fbpx

BEDO มอบรางวัลชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว

BEDO 27 ส.ค. 63 – BEDO มอบรางวัลเชิดชูเกียรติชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ให้กับประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO มอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชน ในการร่วมดำเนินโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ให้กับประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติฯ ณ โรงแรมเดอะมาเจสติกสกลนคร (M.J.) จังหวัดสกลนคร นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทำให้พื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเครือข่ายยังสามารถใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยไม่กระทบกับป่าอนุรักษ์ ชุมชนเกิดความมีส่วนร่วมเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โครงการไม้มีค่า-ป่าครอบครัว มีชุมชนท้องถิ่นร่วมดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 457 ราย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,772 ไร่ ในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า BEDO […]

ทส. เตรียมพร้อมรับน้ำหน้าฝน 2563

ราชบุรี 27 ส.ค. 63 – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรับน้ำในฤดูฝนนี้ หวังบรรเทาน้ำท่วมฤดูน้ำหลาก และได้น้ำเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ  ลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตภัยแล้งและอุทกภัย โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการในพื้นที่ตำบลยางหัก 14 โครงการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ การระบายน้ำ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร โดยโครงการทั้งหมดจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 554 ครัวเรือน นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน วางเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ในปีงบประมาณ 2563 อีก 160 ล้านลูกบาศก์เมตร  ประชาชนจะได้ประโยชน์กว่า 75,389 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 186,743 ไร่ ซึ่งได้ขอการสนับสนุนโครงการฯ  ด้วยงบกลาง นำมาพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มอีกจำนวน 35 โครงการ และขอสนับสนุนงบประมาณจากงบเงินกู้ จำนวนกว่า 700 […]

สผ.ส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม

กทม. 21  ส.ค. 63 – สผ. พร้อมขับเคลื่อน ส่งเสริมการปรับตัวชีวิตวิถีใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยยกระดับการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในหัวข้อ  ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและ สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของไทย พร้อมกิจกรรมนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สร้างประโยชน์ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน จากมาตรการต่างๆ ที่ออกมา ทำให้ด้านทรัพยากรธรรมชาติหลายส่วนดีขึ้น แต่ในมุมกลับการอยู่บ้านของประชาชนช่วงกักตัวก็เกิดขยะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญที่หน่วยงานจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้พัฒนารูปแบบแนวทางที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ต้องมีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนา เพื่อไม่ให้วิกฤติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชนในระยะยาวอีก โดยจะสนับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า 1 ปี ที่ผ่านมา สผ. สามารถผลักดัน […]

ทช. ยึดบ่อกุ้งรุกป่าชายเลนแม่กลอง 205 ไร่

ทช. 17 ส.ค.63  – ทช. เดินหน้ายึดพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน สนธิกำลังทวงคืนเพิ่ม 205 ไร่ จ. สมุทรสงคราม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สนธิกำลังรวมกว่า 100 นาย ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนในเขตป่าชายเลนบ้านต้นแพน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่รวมกว่า 205 ไร่ ตามแผนนโยบายของรัฐบาลแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และฟื้นฟูป่าไม้ทั่วประเทศให้กลับคืนสภาพสมบูรณ์ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ทช. สนธิกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าชายเลนบ้านต้นลำแพน ซึ่งสภาพพื้นที่มีการขุดลักษณะเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขุดคันดินเป็นบ่อขนาดใหญ่หลายบ่อ และมีการขุดร่องน้ำ ซึ่งถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ,ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยคิดเป็นค่าเสียหายของรัฐรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,301,432 บาท ทั้งนี้ได้สั่งการให้นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช.และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 […]

สผ. พร้อมขับเพื่อสิ่งแวดล้อมวิถีใหม่

สผ. 17 ส.ค.63  – สผ. เตรียมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมวิถีใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. เตรียมจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2563  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในการประชุมด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีนี้ จะนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้ง ผลการดำเนินงานที่สำคัญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้รับทราบ โดยนำสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของโควิค – 19 มาปรับรูปแบบการประชุมปีนี้ โดยให้ความสำคัญในรูปแบบของชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL) ในหัวข้อ ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]

