fbpx

พช.ลุยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้วยแนวทาง “บวร”

พช.ลุยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล ด้วยแนวทาง “บวร”