fbpx

ตรวจเข้มเปิด On-site วันแรกโรงเรียนสังกัด กทม.

กทม.15 พ.ย.-กทม.ตรวจเข้มมาตรการป้องกันโควิด เปิดเทอม On-site วันแรก โรงเรียนสังกัด กทม.ระดับชั้นมัธยมฯ


เช้าวันนี้ (15 พ.ย.)นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าฯกทม.) พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม.ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสังกัด กทม.ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ รร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายดิชา คงศรี ผอ.เขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักงานเขตทวีวัฒนา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

สำหรับ รร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดการเรียนการสอนแบบ Online ในภาคเรียนที่ 2/64 ทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 พร้อมกับโรงเรียนในสังกัด กทม.ทั้ง 437 โรงเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ที่กำหนด อาทิ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาด จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา ควบคุมทางเข้าและทางออก โดยลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก การบันทึกข้อมูลรายงาน จัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียน เป็นต้น


ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนด และจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง 4 ด้าน คือ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการมีส่วนร่วม มาตรการด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ และมาตรการด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยจำกัดนักเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 25 คน ใช้การเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน หรือจัดห้องเรียนใหม่ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน ร่วมกับการเรียนการสอนแบบ Online และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย 1.Distancing เว้นระยะห่าง 2.Mask wearing สวมหน้ากาก 3.Hand washing ล้างมือ 4.Testing คัดกรองวัดไข้ 5.Reducing ลดการแออัด และ 6.Cleaning ทำความสะอาด ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย 1.Self – care ดูแลตนเอง 2.Spoon ใช้ช้อนส่วนตัว 3.Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4.Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 5.Check สำรวจตรวจสอบ และ 6.Quarantine กักกันตัวเอง

ด้าน 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบด้วย 1.สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 2.ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 5.จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีข้อซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6.ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ – ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ และ 7.จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา


“วันนี้คณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ซึ่ง รร.มัธยมปุรณาวาสปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมมีการตรวจ ATK นักเรียนในช่วงที่ผ่านมา 600 คน ผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ หลังจากนั้นจะมีการสุ่มตรวจ ATK ร้อยละ10- 20 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด สำหรับการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 ออกเป็น 2 กลุ่มๆละประมาณ 600 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,365 คน โดยสลับกันมาเรียนตามตาราง กลุ่ม A จะเรียนแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน กลุ่ม B เรียนแบบ On-hand เรียนที่บ้าน โดยหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด รวมทั้งงดกิจกรรมการรวมกลุ่มของนักเรียน” รองผู้ว่าฯกทม. กล่าว

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กทม.ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ซึ่งปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิดมีจำนวนลดลง อีกทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนเกินร้อยละ96 ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัด กทม.ได้รับวัคซีนเกินร้อยละ 80 กทม.จึงได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 รวมทั้งสิ้น 109 โรงเรียน แบบ On-site ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียนที่จะเข้าชั้นเรียน

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสังกัด กทม.ดังนี้

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม.และนางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัด กทม.ลงพื้นที่โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจอมทอง

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม.และนายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัด กทม.ลงพื้นที่ รร.วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.และนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม.ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. และนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัด กทม.ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม.ลงพื้นที่โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี

และนายณรงค์ เรืองศรี รองปลัด กทม.ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“ตำรวจเก๊” เรียกตรวจ “ตำรวจจริง” สุดท้ายไม่รอด

รวบแก๊งตำรวจปลอมก่อคดีตบทรัพย์วัยรุ่นนับแสนบาท ก่อนเจอตอเรียกตรวจตำรวจจริง สุดท้ายโดนรวบ ผู้เสียหายนับสิบโผล่ชี้ตัว

คปภ. ชี้อาคเนย์ประกันภัย ต้องทำตามหลักเกณฑ์ก่อนเลิกกิจการ

คปภ. ชี้อาคเนย์ประกันภัย ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครอง ต้องดูแลประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย

“มหาเธร์” อาการดีขึ้นแล้ว

ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษของมาเลเซีย อาการดีขึ้นแล้ว หลังเข้าโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านหัวใจ ขณะนี้ย้ายมาพักฟื้นที่แผนกผู้ป่วยทั่วไปและมีกำลังใจดีเยี่ยม

ข่าวแนะนำ

ผู้ค้าปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50-60 สตางค์ คงดีเซล

PTT Station บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 28 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

อาคเนย์ประกันภัย ยื่นแนวทางดูแลผู้เอาประกันภัย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น “อาคเนย์ประกันภัย” มีมติยอมเลิกกิจการ ยื่นกองทุนประกันวินาศภัยดูแลกรมธรรม์ พร้อมขอคืนเบี้ยประกัน และให้ลูกค้าย้ายกรมธรรม์ไปยังบริษัทประกันรายอื่น ลุ้นบอร์ด คปภ.พิจารณา 28 ม.ค.นี้

“สุริยะ” มั่นใจกำจัดคราบน้ำมันในทะเลหมดภายในวันนี้

รมว. อุตสาหกรรมระบุ น้ำมันที่รั่วไหลใต้ทะเลเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยองจะกำจัดได้หมดในวันนี้ เร่งหาสาเหตุการรั่วไหล มั่นใจจะไม่ซ้ำรอยเหตุการน้ำมันรั่วไหลใต้ทะเลที่อ่าวพร้าว

นายกฯ กำชับ ก.พาณิชย์-ตำรวจ ตรวจสตอกปาล์มน้ำมัน

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” กำชับ ก. พาณิชย์ ตำรวจตรวจสตอกปาล์มน้ำมัน สั่งห้ามกักตุน เดินหน้าตามกฎหมายเคร่งครัด พร้อมให้ ก.เกษตรฯ เฝ้าระวังควบคุมโรค ASF อย่างเข้มงวด