fbpx

เร่งขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการน้ำ

“พล.อ.ประวิตร” ประชุมบริหารจัดการน้ำ กำชับ 22 คณะกรรมการลุ่มน้ำขับเคลื่อนกลไกจัดการน้ำเชิงรุกระดับพื้นที่ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ- แผนปฏิรูปประเทศ เน้นประชาสัมพันธ์ให้ปปช.มีส่วนร่วมมากขึ้น ลดความเสียหาย

กำชับประชุมบริหารน้ำ ลดผลกระทบให้มากที่สุด

“พล.อ.ประวิตร” ประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ เห็นชอบปฏิทินบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง-ฝน ลดผลกระทบปชช.ให้ได้มากที่สุด