fbpx

นำระบบหลักประกันสุขภาพไทย ต้นแบบลดติดเชื้อวัณโรค-เอชไอวี

UNAIDS ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค จับมือประเทศในอาเซียน ต้านวัณโรคและเอดส์ที่เป็นโรคติดเชื้อข้ามพรมแดน ชี้ไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพ ช่วยเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสม

ไจก้าเสนอผลการศึกษาแนะขุดคลองผันน้ำเลียบถนนวงแหวนรอบที่ 3 ป้องกันน้ำท่วม

JICA สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรมชลประทานได้ร่วมเสนอร่างรายงานการพิจารณาขั้นต้นโครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสทางอาชีพของผู้พิการไทย

มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) นำแนวความคิดการสร้างอาชีพให้ผู้พิการ สร้างโอกาสในไทย