fbpx

รัฐบาลพร้อมสนับสนุนงานโครงการหลวง

ทำเนียบฯ 18 พ.ค.- รัฐบาลพร้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงน้อมนำแนวทางพระราชทานรัชกาลที่ 9 และดำเนินงานตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวงในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO conference เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานโครงการหลวง รวมทั้งพิจารณาแผนงานสนับสนุนโครงการหลวง โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอําพล กิตติอําพน องคมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าว ขอบคุณรัฐบาล และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลากว่า 53 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการหลวงได้น้อมนําแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนบนพื้นที่สูง นําร่องการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูง เป็นต้นแบบการดําเนินงาน ให้แก่รัฐบาล สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนี้พื้นที่ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่สูง 10 จังหวัด ประชากร 130,000 ครัวเรือน ใน 1,116 กลุ่มบ้าน คิดเป็นร้อยละ 26.54 ของจํานวนกลุ่มบ้านบนพื้นที่สูงของประเทศทั้งหมด โดยมูลนิธิโครงการหลวงเป็นองค์กรหลักดําเนินงานในพื้นที่ 39 แห่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนําแบบอย่างการพัฒนาของ โครงการหลวงไปขยายผลปฏิบัติในพื้นที่อีก 44 แห่ง ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล พร้อมการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 หน่วยงาน มุ่งแก้ไขปัญหาขจัดความยากจน และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 ผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ 89 ชนิด สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรบนฐานความรู้ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย คิดเป็นมูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท เป็นการ ส่งเสริมอาชีพเน้นการผลิตพืชใหม่มูลค่าสูง ภายใต้หลักวิชาการการใช้พื้นที่ ทําให้เกษตรกรมีความรู้ในวิชาชีพ มีรายได้เพิ่ม ลดการใช้พื้นที่ ลดการเผาทําลายและการใช้สารเคมี พร้อมไปกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดูแลสุขอนามัยแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาล ยกระดับการศึกษาเยาวชน ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด และประสาน ความร่วมมือกับชุมชนในการฟื้นฟูป่า มุ่งยกระดับการพัฒนาสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยพื้นที่โครงการหลวงได้รับการ รับรองมาตรฐานชุมชนคาร์บอนต่ำจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว 21 ชุมชน


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการบุกเบิกพัฒนาบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลสําเร็จเป็นรูปธรรม จึงขอให้ทุกหน่วยราชการ ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล นําไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข แก้ไขปัญหาความยากจน แก้ปัญหาความ เหลื่อมล้ำ โดยเข้าไปศึกษาเรียนรู้งานโครงการหลวง บูรณาการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ให้เกิดประโยชน์ ขณะนี้โครงการหลวงได้วางเป้าหมายสู่การพัฒนาเป็นสถาบันการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทําให้องค์ความรู้และรูปแบบการพัฒนาแบบโครงการหลวงขยายออกไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดําริ ซึ่งตั้งขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของการวิจัย บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการดำเนินการในระยะต่อไป โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการดำเนินงานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบผลการดำนเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนา โครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 6 ปี ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแนะนำให้มีการปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานช่วยกันติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้


นายกรัฐมนตรี ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าและสัตว์ที่อาศัยในป่า โดยแนะนำให้มีการปลูกไม้ยืนต้น และต้นไม้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น สำหรับเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งให้คนได้ใช้ประโยชน์ร่วมด้วย เพื่อให้ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ต่อไปสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ในที่ประชุม COP26 ในการเดินหน้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการนำสารชีวภัณฑ์มาใช้แทนสารเคมีในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำถึงภารกิจที่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการระดับท้องถิ่น ที่ต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและประชาชนได้ประโยชน์ รวมถึงการให้ความสำคัญการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนแบบพุ่งเป้าซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยจัดสรรงบประมาณและดำเนินโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้แก้ไขปัญหาหนี้รายครัวเรือนเกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนการสนับสนุนให้ทำเกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรตาม Agri-Map การเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนดึงดูดผู้ที่มีทักษะและศักยภาพสูงจากต่างประเทศมาช่วยพัฒนาขับเคลื่อนประเทศอีกทางหนึ่งด้วยโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนจะได้รับ .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เจอแล้ว UrboyTJ หลังโพสต์ป่วยซึมเศร้า ก่อนหายตัว

เจอตัวแล้วนักร้องแรปเปอร์ชื่อดัง “UrboyTJ” หลังผู้จัดการประกาศตามหาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ขณะที่เพื่อนศิลปินและโลกโซเชียลโพสต์ให้กำลังใจล้นหลาม หลังก่อนหน้านี้โพสต์ป่วยโรคซึมเศร้าและไบโพลาร์

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ วิ่งตรวจงาน จากสวนลุมไปแยกลำสาลี

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สุดแกร่ง! นำวิ่งออกกำลังกายแต่เช้าตรู่ จากสวนลุมพินีไปแยกลำสาลี สำรวจปัญหา พร้อมลุยตรวจงานคืนพื้นผิวจราจร พบน้ำท่วมขังจากฝนตกเป็นบางช่วง ขณะที่แยกลำสาลี ล่าสุดผู้รับเหมาคืนผิวจราจรได้เพิ่ม 1 ช่องทาง

“อัจฉริยะ” แจ้งความ “ทนายเดชา” หมิ่นประมาท ลั่นไม่รับคำขอโทษ

“อัจฉริยะ” บุกโรงพัก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ แจ้งดำคดี “ทนายเดชา” หมิ่นประมาท เผยไม่รับคำขอโทษ ต้องกราบเท้าอย่างเดียว

ข่าวแนะนำ

สธ.แจงโอไมครอน BA.4/BA.5 ยังไม่มีข้อมูลรุนแรงขึ้น

ก.สาธารณสุข แจงเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน BA.4/BA.5 ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเรื่องความรุนแรงที่มากขึ้น ขอประชาชนอย่าเพิ่งวิตกกังวล ไทยมีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยหนักและสายพันธุ์ย่อยต่อเนื่อง ย้ำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้เชื้อได้ และแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น แต่ยังต้องป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม

ผบก.ปคม. ไม่หวั่นแม้ศาลให้ประกัน “หนุ่มคอสเพลย์”

ผบก.ปคม. ยันตั้ง 3 ข้อหา หนุ่มคอสเพลย์อวตาร ไม่หวั่นแม้ศาลให้ประกัน เงื่อนไขระบุชัด ตำรวจสามารถเข้าตรวจค้นได้ตลอดเวลา เตือนผู้ปกครองสอดส่องบุตรหลานใช้โซเชียล

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ วิ่งตรวจงาน จากสวนลุมไปแยกลำสาลี

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สุดแกร่ง! นำวิ่งออกกำลังกายแต่เช้าตรู่ จากสวนลุมพินีไปแยกลำสาลี สำรวจปัญหา พร้อมลุยตรวจงานคืนพื้นผิวจราจร พบน้ำท่วมขังจากฝนตกเป็นบางช่วง ขณะที่แยกลำสาลี ล่าสุดผู้รับเหมาคืนผิวจราจรได้เพิ่ม 1 ช่องทาง