fbpx

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศผลสหกรณ์และบุคคลดีเด่นพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2564

กรุงเทพฯ 4 ต.ค.- กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ให้เป็นองค์กรของชุมชนและเป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่มั่นคง แต่ละปีจะมีการจัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสหกรณ์ในพื้นที่


นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยถึงจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2536 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ขึ้นในพื้นที่โครงการหลวง ระยะแรกเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 10 แห่ง กลุ่มอาชีพ 1 แห่ง สมาชิก 659 คน มีทุนดำเนินงานแรกเริ่ม 6.7 ล้านบาท 

ปัจจุบันสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงได้ขยายผลไปในหลายพื้นที่ เพื่อใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงใน 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี ลำปาง และเพชรบูรณ์ มีสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงจำนวน 57 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 4 แห่ง จำนวนสมาชิกรวม 10,926 ครอบครัว ปริมาณธุรกิจรวมกว่า 307.751 ล้านบาท


ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ให้เป็นองค์กรของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทั้งได้สนับสนุนอุปกรณ์การผลิตและการตลาด และเงินทุนต่างๆ ให้กับสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงได้นำไปดำเนินธุรกิจและรับซื้อผลผลิตการเกษตรของสมาชิก ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงและสมาชิก รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 

โดยหลักเกณฑ์พิจารณาจะคัดเลือกสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี ดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกได้ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของสมาชิกสหกรณ์ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความเพียร รอบคอบ อดทน ปฏิบัติตนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง 

สำหรับในปี 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้คัดเลือกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสหกรณ์ แบ่งเป็นสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสหกรณ์ดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่ สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด จังหวัดตาก ได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท อันดับ 2 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท อันดับ 3 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท  


นอกจากนี้ ยังคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น จำนวน 16 ราย เป็นสมาชิกจากสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด สมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จำกัด สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยริน จำกัด สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำกืนปางมะกาด จำกัด จังหวัดเชียงราย สมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด  สมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง จำกัด จังหวัดตาก สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จำกัด จังหวัดน่าน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด จังหวัดลำปาง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด จังหวัดลำพูน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหมอกจ๋าม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจันทราวดี อารีศรีสม นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งสมาชิกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติคุณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ต่อไป.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“ทนายตั้ม” ฝากถาม “แม่แตงโม” เอารหัสลับให้ “บังแจ็ค” จริงหรือไม่

“ทนายตั้ม” ฝากถาม “แม่แตงโม” ได้เอารหัสลับของแตงโมให้ “บังแจ็ค” จริงหรือไม่ พร้อมยืนยันจะไม่รับเป็นทนายให้แม่ หลังมีกระแสข่าวแม่เริ่มถอดใจจาก “ทนายเดชา”

ค้นหาอดีตครูฝึกสอนขับเครื่องบินเรือล่มกลางอ่างเก็บน้ำ

เร่งค้นหาอดีตครูฝึกสอนขับเครื่องบิน ผู้สูญหายบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หลังประสบเหตุเรือล่มขณะขับออกไปตกปลา

แห่เก็บป้าย “ชัชชาติ” ทำกระเป๋า เพจดังเตือนผิดกฎหมาย

คนแห่เก็บป้ายหาเสียง “ชัชชาติ” หวังนำไปทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน เพจดังเตือนผิดกฎหมายลักทรัพย์ และอาจทำให้ “ชัชชาติ” โดนร้องเรียน

ข่าวแนะนำ

กบน. ตรึงราคาดีเซล 32 บาท/ลิตร อีก 1 สัปดาห์

กบน.มีมติคงราคาดีเซล 32 บาท/ลิตร อีก 1 สัปดาห์ ให้เหตุผลราคาตลาดโลกในรอบสัปดาห์ ไม่สูงขึ้นมาก และต้องการลดผลกระทบค่าครองชีพ ช่วงเปิดเทอม ส่วนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบแล้ว 7.6 หมื่นล้านบาท

“ทรงชัย” เฮ ได้กลับมานั่งนายก อบต.ราชาเทวะ อีกรอบ

มหากาพย์ อบต.ราชาเทวะ “ทรงชัย นกขมิ้น” ได้กลับมานั่งเก้าอี้นายก อบต.อีกรอบ แม้เพิ่งถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วจากคดีรถดับเพลิง แต่เจ้าตัวยื่นฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว ล่าสุดศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่าง

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” ติดใจแผลก้างปลา

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” รับแยกกันตามคดี “แตงโม” กับ “อัจฉริยะ” ยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ ปชช.ได้รับความเป็นธรรม ติดใจเรื่องแผลก้างปลา ชี้คราบเลือดพิสูจน์ได้

คริสตจักรเมธอดิสท์เตรียมสถานที่พิธีฌาปนกิจศพ “แตงโม”

เจ้าหน้าที่ประจำคริสตจักรเมธอดิสท์ รังสิต คลอง 4 ปทุมธานี เริ่มจัดเตรียมสถานที่ภายในหอประชุมตึกมัสการ สถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ “แตงโม ภัทรธิดา” ในวันพ