fbpx

เปิดเคล็ดลับอยู่ 100 ปีอย่างมีความสุข

นำผู้สูงอายุถ่ายทอดเคล็ดลับอยู่100ปี อย่างมีความสุข ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์มีคุณภาพ โดยล่าสุดพบผู้สูงอายุในไทย11ล้านคน

รัฐเร่งขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ

“พล.อ.ฉัตรชัย” นำทีมรัฐมนตรีด้านสังคม ชี้แจงผลงานรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ตั้งเป้าลดปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองภายในปี 2568

“รร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย”ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ

ไปทำความรู้จักกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุเกิน 60 ปี มากถึง 300 คน ติดตามจากรายงาน

ปฏิรูปประเทศด้านสังคมเน้นวินัยการออม รองรับสังคมผู้สูงอายุ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ แถลงความคืบหน้า เน้นการสร้างวินัยการออมให้ประชาชนมีรายได้หลังเกษียณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของรายได้สุดท้าย เข้าถึงการบริการสาธารณสุข สร้างความรับรู้เท่าทันสื่อ

ห่วง 15 ปีข้างหน้า ค่าใช้จ่ายสุขภาพบานปลาย

เผยผลศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายสุขภาพคนไทยในอนาคตพบเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ งบรักษาพยาบาลบานปลายทั้ง 3กองทุน ป่วย 5 โรคเรื้อรัง ต้องใช้งบสูงถึง 1.4ล้านล้านบาท

ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตอน 2

ประเทศไทยกำลังจะมีผู้สูงวัยเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ สาเหตุคือเด็กเกิดน้อยลง ผลพวงตามมา คือ ปัญหาด้านการศึกษาและการขาดแคลนแรงงานจำนวนมากที่จะทดแทนประชากรผู้สูงวัย

ไทยก้าวสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ

ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์ โดยปีนี้มีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 หรือเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ แต่นักวิชาการสะท้อน ไทยยังเตรียมรับมือได้ไม่เต็มที่และตรงเป้าหมาย ติดตามรายงาน

สปสช. “ระบบบริการผู้ป่วยในสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ”

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเร็วกว่ากำหนด สปสช. ประสานองค์กรท้องถิ่นและโรงพยาบาลทุกระดับ ดูแลผู้ป่วยสูงอายุให้ทั่วถึง ติดตามจากรายงาน

แนะกลุ่มเกษียณเตรียมพร้อม 4 ด้านสู่สังคมสูงวัยคุณภาพ

กรมอนามัย 26 ก.ย.-กรมอนามัย แนะผู้เกษียณอายุราชการ เตรียมความพร้อมด้าน ‘สุขภาพ-การปรับตัวทางสังคมและจิตใจ-พฤติกรรมการออม –ที่อยู่อาศัย’ เข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้านคน กลุ่มที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือกลุ่มผู้สูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 11.2 ล้านคน หรือร้อยละ 17 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับในวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้   ผู้ที่ทำงานในส่วนงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นวันสุดท้ายของการทำงานหรือที่เรียกว่าเกษียณอายุราชการ หากพิจารณาในเชิงของวัฏจักรการดำรงชีวิต (Life Cycle)การเกษียณอายุก็เปรียบเสมือนกับการก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของชีวิตและถือเป็นเหตุการณ์ในชีวิต (Life Event) ที่สำคัญ ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้หลังจากนี้ ผู้เกษียณมีเวลาว่างมากขึ้น ต้องมานั่งอยู่บ้าน หลายคนอาจยังปรับตัวไม่ทันเพราะช่วงชีวิตการทำงานที่ผ่านมาต้องพบปะเพื่อนร่วมงานทุกวัน และมีงาน หรือกิจกรรมที่ต้องทำทุกวัน อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจได้  นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า ผู้เกษียณอายุจึงต้องเตรียมตัว หรือการวางแผนเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพที่มีความพร้อม 4 ด้าน คือ  1) ด้านสุขภาพอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย […]

สปส. พร้อมจัดประชุมสมาคม ASSA รับมือสังคมผู้สูงอายุ

สปส.18ส.ค.-สปส. พร้อมจัดประชุมสมาคม ASSA รับมือสังคมผู้สูงอายุ – พัฒนาสิทธิผู้ประกันตน – ปฏิรูปกองทุนยั่งยืน

1 2 3