fbpx

กองทุนสื่อฯ ชี้แจงใช้งบสนับสนุนรายการฯ

กรุงเทพฯ20 พ.ค.-กองทุนสื่อฯแจงกระบวนการพิจารณาทุนปี64 รอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุน หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การสนับสนุนเงินจากกองทุนในรายการหนึ่ง


ตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 และรายการ “ลายกนก ยกสยามสัญจร” ของบริษัท ท็อปนิวส์ดิจิตัลมีเดีย จำกัด (ช่องท็อปนิวส์) ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณ 4.8 ล้านบาทด้วย ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากจุดประสงค์หลักของกองทุนฯ คือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขณะที่สื่อท็อปนิวส์และพิธีกรในรายการดังกล่าว ถูกมองว่าไม่เป็นกลางและแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากในสื่อสังคมออนไลน์

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยความรัดกุม รอบคอบ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะทำงาน 11 ชุด และคณะอนุกรรมการ 2 คณะ แต่ละคณะต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนว่าทำไม่ควรได้หรือไม่ได้


กรณีโครงการลายกนก ยกสยามสัญจร มีการให้เหตุผลในการพิจารณาของคณะทำงานและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในชั้นคณะทำงานฯ ที่ประชุมเห็นว่าโครงการมีข้อเสนอที่ดี เนื่องจากเป็นการต่อยอดรายการเดิมที่มีอยู่แล้วของผู้ขอรับการสนับสนุนให้มีรายละเอียดและมีความสมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของกองทุนที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการสอดแทรกสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีฐานผู้ชมจำนวนมาก แต่เนื่องจากโครงการที่เสนอมีมูลค่าสูง เห็นควรให้สนับสนุนงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท พร้อมกับมีข้อเสนอแนะให้การผลิตและเผยแพร่ให้มีความละเอียดเกี่ยวกับประเด็นประวัติศาสตร์มากขึ้น และหากได้รับการอนุมัติมีข้อเสนอให้ปรับลดงบประมาณ

ต่อมาในชั้นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ที่ประชุมเห็นควรสนับสนุนโครงการลายกนก ยกสยามสัญจร งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาทตามที่คณะทำงานฯ เสนอ และเมื่อโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โครงการลายกนก ยกสยามสัญจร ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 4.8 ล้านบาท โดยมีเหตุผลในการอนุมัติว่า เป็นรายการมีความน่าสนใจ เป็นการต่อยอดรายการเดิมที่ผลิตสารคดีท่องเที่ยวชุมชน สอดแทรกเกร็ดความรู้ประเด็นประวัติศาสตร์ มานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน มีฐานผู้ชมจำนวนมาก ทั้งนี้รายการไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองจึงเห็นควรให้โอกาส

ผู้จัดการกองทุนกล่าวอีกว่า ทุกโครงการต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามลำดับชั้นเหมือนกันทุกโครงการ ตั้งแต่ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของกองทุนฯ ดังนี้
(1) เมื่อได้รับคำขอ สำนักงานกองทุนฯ จะตรวจสอบแบบคำขอรับการสนับสนุน ข้อมูลเอกสาร และหลักฐานภายในสามสิบวันนับจากวันรับแบบคำขอรับการสนับสนุน และรวมทั้งหลักฐานเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการพิจารณา
(2) กระบวนการพิจารณาขั้นต้นเริ่มจากคณะทำงานชุดต่างๆจำนวน 11 คณะซึ่งสำนักงานแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา โดยรายชื่อคณะทำงานทุกคณะสำนักงานได้เสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมีคำสั่งแต่งตั้ง การพิจารณาเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้อย่างชัดเจน
(3) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาชั้นต้นมาจากคณะทำงาน โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการอาจเห็นพ้องหรือเห็นต่างกับคณะทำงานก็ได้ แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(4) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน ได้พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ โดยได้พิจารณาลงในรายละเอียดรายโครงการ มุ่งเน้นประเด็นต่างๆ อาทิ ขอบเขตการดำเนินงานหรือกิจกรรม งบประมาณ และความเป็นไปได้ในการติดตามประเมินซึ่งจะนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผล รวมตลอดถึงความเสี่ยง และความน่าเชื่อถือของผู้รับทุน
(5) เมื่ออนุกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานกองทุนฯ จัดทำวาระเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อทราบต่อไป


กระบวนการต่างๆข้างต้นนี้จะเห็นว่าการพิจารณามีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งการพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอมาในปีนี้ใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถือเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการสอบทานให้เกิดความรอบคอบ

“กองทุนฯ ขอยืนยันว่า การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมการให้ทุนทุกประเภทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำหนดและปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับซึ่งเป็นวิธีการและกลไกที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว” ผจก.กองทุนสื่อฯ กล่าว .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ปิดล้อมเจรจาชายคลั่งบุกยิง พนง.เซเว่น-ผู้ป่วยโควิด รพ.สนาม

เหตุชายคลั่งบุกยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ และขับรถไปยิงผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสนามเสียชีวิต ก่อนขับรถหนีลงใต้ ล่าสุดที่ระนองเจ้าหน้าที่พบตัวผู้ก่อเหตุ นำกำลังปิดล้อม และเจรจาให้มอบตัว

อดีต ปธน. เบนิกโน อาคีโน ของฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรม

นายเบนิกโก “นอยนอย” อาคีโน ที่ 3 อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรมแล้วในวันนี้ เพียง 5 ปี หลังจากเขาพ้นจากตำแหน่งผู้นำฟิลิปปินส์

ข่าวแนะนำ

เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพรุ่งนี้ ผู้สูงอายุ พิการ

เลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์พรุ่งนี้วันแรก ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กลุ่ม VIP “ผู้สูงอายุ- พิการ- รายได้น้อย” ที่ชั้น 1 อาคารทีโอทีเดิม ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป

ปทุมธานี พบคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนธัญบุรี

กทม.ยังพบคลัสเตอร์ใหม่รายวันสะสม 99 คลัสเตอร์ใน 42 เขต “ปทุมธานี” พบคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนธัญบุรี พบผู้ติดเชื้อ 39 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 3-6 ปี ถึง 33 คน