สผ. ชูนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพนการทำงาน

สผ. 15 ส.ค.63 – สผ. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์4.0 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สผ.ซึ่งมีภารกิจด้านกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบมาตรการเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปี 2580 ที่ผ่านมา สผ. ได้นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน โดยสร้างนวัตกรรม และรูปแบบการบริการใหม่ เช่น  Smart E-Fund  ระบบฐานข้อมูลของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมในทุกด้าน รองรับการใช้งานผ่าน เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน มีความถูกต้องแม่นยำ โดย Smart E-Fund จะเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทั้ง 3 ระบบ คือ 1. ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ เป็นการยื่นข้อเสนอโครงการด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ระบบการตรวจสอบสถานะโครงการ เป็นการตรวจสอบสถานะของโครงการของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการว่าอยู่ในขั้นตอนใด และ 3. ระบบรายงานติดตามโครงการ เป็นการรายงานผลการดำเนินโครงการของผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมทราบเป็นรายไตรมาสว่าโครงการมีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ระบบนี้ยังใช้สืบค้นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน Smart E-Fund เป็นระบบที่สร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมเพื่อป้องกัน ดูแล ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน แลช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่Thailand 4.0 อย่างเต็มตัว ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย TH-BIF หรือ Thailand Biodiversity Information Facility  เป็นศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2565 โดยดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัย ให้บริการสืบค้นข้อมูลพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น ระดับความรุนแรงของการรุกรานสถานภาพการคุกคาม สถานภาพทางกฎหมาย ภูมิปัญญา และการนำไปใช้ประโยชน์  รวมไปถึงข้อมูลสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เชี่ยวชาญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสผ. ได้พัฒนาช่องทางการนำเข้าระบบคลังข้อมูล ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเรียกดูข้อมูลได้ ณ จุดเดียว เพิ่มศักยภาพในการคุ้มครองด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเป็นข้อมูลสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานวิจัย นำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบสารสนเทศการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย TGEIS  หรือ  Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory systems เป็นระบบที่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย ออกแบบระบบฐานข้อมูลพร้อมพัฒนาเว็บไซต์เป็น เว็บแอพพลิเคชั่นระบบปิด ที่ใช้งานผ่าน Intranet Web Base ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีวิธีประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ IPCC 2006 ทำให้ไทยมีฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ และประกอบในรายงานที่เสนอต่อUNFCCC ได้ ทั้งนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนำไปใช้ประกอบในการวางแผนกำหนดนโยบาย มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการกำหนดทิศทางการวางยุทธศาสตร์ของประเทศอีกด้วย สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA  สผ. ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA  ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว มีการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงง่ายต่อการใช้งานในพื้นที่ สามารถสืบค้นข้อมูล ค้นหาโครงการที่ต้องจัดทำ EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สผ. ตรวจสอบได้ว่าบริเวณใกล้เคียงมีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้วหรือไม่ และมีรายละเอียดโครงการอย่างไรได้ทันทีผ่านแอพพิเคชั่น โดยประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบผลการพิจารณารายงาน EIA สถานะการส่งรายงาน Monitor และสถานภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA ที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  ด้านเจ้าของโครงการ นิติบุคคล ผู้มีสิทธิทำรายงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ สามารถตรวจสอบสถานะรายงาน EIA รายงาน Monitor และการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA ที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งกระบวนการเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  นอกจากนี้รายงาน EIA รายงาน Monitor และข้อมูลการขอรับใบอนุญาตนั้น ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในทุกระดับมีความเสมอภาค และเท่าเทียม ทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับให้ สผ. ก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิตอลที่มีการทำงานที่เปิดกว้าง เชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ยกระดับการทำงานด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะตอบสนองการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมเดินทางไปสู่องค์กรดิจิตอล ภายใต้การดำเนินงานที่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน .-สำนักข่าวไทย

ปลัด ทส. ส่งรายงานอธิบดี ก.น้ำบาดาลให้ รมว.

