fbpx

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ.ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟ้าคะนอง 40%

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่ง-ลมแรง

กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนอากาศคลายความร้อนลงในระยะนี้ ส่วน กทม.-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่

อุตุฯ เตือนประชาชนไทยตอนบนรักษาสุขภาพจากอากาศร้อน

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนอากาศร้อน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันไว้ด้วย ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

อุตุฯ เตือนเหนือตอนล่าง อีสาน กลาง ตอ.ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบน กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนร้อนจัด เหนือตอนล่าง-อีสาน-กลาง-ตอ.ฝนบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนบางแห่ง ส่วนไทยตอนบน รวมถึงกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน และภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

อุตุฯ เผยอีสาน-กลาง-ตอ.-กทม. เช้าอากาศเย็น-มีหมอก

กรมอุตุฯ เผยภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาฯ แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

อุตุฯ เผยอีสาน-กลาง-ตอ. อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาฯ แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนภาคเหนือตอนบน อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาฯ

อุตุฯ เผยไทยตอนบนเช้าอากาศเย็น-ลมแรง

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตนอบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาฯ กับมีลมแรง ส่วนอีสานตอนล่าง และตะวันออก มีฝนเป็นบางพื้นที่

อุตุฯ เผยอีสานอากาศเย็นลง

กรมอุตุฯ เผยภาคอีสาน อากาศเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ส่วนภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้น

เหนือตอนล่าง-อีสานตอนล่าง-กลางตอนล่าง-ตอ. ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เตือนเหนือตอนล่าง อีสานตอนล่าง กลางตอนล่าง และตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60% และมีลมกระโชกแรง

1 2 3 19