fbpx

ทางหลวงปั้นแผนพัฒนา 10 ปี “ทางเลี่ยง-วงแหวน” ทั่วไทย

กรุงเทพฯ 28 เม.ย.- กรมทางหลวงเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายถนนวงแหวน-ทางเลี่ยงเมือง กว่า 57 แห่งทั่วไทย พร้อมเร่งจัดทำ Action Plan ระยะยาว 10 ปี ตั้งแต่ปี 68-78 ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว อีก 25 แห่งทั่วประเทศ หวังรองรับการขยายตัวของเขตเมืองในจังหวัดหลักของภูมิภาค เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างต่อเนื่อง


นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า จากที่มีการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เขตเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลทำให้โครงข่ายถนนทางหลวงเดิมที่มีอยู่กว่า 53,000 กม.ทั่วไทย และที่กระจายไปในพื้นที่ชุมชน ต้องรองรับการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้บางเส้นทาง หรือ บางช่วงที่ต้องผ่านตัวชุมชน เขตเมืองจราจรติดขัด ขณะที่กรมทางหลวงได้มีการก่อสร้างขยายช่อง จราจรเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนแบบเต็มเขตทางไปแล้ว ทำให้ปัจจุบัน ไม่สามารถก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรได้อีก ขณะที่ความต้องการในการเดินทางยังสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้ทางที่ต้องการเดินทางผ่านเมืองประสบปัญหาจราจรติดขัด เกิด ความล่าช้าในการเดินทาง รวมถึงบางครั้งมีปัญหาอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ใช้ทางในชุมชนไม่ได้รับความปลอดภัยแก้รถติดเขตชุมชน รองรับขยายเมือง

โดยจากปัจจัยต่างๆดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กรมทางหลวงต้องวางแผน พัฒนาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง – วงแหวนรอบนอก ในจังหวัดหลักๆของประเทศที่มีการอัตราการเติบโตปริมาณจราจรสูง เพื่อแยกปริมาณการจราจรที่ไม่จำเป็นต้อง เดินทางผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองออกมา ซึ่งถนนทางเลี่ยงดังกล่าวเมื่อทำแล้วจะช่วย ลดจราจรติดขัด ลดปัญหาอุบัติเหตุ รวมถึงช่วยรองรับการพัฒนาของชุมชนเมือง รองรับการกระจายความเจริญลงสู่ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


“ขณะเดียวกันข้อดีของการก่อสร้างทางเลี่ยง หรือ วงแหวนรอบนอกเขตเมือง จะทำให้ประชาชนคนเดินทางไม่ต้องผ่านชุมชน หรือ เมือง แต่ข้อเสียอาจจะมีอยู่บ้าง ที่โครงการทางเลี่ยงเมือง จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างที่ยาวนานเฉลี่ยกว่า6-10 ปี สาเหตุเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ขีดเส้นขึ้นมาใหม่ ต้องมีการเวนคืนที่ดิน ดังนั้นการก่อสร้างเมื่อได้เริ่มสร้างจะเป็นทางเลี่ยงเมืองก่อน หากโครงการสำเร็จก็จะเป็นการ สร้างต่อเชื่อมเป็นวงแหวนรอบนอก” นายสราวุธกล่าว

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ากรมทางหลวงได้ทำการวางแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง และถนนวงแหวนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีทางเลี่ยงเมืองและถนนวงแหวนที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จทั่วประเทศ จำนวน 50 แห่ง ระยะทางรวม 984.633 กิโลเมตร ซึ่งสามารถจำแนกตามภาคต่าง ๆ ดังนี้ คือ ภาคเหนือ มี 13 แห่ง ระยะทาง 281.024 กม., ภาคกลาง มี 13 แห่ง ระยะทาง 189.437 กม., ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ มี17 แห่ง ระยะทาง 339.095 กม., ภาคใต้ มี 7 แห่ง ระยะทาง 175.077 กม. เดินหน้าสร้างทางเลี่ยงเมือง7แห่งทั่วไทย

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในปัจจุบัน กรมทางหลวงได้มีการก่อสร้างทาง เลี่ยงเมืองและถนนวงแหวนที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จให้ประชาชน สัญจรได้ในปี 66-67 จำนวน 7 แห่ง มีระยะทางรวม 145.525 กิโลเมตร ซึ่ง สามารถจำแนกตามภาคต่าง ๆ ดังนี้ ภาคเหนือ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 แห่ง คือ ทางเลี่ยงเมืองเชียงของจังหวัดเชียงราย ระยะทาง 9.103 กม. วงเงินก่อสร้าง 1,044 ล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.67 ส่วนภาคกลางอยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 1 แห่ง ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอนแยกทางหลวง หมายเลข 117-บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ระยะทาง 20.000 กม. วงเงิน ก่อสร้าง 3,196 ล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.67


สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 3 แห่ง ระยะทางรวม 95.040 กม. ประกอบด้วย 1.วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ 7,650 ล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.66 2.ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย(ด้านตะวันออก) วงเงินงบประมาณ 2,893 ล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จใน เดือน ส.ค.66 และ 3.ทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ วงเงินงบประมาณ 1,714 ล้านบาท คาดว่าจะแล้ว เสร็จเดือน มี.ค.66 ส่วนภาคใต้ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 แห่ง ระยะทางรวม 21.382 กม. ประกอบด้วย 1.ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี วงเงินงบประมาณ 1,851 ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 67 และ 2.ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออก วงเงินงบประมาณ 569 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน เม.ย.66 เร่งทำ Action Plan 10 ปี รองรับเศรษฐกิจท้องถิ่นโต

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ส่วนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคตของกรมทางหลวง นอกจากสร้างถนนเพิ่มขยายเลน บำรุงรักษาถนนที่มีอยู่แล้ว ขณะนี้ทาง กรมทางหลวงยังได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโดยเฉพาะทางเลี่ยงเมืองเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า หากจะมีการพัฒนา หรือ ขยายโครงข่าย ถนนให้เกิดประสิทธิภาพและ คุ้มค่าต่อการลงทุนงบประมาณของภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุด จะต้องมีการพัฒนาโครงข่ายทางเลี่ยงเมือง และ วงแหวนรอบนอกเขตเมือง

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้มีการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง (Action Plan) ระยะยาว 10 ปี ตั้งแต่ปี 68-78 เพื่อมาแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาคทั่วไทย ทั้งนี้ในการดำเนินการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการทางเลี่ยงเมืองในอนาคตที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาปัญหาการจราจร รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาเมือง รวมถึงการบูรณาการร่วมกับการวางผังเมือง หน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน ส่วนที่ 2 จะมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า และจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทางทางเลี่ยงเมืองของกรมทางหลวง ทั้งในช่วงระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวต่อไป เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง และถนนวงแหวนในอนาคตระยะ 10 ปีนั้น เบื้องต้นจะกระจายสร้างทั่วไทย ซึ่งโครงข่ายจะเป็นทั้งแนวใหม่และเสริมโครงข่ายเดิม ให้สมบูรณ์ จำนวนกว่า 25 แห่ง ระยะทางรวมกว่า 484.05 กม. แบ่งเป็นภาค เหนือ 7 แห่ง ระยะทาง 116.6 กม., ภาคกลาง 4 แห่ง ระยะทาง 116.7 กม., ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่งระยะทาง 119.6 กม., ภาคใต้ 7 แห่ง ระยะทาง 131.15 กม.อีกด้วย.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“กระติก” ให้ปากคำเพิ่มเติม ปัดรู้เห็นโพสต์บนเฟซบุ๊กแตงโม

“กระติก” รุดให้ปากคำตำรวจเพิ่มเติม หลังแจ้งความ “จิน” สามี “หนิง ปณิตา” พร้อมเผยไม่มีส่วนรู้เห็นการโพสต์ภาพบนเฟซบุ๊ก “แตงโม”

สั่งย้ายเเล้ว! 2 ตำรวจสามพราน ปมคลิปทำร้าย 3 วัยรุ่น 

สั่งย้ายเเล้ว 2 ตำรวจ สภ.สามพราน ในคลิปรุมทำร้าย 3 วัยรุ่น ที่เข้าขอความช่วยเหลือ ซึ่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ด้านโซเชียลวิจารณ์ยับตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่?

ตกใจสุดขีด! เงินไหลออกมาจากตู้ ATM จ.อุบลราชธานี

สาวชาววารินฯ จ.อุบลราชธานี ตกใจสุดขีด แค่เสียบบัตร ATM ยังไม่ทันได้กดรหัสก็มีเงินไหลออกมารวม 800 บาท รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อส่งมอบเงินคืน และเร่งตรวจสอบ

จับแล้วโจรชิงทอง 86 บาท กลางห้างดังอยุธยา

เหตุ 2 คนร้ายจี้ชิงทองกลางห้างสรรพสินค้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กวาดทองไป 86 บาท ล่าสุดจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว ขณะนำทองไปขายให้กับร้านทองในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เตือนทั่วทุกภาคมีฝนฟ้าคะนอง กทม.ตกร้อยละ 60

กรมอุตุฯ เตือนทั่วทุกภาคมีฝนฟ้าคะนอง ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ขณะที่ กทม.-ปริมณฑล ตกบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 60

3 คนบนเรือ-กุนซือเอ็ม รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มคดีแตงโม

โซเชียลร้อนระอุ! หลังมีบุคคลปริศนาโพสต์รูปพร้อมข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวของแตงโม นิดา ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนทำ ด้าน 3 คนบนเรือ-กุนซือเอ็ม รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเเล้วในคดีเเตงโม