fbpx

มจพ. แถลงสร้างดาวเทียมเตรียมวิศวะฯ ไทย-เยอรมัน

20 พ.ค. – มจพ. แถลงข่าวสร้างดาวเทียมของนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เตรียมส่งดาวเทียมเพื่อการศึกษาสู่อวกาศ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานแถลงข่าวสร้างดาวเทียมของนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT-2 TGPS) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วยทีมนักวิจัยโครงการดาวเทียมแนคแซท

มจพ. เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการวิจัยหลากหลายสาขาวิชา หนึ่งในนั้นคือด้านเทคโนโลยีอวกาศ เป็นที่ประจักษ์จากการออกแบบส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา “KNACKSAT” ขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 18:34 UTC จากฐานทัพอากาศ Vandenberg ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.พงศธร สายสุจริต เป็นผู้จัดการโครงการ ทีมวิจัยประกอบด้วย บุคลากรและนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เป็นดาวเทียมดวงแรกที่ถูกสร้างและพัฒนาโดยฝีมือคนไทย 100% เป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในประเทศไทย แสดงถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยในการออกแบบและสร้างดาวเทียมด้วยตนเอง


ในปี 2565 มจพ. ได้สนับสนุนโครงการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน กับภารกิจส่งดาวเทียมเพื่อการศึกษาสู่อวกาศ โดยนักศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งถือว่าเป็นก้าวเล็กๆ ก้าวแรกที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี และผู้บริหาร มจพ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในด้านเทคโนโลยีอวกาศ เป็นอีก 1 สาขาที่เป็นจุดเด่นของ มจพ. เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันและในอนาคต มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต รวมทั้งต่อยอดสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม เชิงพาณิชย์ช่วยสร้างความมั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในอนาคต ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศของ มจพ. ไม่จำกัดอยู่แค่การเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (โรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน เดิม) เป็นสถาบันการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีชื่อเสียง โดดเด่นด้านการฝึกหัดนักเรียนให้มีทักษะ ความชำนาญในงานปฏิบัติ (วิศวกรมือเปื้อน) มายาวนานกว่า 60 ปี การจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับโลกปัจจุบัน การเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ปัจจุบันส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบ STEM มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อประยุกต์ให้เป็นรูปธรรม นำมาใช้แก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและสร้างดาวเทียมต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ดังนั้น กิจกรรมดังกล่าวเป็นการท้าทายศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริงในการบูรณาการองค์ความรู้ เชื่อมโยงของทั้ง 4 สาขาวิชา สอดคล้องกับปณิธานของโรงเรียนที่ยึดถือมาโดยตลอด จัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติ นักเรียนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ไม่ได้มีแต่ความชำนาญในทักษะทางวิศวกรรมทั่วไปเท่านั้น แต่ได้ประสบการณ์ตรงด้านเทคโนโลยีอวกาศ มีความสำคัญและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักเรียนต้องทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะอื่นๆ ที่สำคัญอีกหลากหลายในศตวรรษที่ 21 ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคต


ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 22 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (KNACKSAT-2 TGPS) ทีมงานของ ดร.พงศธร สายสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ มจพ. และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย (INSTED) และทีมงานโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เป็นผู้ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบพันธกิจในอวกาศ พัฒนาเพย์โหลด ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2565 โดยเพย์โหลดที่พัฒนาขึ้นนี้จะถูกนำไปติดในดาวเทียม และนำไปทดสอบในอวกาศภายในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2566 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มจพ. และ Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพันธมิตรทางวิชาการที่สำคัญของ มจพ. ได้ร่วมมือและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศมาอย่างต่อเนื่อง

