fbpx

กรมปศุสัตว์เชิดชู “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ”

กรุงเทพฯ 3 พ.ค.- กรมปศุสัตว์เผยผลคัดเลือก “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ” ด้านปศุสัตว์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติอาชีพเกษตรกรเนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ซึ่งจะครบรอบ 80 ปีในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้พิจารณารางวัล “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2565 เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ซึ่งจะครบรอบ 80 ปีในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติของบุคคลสถาบันอื่นต่อไป

สำหรับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านปศุสัตว์เป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นประจำทุกปีซึ่งผลการพิจารณาในพ.ศ. 2565 มีดังนี้ 


เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์) คือ นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยัง เกษตรกรวัย 59 ปี อยู่ที่ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาที่เลี้ยงสุกรมาตั้งแต่ปี 2529 และเริ่มเลี้ยงไก่เบตงในปี 2560 ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงปศุสัตว์ของนายเกรียงศักดิ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่ผู้บริโภค โดยได้รับการรับรองเป็นฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟาร์มเลี้ยงสุกรปลอดยาปฏิชีวนะ มีโรงฆ่าสัตว์(สุกรและสัตว์ปีกฮาลาล) ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์โดยสินค้าที่ผลิตได้รับเครื่องหมาย“ปศุสัตว์ OK” ทั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ เป็นอดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาตใต้และประธานหอการค้าจังหวัดยะลา เคยได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “รางวัลบุคคลแห่งปี : ครุฑทอง” เมื่อปี 2563 อีกด้วย

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2557 มีสมาชิกจำนวน 37 คน โดยมีนายชวน ขุมทรัพย์ เป็นประธานกลุ่ม แต่เดิมในพื้นที่เป็นลักษณะการเลี้ยงแบบต่างคนต่างเลี้ยง ต่อมานายชวนได้ชักชวนให้เกิดการรวมกลุ่ม แต่ประสบปัญหาราคาที่ไม่แน่นอนและปัญหาด้านสุขภาพแพะ ในปี 2557 ได้รับคำแนะนำจากปศุสัตว์อำเภอเมืองให้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หลังจากได้ขึ้นทะเบียน สมาชิกได้เข้ารับการอบรมการเลี้ยงแพะการจัดการฟาร์ม และการทำฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเข้ามาให้ความรู้เรื่องโรคและทดสอบโรคบรูเซลลา และฟาร์มของเกษตรกรเป็นฟาร์มปลอดโรคทำให้พ่อค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อมาในปี 2562 ได้ดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ใช้เอง มีแหล่งขายแพะที่มั่นคงยั่งยืน ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มและเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น ด้านการส่งเสริมเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ส่วนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ด้านการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงและก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน  


นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าวว่า ได้วางนโยบายการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564-2565 ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

1. ด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ทั้งด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ การเพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์ การพัฒนาวัคซีน การสร้างสถานภาพปลอดโรค รวมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 

2. ด้านการผลิต สนับสนุน และส่งเสริม โดยเตรียมเปิดเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษ เพื่อส่งเสริมการผลิต นำเข้า ส่งออกโคมีชีวิตและเนื้อโคตามแนวทางปศุสัตว์ sandbox ในจังหวัดแนวชายแดน อีกทั้งเร่งผลักดันโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แท้ชั้นเยี่ยมจากการย้ายฝากตัวอ่อนให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกช่องทาง

3. ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยทางอาหาร โดยเร่งดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลปศุสัตว์ เพื่อผู้บริโภคภายในประเทศและนักท่องเที่ยว รวมทั้งขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปต่างประเทศ

4. ด้านสุขภาพสัตว์ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก(OIE) และคาดว่า จะได้การรับรองภายในปี 2566 ทำให้ลดผลกระทบและความสูญเสียจากโรคดังกล่าวอุตสาหกรรมม้าของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในระดับนานาชาติได้ ซึ่งสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศไทยนอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ มีความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือสำหรับใช้ป้องกันและควบคุมโรค โดยหน่วยพัฒนาวัคซีนของกรมปศุสัตว์ ที่ให้ผลการการทดลองประสิทธิภาพเบื้องต้นมีความคุ้มโรคเทียบเท่าวัคซีนจากต่างประเทศ คาดว่าวัคซีนชุดแรกแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ในราคาต้นทุนโด๊สละ 9 บาท ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคให้แก่เกษตรกร และเป็นการสร้างความมั่นคงทางวัคซีนของไทย

