fbpx

ส.อ.ท.-กฟน. เดินหน้าโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต

ส.อ.ท. จับมือการไฟฟ้านครหลวง ประกาศโครงการนำร่องการพัฒนาทางด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE) และ Carbon Credit เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและการรับรองการผลิตไฟฟ้า RE และ Carbon Credit โดยเชื่อมต่อกับ Platform ของ ส.อ.ท. เพื่อใช้เป็นต้นแบบตามแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ RE ตลอดจนขยายผลการศึกษาและการพัฒนาไปสู่โครงการอื่นๆ ต่อไป เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของการค้าการส่งออกของประเทศไทยเป็นสำคัญ

ไทย-สวิส ลงนามถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตครั้งแรกของโลก

“รมว.วราวุธ” จับมือ รมต.สิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ลงนามข้อตกลงถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตร่วมกันเป็นคู่แรกของโลก

20 บริษัทยื่นขอส่งเสริมปลูกป่าชายเลนหวังคาร์บอนเครดิต

ทช.ปลื้ม เอกชน 20 บริษัทยื่นขอส่งเสริมปลูกป่าชายเลนหวังคาร์บอนเครดิต เชื่อทำให้พื้นที่สีเขียวยั่งยืนระยะยาว ล่าสุด ร่วมมือ Dow และองค์กรอนุรักษ์ ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนทุกมิติ

11 องค์กร ร่วมก่อตั้ง Carbon Markets Club

11 องค์กรร่วมก่อตั้งเครือข่าย Carbon Markets Club ลงนามออนไลน์ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองสิทธิในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบดิจิทัล มุ่งสู่สังคม Net Zero