fbpx

รมว.พม.นำแถลงชี้แจงกรณียักยอกเงิน 13 ล้าน

รมว.พม.นำแถลงชี้แจงกรณีนักพัฒนาสังคมชำนาญการซี 6 ยักยอกเงิน 13 ล้านบาท ไม่ใช่เงินช่วยเหลือประชาชนหรือกลุ่มคนพิการ หลังเกิดเหตุมีคำสั่งให้ออกจากราชการ พร้อมอายัดบัญชีส่วนตัวทั้งหมด และประสาน ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน สั่งรื้อระบบเบิกจ่ายงบประมาณใหม่ป้องกันปัญหาทุจริต

โควิดพรากพ่อแม่ เด็กกำพร้ากว่า 360ราย

กรุงเทพฯ 7 ก.ย.-โควิดในเด็กยังน่าห่วง ยอดติดเชื้อกว่า 1.4 แสนคน 80% มาจากครอบครัวยากจน ขณะที่เด็กกำพร้าเพิ่มทุกวัน ล่าสุด 369 คน 3จังหวัดชายแดนใต้สูงสุด เปิดรับอาสาสมัครเสริมทัพดูแลเด็กป่วย และอาสาเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ พร้อมเร่งเยียวยาให้ได้รับการดูแลโดยครอบครัวที่ปลอดภัย เสนอมาตรการให้เด็กกำพร้าจากโควิดทุกกรณีเรียนฟรีจนถึงระดับอุดมศึกษา ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กรมสุขภาพจิตและองค์การยูนิเซฟประเทศไทย แถลงข่าวเรื่อง ‘สถานการณ์เด็กติดเชื้อ เด็กกำพร้า ผลกระทบจากโควิด-19 และการเยียวยาฟื้นฟู’ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบในวงกว้าง กลุ่มเด็กยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 พบมีเด็กติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.–4 ก.ย.64 จำนวน 142,870 คน แบ่งเป็น กทม. 31,111 คน และภูมิภาค 111,759 คน โดยยังคงติดเชื้อรายวันมากกว่า2,000 ราย ที่สำคัญผู้เสียชีวิตเฉลี่ยรายวันยัง คงขึ้นลงมากกว่า […]

สธ.เดินหน้าโครงการ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”

สธ.27 ส.ค.-รมช.สธ.เปิดโครงการ“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” นำหลัก 3F มาปรับใช้ ให้เด็กเล่นอย่างอิสระ สนุกปลอดภัย และเสริมพัฒนาการทั้งไอคิวและอีคิว ตั้งเป้าปี 64 สร้างต้นแบบ 77 จังหวัด นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.)พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวโครงการ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” นำกิจกรรมการเล่นของเด็กมาเสริมสร้างพัฒนาการ โดยร่วมกับ 4 หน่วยงานทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รูปแบบการเล่นนี้จะเปลี่ยนไป เน้นการเพิ่มไอคิวควบคู่กับอิวคู่ นำหลัก 3F มาใช้ ได้แก่ 1.family ครอบครัว 2. free อิสระ และ 3. fun สนุกสนาน คือการเน้นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมดูแล ให้อิสระ ตามกรอบของความปลอดภัย และ ยังคงสนุกสนาน เน้นการเล่นที่เป็นธรรมชาติ หรือของเล่นที่มีในชุมชน ส่วนการเล่นในสถานเด็กเล่น […]

ติวเข้มคนพิการ พัฒนาผลิตภัณฑ์-ขายออนไลน์

พม.24 ส.ค.-กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมภาคีเครือข่าย ติวเข้มคนพิการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ส่งเสริมการขายออนไลน์ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ “การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของคนพิการ ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขายด้วยตลาดออนไลน์” โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยฯ) นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม นางธนาภรณ์ กล่าวว่า ตามที่ กรม พก.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้อยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพคนและสังคมได้เต็มตามศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิต การมีอาชีพ รายได้อย่างมั่นคง โดยเมื่อวันที่ 22–27 มิถุนายน 2563 พก.ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ให้กับคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว 40 คน หลักสูตรประกอบด้วย […]

พม.คืบหน้าทุจริตเงินสงเคราะห์ฯจ.ขอนแก่น

พม.พบกรณีทุจริตเงินสงเคราะห์ฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น มีมูล ผิดวินัยร้ายแรง โทษถึงขั้นไล่ออก คกก.สอบสวนทางวินัยร้ายแรง กำลังพิจารณา