ส่วนทิศทางขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ในปี 2565 สู่กรมปศุสัตว์ปีที่ 80 โดยจะส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ทั้งด้านพัฒนาพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ วัคซีน การสร้างสถานภาพปลอดโรค รวมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร และการเปิดเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อส่งเสริมการผลิต นำเข้า-ส่งออกตามแนวทางปศุสัตว์ Sand box 

สำหรับภารกิจหนึ่งที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นการสนองงานตามพระราชดำริในด้านปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือแก่เกษตรกรสร้างอาชีพ ตลอดจนขยายโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่สูง และรักษาป่าต้นน้ำอาทิ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น

ซึ่งเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนสืบสานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นดำเนินงานเคียงข้างเกษตรกร พัฒนางานปศุสัตว์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

น้ำป่าทะลักท่วมลำปาง บ้านเรือนเสียหายกว่า 300 หลัง

บ้านเรือนชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง เสียหายเป็นวงกว้าง หลังฝนตกเกือบทั้งคืน น้ำป่าทะลักแบบไม่ทันตั้งตัว มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า 300 หลังคาเรือน บ้านทรุดตัว 1 หลัง อีก 2 หลัง เริ่มเอียง

มาดามแป้งปลอดภัย! ไม่พบอาการแตกร้าวของกระดูก

แฟนคลับมาดามแป้ง “นวลพรรณ ล่ำซำ” ผู้จัดการทีมฟุตบอลไทย โล่งใจได้ที่เกิดอุบัติเหตุหลังโดนศอก ‘ตอง’ กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ จนช้ำที่ผิว-กล้ามเนื้อจมูก แต่ไม่พบอาการแตกร้าวของกระดูก และไม่พบเลือดออกในโพรงจมูก 

วัดป่าอรัญญาฯ เปิดให้เข้าวันแรก ญาติโยมแห่กราบ “หลวงปู่แสง”

“หลวงปู่แสง” ยังคงจำวัดอยู่ที่วัดป่าอรัญญาวิเวก จ.อำนาจเจริญ โดยทางจังหวัดได้ตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความเรียบร้อย ขณะที่ประชาชนจำนวนมากแห่เข้ากราบ “หลวงปู่แสง” หลังทางวัดเปิดให้เข้าวันแรก

สงครามยูเครน : ยูเครนส่งสัญญาณยอมเสียมาริอูโพล

ยูเครนส่งสัญญาณยอมเสียที่มั่นสุดท้ายในเมืองมาริอูโพล จุดปะทะดุเดือดที่สุดในสงคราม ด้วยการให้อพยพทหารบาดเจ็บที่อยู่ภายในโรงงานอาซอฟทัล ให้ไปอยู่ในการควบคุมของรัสเซีย

ข่าวแนะนำ

น้ำมันกลุ่มเบนซินปรับขึ้น 1 บาท เว้นE85 ขยับ 60 สตางค์

แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้ (19 พ.ค.) น้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น 1 บาท/ลิตร เว้นE85 ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม

ชื่นชมเด็กไทยคว้ารางวัลวิทยาศาสตร์นานาชาติ

นายกรัฐมนตรี ชื่นชม เด็กไทยคว้ารางวัลวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมนานาชาติ ย้ำ ฝากอนาคตไว้กับคนรุ่นใหม่ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า

มติเอกฉันท์ให้ “เนตร นาคสุข” ออกจากราชการ

กรรมการ​อัยการ หรือก.อ. มีมติเอกฉันท์ให้ “เนตร” อดีตรองอัยการสูงสุด ออกจากราชการ ฐานสั่งคดีโดยใช้ดุลพินิจไม่รอบคอบอย่างร้ายแรง กรณีสั่งไม่ฟ้อง “บอส อยู่วิทยา” ขับรถชนตำรวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิต

โคราชอ่วม น้ำป่าท่วมทางหลวงเกือบกิโลเมตร 

ฝนตกหนักตั้งแต่เช้ามืดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่สูงเข้าท่วมถนนทางหลวงสายหนองสรวง-ขามทะเลสอ ช่วงหลักกิโลที่ 11 -12 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ น้ำป่าสภาพขุ่นแดงหลากท่วมถนน 4  ช่องทาง จราจรระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร