fbpx

สมอ. บุกจับโรงงานเมลามีนไม่ได้รับอนุญาต กว่า 7 ล้านบาท

สมอ. บุกจับโรงงานเมลามีนไม่ได้รับอนุญาต กว่า 7 ล้านบาท

รุงเทพฯ 5 ก.ค.- สมอ. ลงพื้นที่สมุทรสาคร และสมุทรปราการ บุกจับโรงงานผลิตและนำเข้าภาชนะเมลามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต 5 แห่ง กว่า 3 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ทลายแหล่งต้นตอการผลิตและแหล่งกระจายสินค้าก่อนส่งจำหน่าย เตือนผู้บริโภคก่อนซื้อให้ดูเครื่องหมาย มอก.   


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโกดังและโรงงานทำภาชนะเมลามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตย่านสมุทรสาคร และสมุทรปราการ จำนวน 5 แห่ง ว่า สมอ. ให้ความสำคัญกับการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดอย่างเข้มงวด รวมถึงสินค้าที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ด้วย ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่ได้เฝ้าระวังสินค้าที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสินค้าที่ สมอ. ควบคุมจำนวน 123 รายการ รวมถึงภาชนะเมลามีนด้วย โดยกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ประกอบการที่จะทำ หรือนำเข้าสินค้าดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตก่อน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังมีผู้ประกอบการบางรายไม่เกรงกลัวกฎหมายทำสินค้าไม่ได้มาตรฐานออกมาจำหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาต

จากการตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบทำและนำเข้าภาชนะเมลามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ จำนวน 5 ราย ดังนี้


รายแรก เป็นของบริษัทเดียวกัน แต่มีสองโรงงาน ตั้งอยู่ในตำบลบางปูใหม่ และตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบมีการลักลอบทำภาชนะเมลามีนออกมาจำหน่ายก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. จึงได้ดำเนินการยึดอายัดสินค้าไว้ทั้งหมด มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท  

รายที่สอง ตั้งอยู่ในตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบมีการลักลอบทำภาชนะเมลามีนออกมาจำหน่ายก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. เช่นเดียวกัน จึงได้ดำเนินการยึดอายัดสินค้าไว้ทั้งหมด มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท 

รายที่สาม ตั้งอยู่ในตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบมีการลักลอบทำภาชนะเมลามีนออกจำหน่ายก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. จึงได้ดำเนินการยึดอายัดสินค้าไว้ทั้งหมดมูลค่ากว่า  2 ล้านบาท 


รายที่สี่ ตั้งอยู่ในตำบลบางน้ำจืด อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบมีการลักลอบนำเข้าภาชนะเมลามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต  ซึ่งเป็นการขยายผลการตรวจสอบผ่านช่องทางการยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการควบคุม (Exempt 99) พบการสำแดงพิกัดการนำเข้าเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยเมลามีน จึงได้เข้าตรวจสอบจนพบการลักลอบนำเข้าสินค้าดังกล่าว และได้ยึดอายัดสินค้าไว้ทั้งหมดมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

รายที่ห้า ในตำบลบางน้ำจืด อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบมีการลักลอบนำเข้าภาชนะเมลามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการขยายผลการตรวจสอบการนำเข้าผ่านระบบการตรวจติดตามการนำเข้าผ่านพิธีการศุลกากร หรือ E-tracking  จึงได้เข้าตรวจสอบจนพบการลักลอบนำเข้าสินค้าดังกล่าว และได้ยึดอายัดสินค้าไว้ทั้งหมดมูลค่ากว่า 2 แสนบาท

ซึ่งทั้งหมดจะทำการสอบสวนขยายผลต่อไปว่าก่อนที่จะถูกจับในครั้งนี้ เคยทำความผิดมาแล้วกี่ครั้ง และมีปริมาณการผลิตหรือนำเข้าเท่าไหร่ เพื่อจะได้ทำการเรียกสินค้าดังกล่าวคืน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบ และระมัดระวังในการใช้สินค้าดังกล่าวเหล่านี้ต่อไป

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการ 3 รายแรกเป็นโรงงานทำภาชนะเมลามีนซึ่งผลิตขึ้นก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต แม้ว่าปัจจุบันทั้ง 3 ราย จะได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. แล้วก็ตาม ก็ยังถือว่ามีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย  โดยโทษสำหรับความผิดฐานทำผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษฐานมีไว้เพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ โทษดังกล่าวเป็นโทษสำหรับการกระทำความผิดในแต่ละครั้งเท่านั้น  หากมีการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระ ก็จะต้องได้รับโทษตามกรรมตามวาระที่กระทำความผิดด้วย และในส่วนของผู้นำเข้าอีก 2 ราย มีความผิดฐานนำเข้าผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษฐานมีไว้เพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ภาชนะเมลามีนเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคโดยตรง จึงขอฝากถึงผู้บริโภคให้เลือกซื้อภาชนะเมลามีนที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรองเท่านั้น หาก สมอ. พบว่า มีผู้ประกอบการรายใดลักลอบทำหรือนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานถือว่ามีความตั้งใจที่จะทำหรือนำเข้าสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมอ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะไม่ยอมให้มีการกระทำการดังกล่าวเด็ดขาด และพร้อมตรวจติดตามอย่างเข้มงวดในทุกช่องทาง เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่เป็นอันตรายถึงมือผู้บริโภค และจะดำเนินการกับผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายอย่างถึงที่สุด  จึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการทุกรายอย่าได้คิดทำเป็นอันขาด” เลขาธิการ สมอ. กล่าว. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ขยายช่วยแรงงาน-ผู้ประกอบการจังหวัดแดงเข้ม

ที่ประชุมครม.ขยายมาตรการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการ 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม ปรับกรอบวงเงินเพิ่มเป็น 60,000 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

รวบหนุ่มเเสบ ทำฟ้าทะลายโจรปลอม

รวบหนุ่มสุดแสบ! ลักลอบผลิตฟ้าทะลายโจรปลอม นำผงบอระเพ็ดใส่เเทน ค้นบ้านเจอขวดเปล่าเตรียมบรรจุ 60,000 ขวด คาดหากหลุดออกสู่ตลาด ผู้ซื้อเคราะห์ร้ายอาจได้ฟ้าทะลายโจรปลอมเพียบ

สธ.จัดหน่วย CCR Team จากภูมิภาค 39 ทีมช่วยดูแลโควิด กทม.เริ่มพรุ่งนี้

ปลัด สธ.เผยจัดบุคลากรจากภูมิภาคเข้าร่วม CCR Team รวม 39 ทีม ช่วยควบคุมโควิด-19 พื้นที่ กทม.ช่วงล็อกดาวน์ วันที่ 4-10 ส.ค.64 ตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 2.5 แสนราย

ขยายช่วยแรงงาน-ผู้ประกอบการจังหวัดแดงเข้ม

ที่ประชุมครม.ขยายมาตรการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการ 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม ปรับกรอบวงเงินเพิ่มเป็น 60,000 ล้านบาท

“แต้ว” สร้างประวัติศาสตร์ นักชกหญิงไทยคนแรกคว้าเหรียญโอลิมปิก

“แต้ว” สุดาพร สีสอนดี สร้างประวัติศาสตร์ เป็นนักชกหญิงคนแรกของไทย คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมส์