fbpx

ไทยประกันชีวิตยื่นไฟลิ่งเตรียมกระจายหุ้น

กรุงเทพฯ 18 ต.ค. – ไทยประกันชีวิต ยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันฐานะการเงินแข็งแกร่ง ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประมาณ 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณปี 2565 ซึ่งจะเป็นปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี และมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการทำ IPO การระดมทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการระดมทุนจะนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล […]

ไทยประกันชีวิตคว้าหลายรางวัลจากผล”ร่วมต้านโควิด”

กรุงเทพฯ 25 มี.ค.- บมจ.ไทยประกันชีวิตคว้าหลายรางวัลจากโครงการส่งเสริม” ร่วมต้านโควิด” พร้อมเดินหน้า ตามแนวทาง SDGs ส่งเสริมศักยภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ นายไชย  ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี การสร้างความมั่นคงทางการเงิน พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรมีทักษะความรู้ และความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแล ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder ) ทั้งผู้เอาประกันภัย บุคลากรภายใน คู่ค้าและคนในสังคม ส่งผลให้ไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลด้านการจัดการในสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรฐานสากล หลายรางวัล เช่น  จากการประกวด International Business Awards 2020 หรือ Stevie Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลองค์กรที่รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Most Valuable […]