fbpx

ตรวจเข้มเปิด On-site วันแรกโรงเรียนสังกัด กทม.

กทม.15 พ.ย.-กทม.ตรวจเข้มมาตรการป้องกันโควิด เปิดเทอม On-site วันแรก โรงเรียนสังกัด กทม.ระดับชั้นมัธยมฯ


เช้าวันนี้ (15 พ.ย.)นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าฯกทม.) พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม.ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสังกัด กทม.ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ รร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายดิชา คงศรี ผอ.เขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักงานเขตทวีวัฒนา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

สำหรับ รร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดการเรียนการสอนแบบ Online ในภาคเรียนที่ 2/64 ทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 พร้อมกับโรงเรียนในสังกัด กทม.ทั้ง 437 โรงเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ที่กำหนด อาทิ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาด จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา ควบคุมทางเข้าและทางออก โดยลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก การบันทึกข้อมูลรายงาน จัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียน เป็นต้น


ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนด และจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง 4 ด้าน คือ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการมีส่วนร่วม มาตรการด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ และมาตรการด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยจำกัดนักเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 25 คน ใช้การเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน หรือจัดห้องเรียนใหม่ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน ร่วมกับการเรียนการสอนแบบ Online และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย 1.Distancing เว้นระยะห่าง 2.Mask wearing สวมหน้ากาก 3.Hand washing ล้างมือ 4.Testing คัดกรองวัดไข้ 5.Reducing ลดการแออัด และ 6.Cleaning ทำความสะอาด ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย 1.Self – care ดูแลตนเอง 2.Spoon ใช้ช้อนส่วนตัว 3.Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4.Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 5.Check สำรวจตรวจสอบ และ 6.Quarantine กักกันตัวเอง

ด้าน 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบด้วย 1.สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 2.ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 5.จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีข้อซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6.ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ – ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ และ 7.จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา


“วันนี้คณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ซึ่ง รร.มัธยมปุรณาวาสปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมมีการตรวจ ATK นักเรียนในช่วงที่ผ่านมา 600 คน ผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ หลังจากนั้นจะมีการสุ่มตรวจ ATK ร้อยละ10- 20 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด สำหรับการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 ออกเป็น 2 กลุ่มๆละประมาณ 600 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,365 คน โดยสลับกันมาเรียนตามตาราง กลุ่ม A จะเรียนแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน กลุ่ม B เรียนแบบ On-hand เรียนที่บ้าน โดยหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด รวมทั้งงดกิจกรรมการรวมกลุ่มของนักเรียน” รองผู้ว่าฯกทม. กล่าว

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กทม.ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ซึ่งปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิดมีจำนวนลดลง อีกทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนเกินร้อยละ96 ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัด กทม.ได้รับวัคซีนเกินร้อยละ 80 กทม.จึงได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 รวมทั้งสิ้น 109 โรงเรียน แบบ On-site ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียนที่จะเข้าชั้นเรียน

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสังกัด กทม.ดังนี้

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม.และนางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัด กทม.ลงพื้นที่โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจอมทอง

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม.และนายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัด กทม.ลงพื้นที่ รร.วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.และนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม.ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. และนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัด กทม.ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม.ลงพื้นที่โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี

และนายณรงค์ เรืองศรี รองปลัด กทม.ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

คุม “พิ้งกี้” กับเเม่ เข้าเรือนจำ ศาลไม่ให้ประกัน คดีเเชร์ Forex 3D

เจ้าหน้าที่คุมตัว “พิ้งกี้ สาวิกา” กับเเม่ เข้าเรือนจำ หลังศาลไม่ให้ประกัน คดีหลอกร่วมลงทุนเเชร์ Forex เสียหายกว่า 2 พันล้านบาท

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “สมบัติ เมทะนี” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “สมบัติ เมทะนี” ขณะที่เพื่อนและรุ่นน้องในวงการต่างร่วมอาลัยและกล่าวชื่นชมนิสัยใจคอของพระเอกตลอดกาล

โจรบุกชิงทรัพย์ภรรยานักร้องค่าย “หม่ำ จ๊กมก”

คนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์เจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลง “หม่ำ จ๊กมก” ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเร่งไล่ล่าคนร้าย

ส.ส.แห่ย้ายพรรคหลังกติกาเลือกตั้งเริ่มชัดเจน

กติกาเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มชัดเจน ทำให้นักการเมืองต้องเริ่มขยับ เพราะหากสูตรคำนวณ ส.ส. หารด้วย 100 อาจทำให้พรรคเล็กเข้าสภาฯ ได้ยาก

ข่าวแนะนำ

เปิดตัวสาย 8 โฉมใหม่ รถเมล์ EV สาย 2-38 เริ่มวิ่งพรุ่งนี้

“ศักดิ์สยาม” เปิดการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 2-38 หรือสาย 8 เดิม ชู คอนเซ็ปต์ “We Come To Change Fast 8 To Feel Good เรามาเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกให้ดีขึ้น” พร้อมให้บริการพรุ่งนี้ (20 ส.ค.65) ด้วยอัตราค่าโดยสารเท่าเดิม

นักวิชาการค้านเปิดผับบาร์ถึงตี 4 แนะค่อยๆ ผ่อนมาตรการ

นักวิชาการค้านเปิดผับบาร์ถึงตี 4 แนะค่อยๆ ผ่อนมาตรการ ไม่ต้องรีบ เปิดแบบเดิมถึงตี 2 ก็พอดีแล้ว ตอนนี้คนดูแลสุขภาพกันดีอยู่แล้ว ชี้อาจช่วยกระตุ้นรายได้ให้ผู้ประกอบการ แต่ต้องแลกมาด้วยสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน

1 ก.ย.ร้านยาขายยาต้านโควิดได้ตามใบสั่งแพทย์

ศบค.พบป่วยโควิด 2,110 ราย เสียชีวิต 27 ราย ย้ำ มียาเพียงพอรักษา ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้ ร้านยาขายยาต้านโควิดได้ตามใบสั่งแพทย์