fbpx

เสนอปรับกฎหมายผลประโยชน์ฯให้ทันสถานการณ์

ประชุมวุฒิฯ พิจารณาบทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลกับส่วนรวม ขณะกมธ.เสนอให้นำมาปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ “วันชัย” ซัดปฏิวัติแก้ทุจริตไม่ได้