สำนักข่าวไทย 11 ส.ค. 63 – ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับรายงานข้อมูลเรียกรับเงินเพื่อผ่านงบประมาณแล้ว โดยส่งต่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ รับทราบ เพื่อรายงานสภาฯต่อไป ความคืบหน้าจากกรณีนายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แฉกลางวงประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในชุดคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ว่ามีอนุกรรมาธิการฯบางคนโทรศัพท์เรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณ โดยล่าสุด นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศพท์ว่า ได้รับข้อมูลการรายงานจากนายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดในการเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดอยู่ในรายงานฉบับดังกล่าว รวมถึงตำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว โดยในรายงานลับฉบับนี้ไม่ได้มีข้อมูลในส่วนที่เป็นคลิปเสียง ตามที่มีการระบุถึงในข่าวก่อนหน้าแต่อย่างใด ไม่แน่ชัดว่าเป็นคลิปของฝั่งการเมือง หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะมีหรือไม่ ทั้งนี้ทั้งหมดต้องว่ากันด้วยข้อเท็จจริง ไม่ให้เป็นเพียงแค่การกล่าวหากล่าวอ้างเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อรับรายงานมาแล้ว ได้พิจารณาตรวจสอบ และส่งรายงานให้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบแล้ว โดยจะไปสู่ขั้นตอนนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดสร้างความกระจ่างให้กับสังคม และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วน ป.ป.ช. […]

สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมเยาวชนไทยเพื่อสิ่งแวดล้อม

สุราษฎร์ธานี 11 ส.ค. 63 – สวทช. ส่งเสริมเยาวชนไทยพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์เครื่องเก็บขยะในแหล่งน้ำแบบอัตโนมัติ และเครื่องกำจัดขยะให้เป็นปุ๋ย ช่วยลดขยะบกสู่ทะเล และลดปริมาณขยะชุมชนอย่างยั่งยืน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน ซึ่ง จ. สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำตาปีสายสำคัญ และพื้นที่ติดทะเล ปัญหาขยะจากชุมชนสู่แหล่งน้ำ ไหลสู่ทะเลอาจสร้างผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ทะเล แทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวนมาก นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โชว์ผลงานวัตกรรมเครื่องเก็บขยะในทะเลโดยใช้เทคโนโลยีนาโน หรือ Nano Ocean Bin มีลักษระคล้ายทุ่นลอยระดับผิวน้ำ ที่มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุหรือขยะในแหล่งน้ำระยะ 1-2 เมตร โดยใช้พลังงานมอเตอร์ในการดูดน้ำเพื่อดึงเศษขยะเข้ามาสู่ถังขยะทุ่น ผ่านสายพานที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ กวาดขยะเข้าเครื่องได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้นำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี เคลือบผิวด้วยอนุภาคนาโนบนแผงโซล่าเซลล์และวัสดุ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมและให้การทำงานของระบบต่างๆสูงขึ้น เครื่องนี้สามารถเก็บขยะในแหล่งน้ำ ได้กว่า 50 กิโลกรัม เทื่อเต็มจะมีระบบการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ ขยะที่ได้สามารถนำมารีไซเคิลหมนุนเวียนใช้ประโยชน์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกผลงานของนักศึกษา ปวส. พัฒนาเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมคล้ายถังขยะ ที่สามารถนำเศษพืชผักหรืออาหารในครัวเครือนมากำจัดได้ด้วยเครื่องนี้ […]

BEDO พัฒนาการเพาะเห็ดป่า ลดการเผาป่าอย่างยั่งยืน

เบโด้ 11 ส.ค. 63 –  สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ใช้นวัตกรรมจากฐานชีวภาพในท้องถิ่น ช่วยลดปัญหาไฟป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเผาป่าเพื่อหาของป่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าในไทยตลอดช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันไฟป่าที่อันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งยังสูญเสียพื้นที่ป่าและทรัพยากรชีวภาพ ที่ใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟู นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีความเชื่อผิด ๆ ที่ชาวบ้านบางแห่งยังใช้วิธีเผาป่าเพื่อให้ได้เห็ดที่ต้องการ ซึ่งรายได้จากการเก็บเห็ดขายเทียบไม่ได้กับการสูญเสียทางทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าและสามารถสร้างมูลค่าสูงขึ้นด้วยนวัตกรรม เช่นโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาแบบจำลองธรรมชาติ ร่วมกับการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ BEDO และเครือข่ายพันธมิตร ได้แนะนำนวัตกรรมการเลี้ยงเห็ดป่าไมคอร์ไรซา ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูง ใช้วิธีที่ใส่เชื้อเห็ดที่กล้าไม้ ทำให้ต้นไม้เศรษฐกิจและเห็ดป่าเติบโตไปพร้อมกัน เกษตรกรได้ประโยชน์ 2 ต่อ เก็บผลผลิตจากต้นไม้ที่ปลูก และเก็บเห็ดขายได้ตลอดทั้งปี สร้างความเชื่อใหม่ที่ทุกคนสามารถเก็บเห็ดป่ามาขายได้โดยไม่จำเป็นต้องเผาป่า เพียงใช้เทคนิคในการเพาะปลูกให้เหมาะสม การทดลองในแปลงปลูกชุมชนบ้านบุญแจ่ม จ. แพร่ ยังพบว่ากล้าไม้ที่ใส่เชื้อเห็ดป่าไปด้วย มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติ และทนทานต่อโรคมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน โดยยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบการเพาะขยายเห็ดป่าไมคอร์ไรซาแบบจำลองธรรมชาติ ที่สามารถช่วยลดการเผาทำลายป่า  พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างความมั่งคงทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน .-สำนักข่าวไทย

