fbpx

วธ.ร่วมอนุรักษ์วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม

29 กรกฎาคมของทุกปี รัฐบาลประกาศให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานด้านการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จึงได้ดำเนินการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ปีนี้จึงเน้นจัดรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข

สืบสานงานประเพณีชักพระ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

สีสันดำนา สืบสานข้าวพันธุ์สังข์หยด พัทลุง

กิจกรรมดำนา “ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังหยดอินทรีย์ ครั้งที่ 13 ที่แปลงนาอินทรีย์ บ้านกล้วยเภา ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ชาวไทยเชื้อสายพวนจังหวัดพิจิตรสืบสานเผาข้าวหลามทิพย์

ที่ลานวัดห้วยเกตุเกษม ตำบลหนองพะยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายพวน สืบสานประเพณีการเผาข้าวหลามทิพย์ ซึ่งเป็นประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายพวน ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในวันเพ็ญเดือนสาม

สีสันขบวนแห่งานลอยกระทงวัดราชาธิวาสวิหาร

สีสันขบวนแห่งานลอยกระทงวัดราชาธิวาสวิหาร สวยงามตระการตา เพื่อร่วมรณรงค์สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง พร้อมกับใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สงกรานต์ 61 วธ.ชูสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย

ก.วัฒนธรรม ร่วมกับ20หน่วยงานรัฐ-เอกชน สืบสานประเพณี “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” เน้นคุณค่าประเพณีตามแบบวิถีไทย สนุกสนานพองามใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เน้นความปลอดภัย

ปตท.สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างพลังความดี

ขณะนี้หลายหน่วยงานจัดงาน จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และที่ปตท.ก็จัดเช่นกันพนักงานสงบนิ่ง 89 วินาที และพร้อมสืบสานพระราชปณิธาน

ชาวไทยภูเขาสืบสานพระราชปณิธานเรื่องข้าว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชข้าวไร่ และพืชเมืองหนาว ที่สามารถปลูกต่อจากการทำนาตามฤดูกาล

เลขาฯ มูลนิธิชัยพัฒนาขอคนไทยสืบสานพระราชปณิธาน

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการรักษาดิน น้ำ ป่า