fbpx

กรมอนามัย ปลื้มผลงาน ‘มหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง’ คว้ารางวัลบริการภาครัฐ

กรุงเทพฯ 24 ก.ย. – กรมอนามัย ปลื้มผลงาน ‘มหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง’ – ‘มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต’ คว้ารางวัลบริการภาครัฐ ปี 2564


​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย 2 ผลงาน “อสม. กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3” ของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9” ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา คว้ารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 พร้อมย้ำพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดี

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา ผลงานกรมอนามัยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ทั้งระดับดีเด่นและระดับดี จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ระดับดีเด่น 1 รางวัล และระดับดี 4 รางวัล โดยผลงานระดับส่วนภูมิภาคที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 มี 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงานเรื่อง “อสม. กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์ คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3” โดยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และผลงานเรื่อง “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9” โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ซึ่งทั้ง 2 ผลงาน ส่งผลให้งานด้านส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มแม่และเด็กยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน


ทางด้าน พญ.ศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า การดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยในเขตสุขภาพที่ 3 ตั้งแต่ปี 2562-2564 ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการงานแผนบริการสุขภาพเครือข่ายระดับเขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 มีการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการคัดกรองมะเร็งเต้านมในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ กลุ่มแกนนำ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และพัฒนาหลักสูตรการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในแกนนำระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและการป้องกัน มีการฝึกทักษะการตรวจคัดกรองผ่านหุ่นเต้านมจำลอง และบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองผ่านระบบ BSE Application ของกรมอนามัย ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 3 ได้พัฒนาหุ่นเต้านมจำลอง เพื่อเป็นเครื่องมือฝึกทักษะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ในหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในแกนนำ อสม. พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 450 คน ผลการดำเนินงานพบว่า ระดับความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและการป้องกัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.4 และทักษะการคัดกรองมะเร็งเต้านมของแกนนำ อสม. ถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.5 สามารถเข้าใช้งานและลงทะเบียนในระบบ BSE Application ร้อยละ 100 จากผลการฝึกอบรมดังกล่าว แกนนำ อสม.สามารถนำไปขยายผล พร้อมสื่อสารให้สตรีไทยในชุมชนเข้าถึงและใช้งาน BSE Application ควบคู่ไปกับการแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองกับหุ่นเต้านมจำลอง เพื่อบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เพิ่มขึ้นจาก 450 คน เป็น 13,017 คน

​ทางด้าน นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ผลการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กของเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา พบว่า ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางาน ได้แก่ 1) การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 2) การฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 3) หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง 4) หญิงตั้งครรภ์ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ 5) ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม 6) เด็กกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 7) การได้รับยาน้ำธาตุเหล็ก 8) พัฒนาการเด็กปฐมวัย สมวัย และ 9) เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน โดยการดำเนินงานคุณภาพตามเกณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 9 และศูนย์วิชาการในเขตฯ จึงได้มีการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตขึ้น โดยมีคณะทำงานในพื้นที่ ทั้งระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-2 ปี ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมแบบองค์รวม ทั้งมิติทางสุขภาพ และมิติทางสังคม ทั้งนี้ ผลผลิตเชิงประจักษ์ ได้แก่ การเกิด Miss 1,000 วัน และเครือข่ายในการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวในระดับต่างๆ การจัดทำแผนการดูแล (Care Plan) เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลและครอบครัว โดยเชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นต้น ส่งผลให้ประเด็นปัญหาอุปสรรคทั้ง 9 ประเด็นข้างต้น ได้พัฒนาขึ้นในทุกประเด็นและเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการดำเนินงานในปี 2559 กับผลการดำเนินงานในปี 2563 เช่น หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46.1 เป็นร้อยละ 77.6 ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ลดลงจากร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 6.6 เด็ก 0-5 ปี มีรูปร่างสูงดีสมส่วน จากร้อยละ 54.0 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87.5 และเด็กมีพัฒนาการสมวัย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.1 เป็นร้อยละ 87.2 เป็นต้น. – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศาลให้ประกัน “บาส” หลัง “ทนายไพศาล-หมอปลา” ยื่นมือช่วย

“ทนายไพศาล – หมอปลา” ยื่นมือช่วยครอบครัว “นายบาส” ผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่น หลักฐานชัดถูกกลุ่มวัยรุ่นฝั่งคนตายหาเรื่อง ด้านศาลให้ประกันด้วยหลักทรัพย์ 5 แสนบาท

ปล่อยตัวชั่วคราว “บาส” มือแทง 2 ศพ ออกจากเรือนจำ

ปล่อยตัวชั่วคราว “บาส” ผู้ต้องหาแทงกลุ่มวัยรุ่นบุกบ้าน เสียชีวิต 2 คน หลัง “ทนายไพศาล – หมอปลา” ยื่นมือช่วย เจ้าตัวยืนยันทำไปเพราะป้องกันตัว

เผาสำเภายักษ์ส่งเทพเจ้า ไม่พลาดเล็งเลขหัวเรือ

ชาวไทยเชื้อสายจีนกว่าร้อยคน ร่วมทำพิธีเผาเรือสำเภายักษ์ พร้อมเครื่องบูชาต่างๆ รวมถึงจุดประทัดเพื่อส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์ ซึ่งเชื่อว่าท่านเสด็จลงมาเป็นประธานในพิธีกินเจ ไม่พลาดที่คอหวยจะเล็งเลขหัวเรือสำเภาเพื่อนำไปเสี่ยงโชค  

ข่าวแนะนำ

คกก.โรคติดต่อ กทม.เห็นชอบปรับมาตรการกิจการ/กิจกรรม

คกก.โรคติดต่อ กทม.เห็นชอบปรับมาตรการสำหรับกิจการ/กิจกรรม ตามประกาศ ฉ.44 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 – 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อุตุฯ เตือน ‘เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก’ ระวังฝนหนักบางแห่ง-กทม.ตก 80

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือตอนล่าง อีสาน กลาง ตะวันออก ฝนตกหนักมากบางแห่ง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่วน กทม.-ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

คลังเดินหน้ามาตรการ ‘พักหนี้-เพิ่มสินเชื่อ’ ช่วยประชาชน

โฆษกรัฐบาล เผย คลังเดินหน้าข้อสั่งการนายกฯ เปิดมาตรการแบงก์ของรัฐ พักหนี้-เพิ่มสินเชื่อ ช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ที่รับความเดือดร้อนภัยน้ำท่วม 64