fbpx

จ่อเสนอ ครม.แก้ข้อขัดข้องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวช่วงโควิด

ก.แรงงาน 2 มิ.ย.-รมว.แรงงาน เตรียมเสนอปรับเวลาหานายจ้างของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เป็น 60 วัน ขยายเวลาตรวจโควิด-19 และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.48) ต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธ.ค.63 ออกไปถึง13 ก.ย. 64 และผ่อนผันให้ต่างด้าวตามมติ ครม.20 ส.ค.62 มติครม. 4ส.ค.63 และมติ ครม.10 พ.ย. 63 อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ชั่วคราว เพื่อดำเนินการตามประกาศที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 27 ก.ค. 65


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน รับทราบข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ และมีความห่วงใยผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทำงานแรงงานต่างด้าว ทั้งสิ้น 2,150,663 คน และเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องนี้ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.)ครั้งที่ 4/2564 จึงมีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องฯ เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

1.ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโควิด – 19 ของคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 โดยให้ดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์ ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64 ตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 พร้อมทำทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (ยื่นบต. 48) กับกรมการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 13 ก.ย. 64 สำหรับผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 64 ในส่วนคนต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง ให้ขยายระยะเวลา การจัดทำ ทร. 38/1 ไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 65


2.ขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน ที่การผ่อนผันให้อยู่และทำงานในประเทศใกล้จะสิ้นสุด แบ่งเป็น 1.กลุ่มคนต่างด้าวตามมติครม. 20 ส.ค. 62 และมติครม. 4 ส.ค. 63 ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และอำนาจตามมาตรา 14 แห่งพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้เป็นการชั่วคราว ถึง 13 ก.พ. 66 โดยที่ต้องยื่นขอก่อนการอนุญาติทำงานตามสิทธิปัจุบันของแต่ละกลุ่มสิ้นสุด ทั้งนี้กรณีหนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ คนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่ภายใน 27 ก.ค. 65 เพื่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ย้ายตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในประเทศต่อไป 2 .กลุ่มคนต่างด้าวตามมติครม. 10 พ.ย. 63 ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่หนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึง 27 ก.ค. 65 เพื่อทำเอกสารประจำตัวฉบับใหม่ และตรวจลงตราวีซ่ากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

3.แก้ไขข้อขัดข้องกรณีแรงงานต่างด้าวตาม MoU กลุ่มคนต่างด้าวตามมติครม. 20 ส.ค.62 มติครม. 4 ส.ค.63 มติครม. 10 พ.ย.63 และมติครม. 29 ธ.ค.63 (เฉพาะที่อนุมัติ บต.48 แล้ว) ที่ออกจากนายจ้างเดิมและไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ทัน แบ่งเป็น 1 .กลุ่มที่การอยู่สิ้นสุดแล้ว (1 ม.ค. 64 จนถึงก่อนวันที่ ครม.มีมติ )ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และอำนาจตามมาตรา 14 แห่งพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ผ่อนผันให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึง 13 ก.พ. 66 และ2.กลุ่มที่การอยู่ยังไม่สิ้นสุด (วันที่ ครม.มีมติ – 13 ก.พ. 66) ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 14 แห่งพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ให้ปรับระยะเวลาหานายจ้างจาก 30 วัน เป็น 60 วัน

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานในประเทศไทย ที่การผ่อนผันดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุด มีจำนวนถึง 2,150,663 คน แบ่งเป็น 1.กลุ่มคนต่างด้าวถือบัตรชมพู จำนวน 1,364,214 คน แยกตามมติครม. 20 ส.ค. 62 จำนวน 1,162,443 คน และตามมติครม. 4 ส.ค. 63 จำนวน 201,771 คน 2. กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MoU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี จำนวน 131,585 คน และ 3. กลุ่มคนต่างด้าวที่สิ้นสุดการให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตทำงานตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 จำนวน 654,864 คน คบต.จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อขัดข้องนี้โดยเร็ว เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง/สถานประกอบการด้วย


ทั้งนี้ หากนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

รพ.ศิริราช ไม่เลื่อนฉีดวัคซีน ใช้วิธีบริหารจัดการภายใน

รพ.ศิริราช ไม่ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน ใช้วิธีบริหารจัดการภายใน นำวัคซีนในระบบของรพ. มาฉีดให้กับผู้สุงอายุ และคนป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนจากนั้นเมื่อมีวัคซีนมาเติม สามารถรันระบบฉีดให้กับกลุ่มอื่นโดยไม่กระทบและไม่ต้องเลื่อน

กรุงไทย เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน ชูศักยภาพ “ระบบคลาวด์”

“กรุงไทย” เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน มั่นใจลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวแนะนำ

เกือบ 2 ชม. คนละครึ่งเฟส3 เหลือ 18 ล้านสิทธิ

เปิดให้ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 มาเกือบ 2 ชม. เหลือสิทธิ 18 ล้านสิทธิ จากทั้งหมด 31 ล้านสิทธิ ขณะที่ แอปฯ เป๋าตัง ยังใช้ไม่ได้ แนะลงผ่าน www. คนละครึ่ง .com

อุตุฯ เตือนภาคเหนือ-ภาคกลาง ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือน ภาคเหนือ และภาคกลาง ฝนตกหนักบางแห่ง ส่วน กทม.-ปริมณฑล ตก 40% ของพื้นที่ ขณะที่พายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณลาวตอนบนแล้ว

กรุงไทย เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน ชูศักยภาพ “ระบบคลาวด์”

“กรุงไทย” เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน มั่นใจลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