fbpx

กรมราง ขอให้ผู้ให้บริการ รถไฟฯ-รถไฟฟ้า ลดบริการหลัง 23.00 น.

กรุงเทพฯ 18 เม.ย.- “กิตติพันธ์ ปานจันทร์” อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ออกประกาศให้ผู้บริการระบบรางทั้งรถไฟ-รถไฟฟ้า ลดบริการ ให้เหลือเท่าที่จำเป็น 23.00-04.00 น. ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เฝ้าระวังการระบาดโควิด-19

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยหลังลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเพื่อป้องกันและยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ได้มีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ได้ทันท่วงที นั้น เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบดำเนินการ ดังนี้


  1. แนวทางปฏิบัติ/มาตรการป้องกัน ให้เพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการกำกับและถือปฏิบัติมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามประกาศกรมการขนส่งทางรางได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยขอความร่วมมือในการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 ตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรองผู้โดยสาร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางที่ไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค

1.2 บริหารจัดการไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัดของผู้โดยสารภายในขบวนรถและภายในสถานี เพื่อให้ปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการปฏิบัติมาตรการตามความเหมาะสม เช่น การดำเนินมาตรการ Group Release ภายในสถานี และการเพิ่มขบวนรถเสริมหรือเพิ่มความถี่การบริการในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็นต้น


1.3 กำกับดูแล ตรวจติดตาม และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ได้แก่
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (D – Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และงดสนทนาขณะใช้บริการระบบขนส่งทางราง (M – Mask Wearing) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อเข้าและออกจากระบบ (H – Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างการที่จุดคัดกรอง (T – Testing) และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T – Thaichana) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

1.4 ขอความร่วมมือในการจำกัดการบริการเดินรถ โดยให้มีเส้นทางการบริการ ขบวน หรือความถี่เท่าที่จำเป็น ในช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่นขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการชะลอหรืองดการเดินทางที่ไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางเข้าไป ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กำหนด

  1. แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อฯ เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนโรคและเข้ารับการรักษาทางการแพทย์หรือมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไปโดยด่วน


2.2 หยุดกิจกรรมหรือการให้บริการพื้นที่/อาคาร/สถานี ที่พบผู้ติดเชื้อฯ เพื่อทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่และจุดสัมผัสร่วม เช่น ราวจับ ราวบันได มือจับ ลูกบิดประตู ลิฟต์ และห้องน้ำ เป็นต้น

2.3 ผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ร่วมงาน พบปะ หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ ให้ดำเนินการตามมาตรการกักตนเอง (Self-Quarantine) ทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และไปพบแพทย์หรือสาธารณสุขพื้นที่ เพื่อทำการตรวจรักษา และสามารถกลับมาปฏิบัติงานตามปกติเมื่อกักตัวครบ 14 วัน โดยต้องมีผลการตรวจหาเชื้อฯ เป็นลบ

2.4 ให้มีการจัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม รอบ หรือกะ ที่มี Timeline ไม่เชื่อมโยงกัน เพื่อสามารถสลับสับเปลี่ยนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั้งกลุ่มทดแทนกันได้หากเกิดกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ และต้องมีการกักตนเอง (Self-Quarantine) เพื่อลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง

2.5 รายงานกรมการขนส่งทางรางทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อฯ เพื่อรวบรวมรายงานกระทรวงคมนาคมต่อไป

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบในเรื่องของปริมาณการเดินรถของรถไฟทางไกล ภายใต้การเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ฟ.ท. เป็นหลัก

โดยนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ระบุว่าในส่วนของรถไฟฟ้า MRT นั้น ประกาศดังกล่าวจะมีผลต่อการให้บริการตั้งแต่23.00 น. เป็นต้นไปเท่านั้น อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน เป็นช่วงที่รถไฟฟ้า ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงมีผู้โดยสารน้อยมากอยู่แล้ว จึงมีการเดินรถด้วยความถี่ต่ำเข้าสถานีตามปริมาณผู้โดยสาร

ทั้งนี้ผู้ว่าการ รฟม. ยอมรับว่าหลังจากเกิดการระบาดของ โควิด-19 รอบที่ 3 ในช่วงวันหยุดนั้น ผู้โดยสารได้เดินทางลดลงอย่างมาก จากช่วงปกติวันละประมาณ 200,000 คน ลดเหลือไม่ถึง 100,000 คน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 80,000 คนเท่านั้น.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นพ.ยง ตอบ5คำถามพบบ่อย การฉีดวัคซีนโควิดกับผู้หญิง

“นพ.ยง” ตอบคำถามสุภาพสตรีมีประจำเดือนหรือกำลังจะมี สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้, เตรียมตัวมีบุตร หรือแม่ให้นมบุตร ฉีดวัคซีนได้, และยังไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกว่าวัคซีนจะมีผลทำให้มีบุตรยาก

ทุเรียนต้นใหญ่เติบโตจากน้ำปลาร้า

พาไปดูทุเรียนโบราณ ซึ่งเป็นต้นแรกของ จ.ปราจีนบุรี ที่มีอายุเกิน 100 ปีแล้ว ลำต้นสูงใหญ่ขนาด 2 คนโอบ ออกลูกดกปีละไม่น้อยกว่า 300 ลูก เจ้าของบอกมีเคล็ดลับดีจากน้ำปลาร้า

ด่วน! นนทบุรีสั่งปิดอพาร์ตเมนต์ย่านพิบูลสงครามหลังพบติดโควิดอื้อ

ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิดเพิ่มเติม เป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยพิบูลสงคราม 21 ห้ามเข้า-ออกอาคารมีผลตั้งแต่วันนี้ หลังพบผู้พักอาศัยในอาคารติดเชื้อโควิดหลายคน

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรวม 2,256 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

โควิด-19 รายใหม่ วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,256 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,073 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 183 ราย ยืนยันสะสม 67,187 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,701 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

ข่าวแนะนำ

ทั่วไทยยังเจอฝน ลมกระโชกแรง กลางวันอากาศร้อน

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยทั่วไทยยังเจอฝน ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนกลางวันอากาศร้อน ภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุด 39 องศาฯ ขณะที่กรุงเทพฯ -ปริมณฑล มีฝนร้อยละ 10

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนดมาตรการผ่อนคลายโควิด มีผล 17 พ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 ปรับโซนสีจังหวัด คงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ 4 จังหวัด นั่งกินอาหารในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม มีผลตั้งแต่ 17 พ.ค.64