คพ.จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก

คพ. 10 ส.ค. 63 –  กรมควบคุมมลพิษ นำร่องลุ่มน้ำป่าสัก จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ บูรณาการการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินโครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ โดยเป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับคาดการณ์คุณภาพน้ำรายวันในสภาวะปกติและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำในสภาวะฉุกเฉิน เช่น ในปี พ.ศ. 2559 กรณีพบปลากระเบนลอยตายในแม่น้ำแม่กลอง ระบบนี้จะช่วยนำไปสู่การสืบหาและเฝ้าระวัง และใช้ในการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งนำไปกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษให้อยู่ในศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำ และเชื่อมโยงผลการคาดการณ์ไปยังคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้จะมีการนำเสนอผลการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษเปรียบเทียบกับการระบายความสกปรกในพื้นที่ของแม่น้ำป่าสัก และทราบถึงแหล่งกำเนิดที่เป็นปัญหา รวมทั้งระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการคาดการณ์คุณภาพน้ำเข้ากับคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลการคาดการณ์ เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต .-สำนักข่าวไทย

BEDO ชู ห้อมเมืองแพร่ คุณภาพดีที่สุดในไทย

เบโด้ 10 ส.ค. 63 –  สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ชูให้ห้อม จ.แพร่ เป็นจังหวัดที่มีเนื้อห้อมธรรมชาติที่ดีที่สุดในประเทศ พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมขยายผลิตภัณฑ์ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนจากพืชท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ศึกษาวิจัยพบว่าต้นห้อม พืชธรรมชาติ ท้องถิ่นใน จ.แพร่ มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ โดยเตรียมสนับสนุนชุมชน จ.แพร่ ให้ใช้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ BEDO กล่าวว่า จ.แพร่ มีสายพันธุ์ต้นห้อมคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย พบมากในป่าชุมชนบ้านนาคูหา และชุมชนบ้านนาตอง เป็นหนึ่งในชุมชนต้นน้ำ ที่เก็บห้อมจากป่ามาเพาะขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ผลิตเป็นวัตถุดิบห้อมเปียก ที่คุณภาพสูงมีศักยภาพเป็นต้นน้ำของแหล่งปลูกต้นห้อมคุณภาพดีที่สามรถให้สารสกัดสีน้ำเงิน หรือ Indican จากลำต้นและใบ สามารถนำมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นเนื้อห้อม วัตถุดิบสำคัญการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ทั้งนี้ชุมชนกลุ่มห้อมบ้านนาคูหา เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล จึงเหมาะสำหรับการปลูกต้นห้อมกลุ่มใบใหญ่ ที่มีคุณภาพให้เนื้อห้อมและปริมาณสารอินดิโก้สูง ซึ่ง BEDO ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนบ้านนาคูหา เป็นต้นน้ำการผลิตทำห้อมสด และเนื้อห้อมเปียก ส่งออกห้อมเปียกให้กับชุมชนที่อยู่ในเมืองนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมห้อมสีธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง BEDO ยังได้ส่งเสริมให้ชุมชนได้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขึ้น โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ […]

ก.น้ำ- ก.ป่าไม้ จับมือบูรณาการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

ก.ทรัพยากรน้ำ 10 ส.ค. 63 – กรมทรัพยากรน้ำ จับมือ กรมป่าไม้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผนึกกำลังด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง บูรณาการเดินหน้าตามแผนมอบนโยบายด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยวันนี้กรมทรัพยากรน้ำและกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ,การสำรวจระยะไกลและการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมทั้งการสำรวจตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและภัยคุกคามต่อทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำสาธารณะ การศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติการ ที่มีความสนใจร่วมกัน ,สนับสนุนข้อมูล แผนที่ […]

1 37 38 39 40 41