fbpx

ผู้ส่งออกประเมินส่งออกไทยปีนี้โตร้อยละ 5-8 แม้เผชิญหลายปัจจัยเสี่ยง

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ประเมินการส่งออกตลอดปี 2565 คาดว่ายังขยายตัวได้ร้อยละ 5-8 แม้เจอหลายปัจจัยเสี่ยง ทั้งราคาพลังงาน เงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น สถานการณ์ระวางเรือยังตึงตัว ส่วนไตรมาส 2 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3-5

สภาผู้ส่งออกปรับเป้าส่งออกปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6

สภาผู้ส่งออก ปรับเป้าส่งออกปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 หวังมูลค่าส่งออกต่อเดือนเกินถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