การที่ มจพ. ขยายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศจากระดับอุดมศึกษาสู่ระดับเตรียมอุดมศึกษา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดประกายความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อหรือก้าวเข้าสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีอวกาศ เตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองในสาขานี้ต่อไป เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวจึงเป็นการวางรากฐานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ ผ่านการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนที่เป็นกำลังหลักของประเทศไทยในอนาคตต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้จัดการศึกษาและทำการวิจัยในสาขาดังกล่าวมาโดยตลอด . – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ระอุต่อเนื่องยันรุ่งสาง ทหารเมียนมายิงตอบโต้หนักใส่กะเหรี่ยง

ชายแดน จ.ตาก ยังระอุต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูบุกยึดฐานทหารเมียนมา ก่อนถูกทหารเมียนมายิงอาวุธหนักตอบโต้ พร้อมส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดใส่ ทำให้ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูได้รับบาดเจ็บหลายนาย

ยึดตู้เซฟ “เมธา ดารุมะซูชิ” ส่ง ปปง.ตรวจสอบ

ยึดตู้เซฟจากบ้านเมธา ผู้บริหารดารุมะ ซูชิ ในซอยเสรีวิลล่า 2 เขตประเวศ ส่ง ปปง. ตรวจสอบ พร้อมทรัพย์สินมีค่าอีก 13 รายการ

ผู้ว่าฯ กทม.รับ 6 ข้อเสนอ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ไปตรวจสอบ

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ 6 ข้อ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ขอยึดราคาเป็นธรรมเท่านั้น ด้านผู้ว่าฯ กทม.รับทุกข้อเสนอ ขอนำไปตรวจสอบว่าข้อใดทำได้หรือไม่อย่างไร ย้ำว่าจะมีคำตอบ ยึดหลักการถูกต้องในทุกข้อ

“หมอพรทิพย์” ลั่นผ้าขาวของปลอม – DNA เป็นของผู้ชาย

“หมอพรทิพย์” ยืนยันชัดผลตรวจหลักฐานผ้าขาวเปื้อนเลือดที่ “บังแจ็ค” อ้างเป็นของ “แตงโม” พบเลือดไม่ใช่ของผู้หญิง แถมผ้าน่าจะเป็นของปลอม แต่กลับมีประเด็นให้เกิดความแคลงใจอีก เพราะ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาโต้ว่า ผลตรวจยังไม่ออก และไม่มีการยืนยันว่าเลือดเป็นของผู้ชาย

ข่าวแนะนำ

เตรียมรับมือสินค้าพาเหรดขึ้นราคา เริ่มวันนี้

ตั้งแต่วันนี้ (1 ก.ค.) สินค้าหลายอย่างพาเหรดขึ้นราคาถ้วนหน้า ประเดิมด้วย “แก๊สหุงต้มครัวเรือน” ปรับขึ้นอีก 15 บาทต่อถัง 15 กก. ส่งผลให้แก๊สหุงต้มขนาดถัง 15 กก. อยู่ที่ 378 บาท ส่วนเรือโดยสารคลองแสนแสบ เตรียมขึ้นค่าโดยสารเพิ่มอีกระยะทางละ 1 บาท

เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ช่วง 1-2 ก.ค.65

กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ อีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ช่วงวันที่ 1-2 ก.ค.65 ขอประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน สะสมกว่า 100 มิลลิเมตร น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด ตัดขาดตัวเมืองแม่ฮ่องสอน กับ อ.ขุนยวม รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ และน้ำหลากไหลท่วมบ้านอีกเกือบสิบหลัง พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง

ปลัด สธ. แจงรักษาโควิดฟรีตามสิทธิ ป่วยสีแดงเข้ารพ.ได้

ปลัดสธ. แจงพ้นการระบาดใหญ่ 1 ก.ค. จะวันไหนก็ไม่แตกต่าง ชี้ยกเลิก UCEP Plus คืนกลับรักษาโควิดตามสิทธิ เป็นเรื่องการบริหารจัดการหลังบ้าน ยังคงรักษาฟรี ป่วยวิกฤติสีแดงเข้ารักษาในรพ.ได้ตามปกติ เชื่อโควิดอยู่รอบตัวไปอีก 2 ปี พร้อมย้ำต้องคงมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานทุกแห่ง ป้องกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจ