิ่งนำโชค ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ขอชี้แจงว่า จากภาพที่ปรากฏตามข่าวเป็นหินสีดำ มีลักษณะเป็นก้อนรูปกลม รูปหยดน้ำ เรียกว่า อุลกมณี หรือ เทคไทต์(tektite) ไม่ใช่อุกกาบาตหรือชิ้นส่วนของอุกกาบาตแต่อย่างใด สำหรับหินอุลกมณี หรือเทคไทต์ (Tektite) เป็นหินเนื้อแก้ว สีเข้ม ผิวขรุขระ มีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ กัน เกิดจากชั้นหิน ดิน ทรายบนเปลือกโลก โดยในอดีตถูกอุกกาบาตที่ตกลงมากระทบพื้นโลกด้วยแรงดันสูง […]

สดุดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก

ทส. 31 ก.ค. 63- รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สดุดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นกำลังสำคัญปกป้องผืนป่าและทรัพยากรของไทยไม่ให้ถูกบุกรุกได้ผลสำเร็จ พร้อมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และครอบครัวที่บาดเจ็บและสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของไทยทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญปกป้องผืนป่าและทรัพยากรของไทยไม่ให้ถูกบุกรุกได้ผลสำเร็จ ทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างสุดความสามารถ ได้เสียสละและอุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็งกล้าหาญ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง สมควรได้รับการยกย่อง และดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายที่ให้การดูแลด้านสวัสดิการ และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในแต่ละปี เจ้าหน้าที่ต้องปะทะกับคนร้าย ขบวนการล่าสัตว์ ตัดไม่ทำลายป่า เจ้าหน้าที่หลายนายบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เป็นความสูญเสียบุคลากรที่มีฝีมือไป ซึ่งกระทรวงฯ มีแนวทางสำหรับดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และครอบครัวอย่างเหมาะสม เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป ด้าน นายธัญญา เนติธรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า 19,765 คน โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสุขภาพ ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียลงได้มากขึ้น โดยสถิติในปี 2563 มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิต […]

ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนเสือโคร่งไทย ใน 2 กลุ่มป่าใหญ่

กทม. 29 ก.ค. 63- ไทยประสบความสำเร็จเพิ่มประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติ พบมีจำนวนกว่า 130-160 ตัว กรมอุทยานฯ ตั้งเป้าขยายประชากรเสือโคร่งใน 2 กลุ่มป่าใหญ่ ที่ยังศักภาพรองรับประชากรเสือได้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2563 ในหัวข้อ ป่าไทยไม่ไร้เสือ Roar for Thai Tigers ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์เสือโคร่งทั่วโลก ให้สามารถดำรงชีวิตในผืนป่าธรรมชาติ และเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต โดยมีนายพงศ์บุญย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า จากการสำรวจโดยทีมวิจัยเสือโคร่ง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ ใช้นวัตกรรมเครื่องติดตามปลอกคอสัญญานดาวเทียม และกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า ในแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งในผืนป่าของไทย พบว่าปัจจุบันมีประชากรเสือโคร่งในป่าธรรมชาติประมาณ 130 – 160 ตัว มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน […]

เปิดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภริยา พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยาและคณะ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการโซนบริการประชาชน กิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งทำอาหารบริการประชาชน และแจกพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาอีกด้วย ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งและแวดล้อม ได้จัดนิทรรศการ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” น้อมนำศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด มาเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน อาทิ การจัดการขยะพลาสติก การแจกพันธุ์กล้าไม้ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ […]

จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในงาน ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี

ทส. 28 ก.ค.63 – ทส. จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมภายในบูธ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ประกอบด้วย การสาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ เพื่อให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชน นักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การขยายผลสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือนและชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย ยกระดับการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้า เป็นระบบนิเวศสำคัญในการรักษา เพิ่มพูลทรัพยากรทางธรรมชาติให้มีความมั่นคง ยั่งยืน […]

“มนัญญา” ลั่นเดินหน้าแบนสารเคมีอันตรายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

รมช. มนัญญา เผยทำงานเต็มที่ตลอด 1 ปีในกระทรวงเกษตรฯ ชี้ไม่มีสัญญาณเปลี่ยนตำแหน่งจากนายกรัฐมนตรี ลั่นพร้อมทำงานแบนสารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต่อไป

1 38 39 40