fbpx

 “ปศุสัตว์” เดินหน้าให้ไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ปทุมธานี 4 ก.ค.- กรมปศุสัตว์จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 


นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 

นายทองเปลวกล่าวว่า วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระองค์ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก ตราบจนทุกวันนี้ และขออัญเชิญพระกระแสรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ความว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย 


โดยต้องค่อยเป็นค่อยไป สัตวแพทย์ควรมีบทบาทในการช่วยดำเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมเกล้าจารึกพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และสรรพชีวิต และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 จนทำให้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ลดลงอย่างชัดเจน โดยปี 2560-ปัจจุบัน พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี 2560 พบอัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อยู่ที่ร้อยละ 9.86 และในปี 2565 พบที่ร้อยละ 4.88 และพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2560 จำนวน 11 ราย และในปี 2565 พบผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ปัจจุบันทรงโปรดให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในระยะต่อไป ปีพ.ศ. 2564-2568 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยเป็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์ เครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ เจ้าของสัตว์เลี้ยง และประชาชน ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมดำเนินการในกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามพระปณิธานฯ ต่อไป

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีสถานพยาบาลสัตว์ร่วมดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อให้ประชาชน หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยง สามารถได้รับบริการ เข้าถึงจุดให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด และเพื่อให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมี “การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์”


กิจกรรมภายในงาน มีการปล่อยคาราวานอาสาปศุสัตว์ และทีมสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานบริการประชาชน การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดนิทรรศการ เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดว่า โครงการนี้ทำให้สุนัขและแมวได้รับการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากร และลดประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า และตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน ให้สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นอย่างทั่วถึง อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลง จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกวิธีและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

คุม “พิ้งกี้” กับเเม่ เข้าเรือนจำ ศาลไม่ให้ประกัน คดีเเชร์ Forex 3D

เจ้าหน้าที่คุมตัว “พิ้งกี้ สาวิกา” กับเเม่ เข้าเรือนจำ หลังศาลไม่ให้ประกัน คดีหลอกร่วมลงทุนเเชร์ Forex เสียหายกว่า 2 พันล้านบาท

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “สมบัติ เมทะนี” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “สมบัติ เมทะนี” ขณะที่เพื่อนและรุ่นน้องในวงการต่างร่วมอาลัยและกล่าวชื่นชมนิสัยใจคอของพระเอกตลอดกาล

โจรบุกชิงทรัพย์ภรรยานักร้องค่าย “หม่ำ จ๊กมก”

คนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์เจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลง “หม่ำ จ๊กมก” ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเร่งไล่ล่าคนร้าย

ส.ส.แห่ย้ายพรรคหลังกติกาเลือกตั้งเริ่มชัดเจน

กติกาเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มชัดเจน ทำให้นักการเมืองต้องเริ่มขยับ เพราะหากสูตรคำนวณ ส.ส. หารด้วย 100 อาจทำให้พรรคเล็กเข้าสภาฯ ได้ยาก

ข่าวแนะนำ

เปิดตัวสาย 8 โฉมใหม่ รถเมล์ EV สาย 2-38 เริ่มวิ่งพรุ่งนี้

“ศักดิ์สยาม” เปิดการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 2-38 หรือสาย 8 เดิม ชู คอนเซ็ปต์ “We Come To Change Fast 8 To Feel Good เรามาเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกให้ดีขึ้น” พร้อมให้บริการพรุ่งนี้ (20 ส.ค.65) ด้วยอัตราค่าโดยสารเท่าเดิม

นักวิชาการค้านเปิดผับบาร์ถึงตี 4 แนะค่อยๆ ผ่อนมาตรการ

นักวิชาการค้านเปิดผับบาร์ถึงตี 4 แนะค่อยๆ ผ่อนมาตรการ ไม่ต้องรีบ เปิดแบบเดิมถึงตี 2 ก็พอดีแล้ว ตอนนี้คนดูแลสุขภาพกันดีอยู่แล้ว ชี้อาจช่วยกระตุ้นรายได้ให้ผู้ประกอบการ แต่ต้องแลกมาด้วยสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน

1 ก.ย.ร้านยาขายยาต้านโควิดได้ตามใบสั่งแพทย์

ศบค.พบป่วยโควิด 2,110 ราย เสียชีวิต 27 ราย ย้ำ มียาเพียงพอรักษา ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้ ร้านยาขายยาต้านโควิดได้ตามใบสั่งแพทย์