fbpx

“มนัญญา” เปิด​ศูนย์​แก้​ปัญหา​ทุจริต​-หนี้สิน​สหกรณ์

กรุงเทพ​ฯ​ 27 มิ.ย. – “รมช.มนัญญา” เปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาทุจริตในสหกรณ์ ตั้งคณะทำงาน 3 ชุดเข้าตรวจสอบสหกรณ์ เร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาทุจริตใกล้ชิด พร้อมวางมาตรการป้องกันเข้ม​ หวังแก้ปัญหาการทุจริตสหกรณ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ วอนสมาชิกใช้แอปพลิเคชั่นตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเอง ป้องปรามการทุจริตอีกทางหนึ่ง


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์” (War Room) โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์” นี้ตั้งอยู่ชั้น 2 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์หลายแห่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์โดยรวม พบว่า มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของสหกรณ์เป็นผู้กระทำความผิด โดยใช้วิธีการซับซ้อนเพื่อปกปิดความผิด รวมถึงโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปยังบุคคลภายนอก จากการรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาทุจริตในระบบสหกรณ์ ทั้งสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์เบื้องต้นประมาณ 18,000 ล้านบาท


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์” มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ ตลอดจนประสานความร่วมมือไปยังปปง. ดีเอสไอ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมกันติดตามยึดอายัดทรัพย์สินจากผู้ที่ทุจริตยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ เร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อบรรเทาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่างๆ จึงจัดตั้ง War Room ขึ้นเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้แก้ไขปัญหาการทุจริต โดย War Room นี้จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการทุจริตในสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์เป็นรายกรณี ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสรุปผลรายงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรง เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ทันกับสถานการณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นอีก 3 คณะได้แก่

1. คณะทำงานสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์


2. คณะทำงานรวบรวมและตรวจสอบ กรณีทุจริตของสหกรณ์           

3. คณะทำงานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบงบการเงิน กรรมการและผู้บริหารสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า ตรวจสอบพบข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องและทุจริตของสหกรณ์ทั้งประเทศ 252 สหกรณ์ ความเสียหายรวม 18,000 ล้านบาท แยกเป็น สหกรณ์ในภาคการเกษตร 148 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 2,067.88 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สหกรณ์การเกษตร 140 แห่ง 1,964 ล้านบาท สหกรณ์ประมง 2 แห่ง 3.97 ล้านบาท สหกรณ์นิคม 6 แห่ง 99.91 ล้านบาท และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ออมทรัพย์ ร้านค้า เครดิตยูเนี่ยน และบริการ) 104 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 16,721.30 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 40 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 3,300 ล้านบาท และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 37 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 13,333 ล้านบาท ทั้งนี้การทุจริตในระบบสหกรณ์ มักจะทุจริตกันในระดับฝ่ายจัดการและระดับกรรมการบริหารสหกรณ์ ส่วนในระดับสมาชิกนั้นหากในระดับจัดการหรือระดับบริหารมีการควบคุมที่ดีทำให้สมาชิกเกิดการทุจริตได้น้อย 

เมื่อประมวลผลโดยแยกประเด็นการทุจริตของสหกรณ์แบ่งออกได้ 11 ประเด็นได้แก่

– ทุจริตเกี่ยวกับเงินสด 11%

– ทุจริตเกี่ยวกับเงินฝากของสหกรณ์ 6%

– ทุจริตเกี่ยวกับเงินรับฝากของสมาชิก 9%

– ทุจริตเกี่ยวกับเงินกู้ 21%

– ทุจริตเกี่ยวกับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 13%

– ทุจริตเกี่ยวกับธุรกิจรวบรวม 5%

– ทุจริตเกี่ยวกับธุรกิจบริการ/ส่งเสริมการเกษตร 1%

– เบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ 1%

– นำทรัพย์สินของสหกรณ์ไปขายโดยมิชอบ 0%

– นำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแล้วบันทึกบัญชีเป็นเงินยืมทดรอง 2%      

– ทุจริตประเด็นอื่นๆ 11%

นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า รูปแบบการทุจริตในสหกรณ์แยกเป็นการทุจริตเกี่ยวกับเงินกู้มากที่สุด รองลงมาเป็นการทุจริตเกี่ยวกับการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและทุจริตเกี่ยวกับเงินสด ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจนได้รับการชดใช้ความสียหายจากการทุจริตมาโดยลำดับตัวเลข ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เหลืออยู่ 18,333 ล้านบาท เมื่อเทียบสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย 252 แห่งนั้นคิดเป็นไม่ถึง 1% ของสหกรณ์ทั่วประเทศทั้งหมด 6,000 กว่าแห่งที่ยังดำเนินการปกติ

นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการจัดทีมตรวจสอบพิเศษเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชนทุกสหกรณ์ทั่วประเทศ 1,178 สหกรณ์ ทั้งด้านการเงินการบัญชี และระบบการควบคุมภายใน จากนั้นจะขยายผลไปยังสหกรณ์อื่นต่อไป อีกทั้งให้คำแนะนำแก่สหกรณ์เกี่ยวกับจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายในที่ตรวจพบ โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์นำไปปรับปรุงแก้ไขซึ่งจะช่วยให้ป้องกันการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง

