fbpx

นักข่าวกับการปรับตัวยุคเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

5 มีนาคม เป็นวันนักข่าว ต้องยอมรับว่าการทำงานของคนในวีชาชีพสื่อมวลชน โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีหลังมานี้ เปลี่ยนแปลงมาก เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

1 2 3 100