fbpx

เตรียมยื่นยูเนสโกขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้ง

ครม.เห็นชอบขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งกับยูเนสโก กระตุ้นให้ตระหนักความสำคัญ เห็นคุณค่าในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติ

20 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง

วันที่ 2 กรกฎาคมนี้ จะครบรอบ 20 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง วิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ไทยต้องขอรับความช่วยเหลือจากไอเอ็มเอฟ หลายคนได้ประสบการณ์เลวร้ายจากวิกฤตนี้