ล่าสุดยกระดับการแก้ปัญหาการทุจริตโดยสร้างความตระหนักรู้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเงินการบัญชีของตนเองประกอบด้วย

  • ให้คณะกรรมการสหกรณ์ใช้โปรแกรม CFSAWss ดูสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปวางแผนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ใช้ระบบ Smart Monitor ตรวจสอบการดำเนินการของฝ่ายจัดการ
  • พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยมุ่งเพิ่มศักยภาพของผู้ตรวจสอบกิจการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเช่น เงินฝาก เงินกู้ และหุ้น ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ผ่าน application Smart Member ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ Application ที่สหกรณ์พัฒนาขึ้นใช้เองเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ร่วมเป็นหนึ่งในกลไกตรวจสอบและเสริมสร้างความโปร่งใสให้สหกรณ์

นอกจากนี้ยังเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ผู้สอบบัญชีให้มีความรู้ด้าน IT เพิ่มขึ้น พัฒนาเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบบัญชีเพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย.-สำนัก​ข่าว​ไท​ย​

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พบแล้ว เก๋ง 2 แม่ลูก อดีตภรรยาผู้กำกับ หายไป 5 วัน รถพุ่งจมคลอง

พบแล้ว รถเก๋ง 2 แม่ลูก อดีตภรรยา ผกก.หายไป 5 วัน พุ่งจมคลองมะขามเตี้ย จุดสะพานบางใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี ระดมกู้นานกว่า 3 ชม.

แม่หมูแสนรู้ พาฝูงข้ามถนนไปกินหญ้า

พาไปที่ตรัง ชาวบ้านต่างชื่นชมแม่หมูพันธุ์ผสม (หมูป่าผสมกับหมูบ้าน) เพราะทุกวันแม่หมูตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นจ่าฝูง พาฝูงหมูเดินข้ามถนนไปกินหญ้า

ฉุนถูกแฟนหนุ่มด่าทุกวัน คว้าปืนยิงดับหน้าร้านตลาดสี่มุมเมือง

ฝ่ายหญิงเหลืออด ถูกแฟนหนุ่มที่คบหาอยู่กินกันมา 4 ปี ด่าทุกวัน คว้าปืนยิงดับหน้าร้านขายถุงพลาสติกตลาดสี่มุมเมือง

ข่าวแนะนำ

อดีตผู้ว่าการ ธปท.ชี้สถานการณ์ความยั่งยืนของประเทศน่าห่วง

อดีตผู้ว่าการ ธปท. ชี้สถานการณ์ความยั่งยืนของประเทศน่าห่วง เผย 5 ปี คอร์รัปชันพุ่ง ความเหลื่อมล้ำรอบด้าน ทั้ง “เศรษฐกิจ-โอกาส-การศึกษา” นำไปสู่ความแตกแยก ขณะที่ผู้จัดการ ตลท. ชี้ประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล หรือ ESG กำลังเป็นความปกติใหม่ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันให้เกิดความยั่งยืน

ศาลให้ประกัน “เสี่ยบี” ติดกำไลอีเอ็ม ห้ามยุ่งพยาน

ศาลจังหวัดพัทยาให้ประกัน “เสี่ยบี” เจ้าของร้าน Mountain B ตีราคาประกัน 300,000 บาท ติดกำไลอีเอ็ม ห้ามยุ่งพยานหลักฐาน

“ชัชชาติ” สั่งปิดสถานบริการ 3 แห่ง แก้ทางหนีไฟ

กทม. 8 ส.ค. – ผู้ว่าฯ กทม. สั่งตรวจสอบสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ เบื้องต้นสั่งปิดปรับปรุงแล้ว 3 แห่ง ออกจดหมายให้ดำเนินการแก้ไขอีกกว่า 60 แห่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสถานบริการที่ต้องปรับปรุงเรื่องทางหนีไฟ จำนวน 83 แห่ง เบื้องต้นสั่งปิดปรับปรุงแล้ว 3 แห่ง และออกจดหมายให้ดำเนินการแก้ไขกว่า 60 แห่ง ซึ่งมีบางส่วนได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว แต่สำหรับทั้ง 83 แห่ง อาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่อันตรายมาก เนื่องจากเป็นเพียงร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและมีผู้คนใช้บริการไม่ได้หนาแน่น แต่เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ ได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบให้เข้มข้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุด

เร่งหาทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 

ก.พลังงาน 8.ส.ค.-ก.พลังงานยังไม่ได้ข้อสรุป มาตรการบรรเทาผลกระทบจากค่าไฟฟ้าที่จะปรับขึ้นงวดสุดท้ายของปีนี้ด้านปตท.สผ.เร่งการผลิตเอราวัณ​คาดได้500ล้านลูกบาศก์ฟุต​ต่อ​วันปลายปีนี้