fbpx

นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ TFFIF คึกคัก

กรุงเทพฯ  22 ต.ค. – นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ TFFIF คึกคัก เคาะจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายที่ 4,470 ล้านหน่วย คาดพร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ 31 ต.ค.นี้


นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด  ในฐานะตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน เปิดเผยว่า หลังจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund (TFFIF) เสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีช่วงจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื้องต้นที่ 4,000 – 4,470 ล้านหน่วย ปรากฏว่าในการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไป เมื่อวันที่ 12 – 19 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น TFFIF ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนรายย่อย โดยความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่า 28,800 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าที่ได้จัดสรรไว้เบื้องต้น 

นายวราห์ กล่าวว่า ได้สำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบันแต่ละช่วงจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื้องต้น (Book Building) พบว่ามีนักลงทุนสถาบันในประเทศรวมถึงสถาบันที่บริหารกองทุนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไป เช่น กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนประกันสังคม เป็นต้น แสดงความต้องการจองซื้อหน่วยลงทุนที่จำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสูงสุดของช่วงจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื้องต้น มากกว่าหน่วยลงทุนที่จัดสรรไว้เบื้องต้นเช่นกัน ส่งผลให้จำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายครั้งนี้เท่ากับ 4,470 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเท่ากับ 44,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในปีแรก เท่ากับร้อยละ 4.751 ซึ่งเป็นจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายที่สูงที่สุดของช่วงจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื้องต้น


ทั้งนี้ เนื่องจาก TFFIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐและเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและมีโอกาสเติบโต และเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปเป็นสัดส่วนหลักของ TFFIF จึงพิจารณาจัดสรรจำนวนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้กับผู้จองซื้อทั่วไป โดยสัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนสุดท้าย ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง  357 ล้านหน่วย ผู้จองซื้อทั่วไป  2,300 ล้านหน่วย และนักลงทุนสถาบันในประเทศ (ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงและผู้จองซื้อพิเศษ) 1,813 ล้านหน่วย จากการเสนอขายหน่วยลงทุน TFFIF ครั้งนี้ นับว่าเป็นการเสนอขายตราสารทุนที่มีมูลค่ามากที่สุดในปี 2561

สำหรับผลการจัดสรรหน่วยลงทุนผู้จองซื้อทั่วไป คาดว่าจะประกาศภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทจัดการ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือสามารถตรวจสอบได้ทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ตรวจสอบได้เฉพาะส่วนที่รับจองซื้อโดยผู้รับจองซื้อแต่ละราย) สำหรับผลการจัดสรรทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.settrade.com และ www.tffif.com

ส่วนผู้จองซื้อทั่วไปที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนครบตามจำนวนที่จองซื้อ หรือถูกปฏิเสธการจองซื้อจะได้รับการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามจำนวนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือถูกปฏิเสธการจองซื้อตามใบจองซื้อแต่ละใบจอง ผ่านทางบริษัทจัดการ หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้จองซื้อไว้ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไป โดยเงื่อนไขและรายละเอียดให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการ  กล่าวว่า คาดว่าหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของ TFFIF จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 31 ตุลาคมนี้ โดยกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในแต่ละรอบปีบัญชีจะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในปีแรก (สิ้นสุด 30 กันยายน 2562) เป็นร้อยละ 4.751 (ภายหลังการกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายที่ 44,700 ล้านบาท).-สำนักข่าวไทย  

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“พระนรวิชญ์” ยอมสึกพรุ่งนี้ ลดกระแสกดดัน

“พระนรวิชญ์” จำยอมสละผ้าเหลืองพรุ่งนี้ ลดกระแสกดดัน หลังเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม บวชให้โดยไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาคดีซิ่งชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต

“ส.ต.ต.” ไปตรวจตาหลังชน พบ “หมอกระต่าย” คือแพทย์เวร

โฆษก รพ.ตร. แจง “หมอกระต่าย” คือแพทย์เวร ในวันที่ “ส.ต.ต.นรวิชญ์” เข้ามารักษาตา หลังขี่บิ๊กไบค์ ชน “หมอกระต่าย”

เจ้าของเพจดัง ซิ่ง BMW ชนสนั่นรถบรรทุกก๊าซ ดับ 1 เจ็บ 1

หนุ่มเจ้าของเพจชิมอาหารพาสาวซิ่งบีเอ็ม ซีรีส์ 5 ชนท้ายรถบรรทุกกลางสะพานแขวน ดับ 1 เจ็บ 1 ด้านคนขับรถบรรทุกเผยขับรถออกจากบริษัทมารับก๊าซที่โรงบรรจุ ก่อนขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าไปถนนพระราม 2 จู่ๆ รถ BMW ของคู่กรณีขับมาด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนท้าย จนรถ BMW แฉลบไปชนสายสลิงยึดสะพานรถพังยับ  

เจ้าของบิ๊กไบค์ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต บอกขายรถไป 3 ปีแล้ว

พ่อเจ้าของรถบิ๊กไบค์ ดูคาติ ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต เผยลูกขายรถไปนานกว่า 3 ปีแล้ว โดยได้โอนลอยเอาไว้ และไม่ได้ขายให้ “ส.ต.ต.นรวิชญ์” โดยตรง ตอนนี้คงต้องไปแจ้งความไว้ก่อน

ข่าวแนะนำ

สโลวาเกียออกใบรับรอง “รถยนต์บินได้” แล้ว

สำนักงานขนส่งของสโลวาเกียได้ออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศ (airworthiness) ของรถยนต์บินได้ที่มีชื่อว่า ‘แอร์คาร์’ (AirCar) ซึ่งถือเป็นย่างก้าวแรกที่นำไปสู่การผลิตรถยนต์บินได้ในเชิงพาณิชย์

ครอบครัว-บุคคลใกล้ชิดร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “หมอกระต่าย”

ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดจำนวนมากหลั่งไหลร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “หมอกระต่าย” ด้วยความอาลัยรักเป็นครั้งสุดท้าย ขณะที่ ส.ต.ต.นรวิชญ์ หรือพระนรวิชญ์ ผู้ต้องหา เดินทางร่วมส่งวิญญาณ “หมอกระต่าย” ด้วยเช่นกัน