fbpx

“พล.อ.ประวิตร” กำชับ บจธ.เร่งดูแลที่ทำกินประชาชนจากผลกระทบโควิด-19

สำนักข่าวไทย 17 มิ.ย.- “พล.อ.ประวิตร” มอบนโยบาย  บจธ. ช่วยประชาชนจากผลกระทบวิกฤติโควิด-19 เร่งแก้ปัญหาด้านที่ดินทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (17 มิ.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยมีมีผู้วาราชการจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ด้วย


พล.อ.ประวิตร  กล่าวมอบนโยบายในที่ประชุมว่า รัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำในที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัยและความยากจนประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากิน และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการจํานวนมากปิดกิจการ ทําให้ประชาชนไม่มีงานทําและขาดรายได้ในการดํารงชีพ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดิน ทํากิน และที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  โดยต้องเร่งกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจํานอง การขายฝาก และ การถูกบังคับคดี ให้ได้ที่ดินกลับคืนมา จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับภูมิลําเนาและไม่มีที่ดินทํากิน  บจธ. ต้องให้ความช่วยเหลือ  โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  รัฐบาลต้องจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์การ อื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทํานองเดียวกับ ธนาคารที่ดิน เพื่อแก้ไขที่ดินทํากิน และที่อยู่อาศัย ให้ได้อย่างแท้จริง  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินจะเป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาล ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและ ความยากจน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ตาม วิถีปกติใหม่หรือ New normal ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของโลก และประเทศไทยขอขอบคุณ และเป็นกําลังใจในการปฏิบัติให้กับทุกท่าน

ด้าน พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีในการดำเนินการ ของ บจธ. มีผลการดำเนินงานประสบผลความสำเร็จตามภารกิจ โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนไปแล้ว จำนวน 1,257 ครัวเรือน รวมเนื้อที่ทั้งหมด 4,521-1-71.8 ไร่ ได้แก่ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร  จำนวน 380 ครัวเรือน  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,458-2-58.6 ไร่ โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 324 ครัวเรือน  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,218-3-45.9 ไร่​ โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน  จำนวน 500 ครัวเรือน  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 740-1-16 ไร่. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ  จำนวน 53 ครัวเรือน  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 103-2-57.3 ไร่. และการจัดตั้งหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาด้านที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน บจธ. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน  หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน  คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563


ทั้งนี้​ ในอนาคต บจธ. จะช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยการกระจายการถือครองที่ดิน ป้องกันการสูญเสียสิทธิ จากการจำนอง ขายฝาก บังคับคดี และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ประกอบการต้องปิดกิจการ ส่งผลให้ประชาชนว่างงานจำนวนมาก และต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ประกอบกับไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดย บจธ. จะให้ความช่วยเหลือให้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย อย่างมั่นคงและยั่งยืน ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 7,217,046,900 บาท ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 10,822 ราย เนื้อที่ 19,281 ไร่ ได้แก่ โครงการกระจายการถือครองที่ดิน จำนวน 4,421 ราย เนื้อที่ 16,744 ไร่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ/จะสูญเสียสิทธิในที่ดินจำนวน 462 ราย เนื้อที่ 2,537 ไร่ โครงการต้นกล้าคืนถิ่น จำนวน 462 ราย โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน จำนวน 4,883 ราย โดยทุกโครงการของ บจธ. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนสามารถดำรงชีพมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สายการบินตบเท้า ยอมให้ลูกค้าคืนตั๋วยกเลิกเดินทาง

ยอมแล้ว! ก.คมนาคม กล่อมสายการบินในประเทศ ยอมคืนตั๋วให้ผู้โดยสารที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง เก็บวงเงินไว้ใช้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมเตรียมออกประกาศห้ามเสิร์ฟอาหารบนเครื่องอีกรอบ ลดเสี่ยงติดโควิด

“เจ้าชายฟิลิป” ดยุกแห่งเอดินบะระ สิ้นพระชนม์

สำนักพระราชวังบักกิงแฮม รายงาน “เจ้าชายฟิลิป” ดยุกแห่งเอดินเบอระ พระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ สิ้นพระชนม์ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น ที่พระราชวังวินด์เซอร์ สหราชอาณาจักร พระชนมายุ 99 พรรษา

ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ติวานนท์ ปิด 6 วัน หลังพนักงานติดโควิด

ธ.กรุงเทพ แจ้งปิดสาขาบิ๊กซี ติวานนท์ 8-13 เมษายน หลังพนักงานสำนักงานใหญ่ที่ไปร่วมออกบูธที่สาขา ติดเชื้อโควิด-19

ข่าวแนะนำ

นายกฯ อวยพรสงกรานต์ “สวัสดีปีใหม่ไทย” ขอยกการ์ดสูง

นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊ก “สวัสดีปีใหม่ไทย” ขอคนไทยพักผ่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุข ระมัดระวัง ยกการ์ดสูง

เจ้าชายฟิลิปเสด็จฯ เยือนไทยครั้งประวัติศาสตร์ พ.ศ.2539 : ย้อนข่าวเล่าอดีต

ย้อนชมภาพครั้งเจ้าชายฟิลิป ดุ๊กแห่งเอดินบะระ ตามเสด็จฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสปีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี รัชกาลที่ 9 พร้อมทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างแน่นแฟ้น

เชียงใหม่พุ่งไม่หยุด วันนี้วันเดียว 281 ราย

ยอดผู้ป่วยโควิดเชียงใหม่ ยังพุ่งสูงไม่หยุด วันนี้วันเดียว พบป่วยใหม่อีก 281 ราย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงแห่ตรวจหาเชื้อ ขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยทยอยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม ต่อเนื่อง