fbpx

ศธ.รวมพลังจัดการศึกษาปลอดโควิด

ศธ.11 พ.ค.- 3 รัฐมนตรีศึกษา แถลงรวมพลังจัดการศึกษาปลอดภัย ใต้วิกฤตโควิดระลอกสาม เน้นทำงานร่วมกัน นักเรียนทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสเรียนรู้ควบคู่ปลอดภัย เปิดWeb Portalเสริมแพลตฟอร์มต่างๆและเว็บไซต์ “ครูพร้อม” เป็นแหล่งเรียนรู้กลาง นำร่อง 11วันก่อนเปิดเทอม (17-31 พ.ค.) เรียนตามความสมัครใจ ไม่มีการให้คะแนนผ่าน/ไม่ผ่าน


ทวิตเตอร์ ศธ.360 องศา เผยแพร่ข่าววันนี้ (11พ.ค.) ว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมด้วยผู้บริหารองค์กรหลัก ร่วมแถลงข่าว “ศธ.รวมพลังจัดการศึกษาปลอดภัยใต้วิกฤตโควิดระลอกสาม” ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ETV และ เฟซบุ๊กองค์กรหลัก รวมทั้ง ศธ.360 องศา

ตามที่ ศธ.ได้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19) ระลอกสามยังมีความรุนแรง เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยของบุตรหลาน ศธ.จึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้


ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. ก่อนเปิดภาคเรียน 11 วันทำการ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งครูและนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้การจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ถึงทักษะชีวิตที่จำเป็นจากเหตุการณ์ร่วมสมัย จัดการเรียนรู้ของจริง ประสบการณ์จริง เพื่อทำให้การเรียนรู้ของเด็กไทยต่อเนื่องไม่หยุดชะงักลง ซึ่ง ศธ.จะจัดทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาแก่ครูในการจัดกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าว โดยอาจเริ่มจากประเด็นการเรียนรู้ในเรื่องสถานการณ์โควิดเป็นลำดับแรก

ระยะที่สอง ตั้งแต่การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป จะเป็นการจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ คือ On-Site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.), On-Air เรียนผ่าน DLTV, On-Demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ, Online เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต, On-Hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน และในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่น ๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนที่โรงเรียน หรือ On-Site

ในส่วนการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ขณะนี้ ศธ.เตรียมจัดทำ Web Portal ขึ้นมาใหม่ เพื่อเสริมแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่หน่วยงานในสังกัด ศธ.มีอยู่ โดยจะเป็นคลังสื่อ ข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งมีข้อมูลทั้งของ สพฐ.-สช.-สำนักงาน กศน.-สอศ. แบ่งเป็นหัวข้อ – หมวดหมู่ตามความสนใจ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบกลาง


ส่วนกิจกรรมรูปแบบออฟไลน์ สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมร่วมกับ ศบค.จังหวัด ซึ่งคิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ร่วมสมัย สิ่งสำคัญคือทุกคนสามารถเลือกหัวข้อหรือกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ ศธ.จะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งต้องให้พื้นที่ประเมินร่วมกับ ศบค.จังหวัดว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมกับการเรียนรูปแบบใด โดยมีความมั่นใจและรับประกันได้ว่า เมื่อเปิดเทอมแล้วเด็กทุกคนจะได้เรียนอย่างมีคุณภาพ ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.จะรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ จากคุณครูที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็นชุมชนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง ผ่านช่องทางที่เชื่อมต่อสู่เว็บไซต์ “ครูพร้อม” เพื่อให้ครูที่พร้อมแล้ว ได้มาช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อนครูด้วยกัน ซึ่งโครงการของครูพร้อม เกิดจากความห่วงใยว่าเมื่อเลื่อนการเปิดเรียนไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายนแล้ว ในช่วงเวลา 11 วันทำการ ก่อนเปิดภาคเรียน ก็ถือเป็นเวลาที่มีค่าที่จะเป็นทางเลือกให้กับครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการการเรียนรู้ที่โดยจัดไว้เป็น 2 รูปแบบดังกล่าวทั้ง Online และ On-Site ซึ่งเป็นการบูรณาการโดยหน่วยงานทุกสังกัดของ ศธ. รวบรวมเนื้อหาทุกส่วนที่สำคัญมาไว้ในเว็บไซต์เดียวที่เรียกว่า “ครูพร้อม” ซึ่งมีภาคเอกชนมาร่วมด้วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ส่วนด้าน On-Site ในพื้นที่ อาจเป็นการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตซึ่งไม่ได้อยู่ในตำรา โดยนำสถานการณ์จริงมาใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Active Learning จำลองกระบวนการการเรียนรู้ให้เป็นรูปแบบของรูปแบบการส่งเสริมหลักสูตรสมรรถนะซึ่งจะมีการใช้ในปีการศึกษาหน้า ถือเป็นการเอาเวลาที่มีอยู่เหล่านี้ มาเตรียมความพร้อมให้กับครูและนักเรียนในเรื่องของการใช้สถานการณ์จริง ทั้งนี้ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ ไม่มีการให้คะแนนผ่าน/ไม่ผ่าน แต่อย่างใด

ด้านคุณหญิงกัลยา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เป็นการรวมพลังกันครั้งแรกของ ศธ. ที่จะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครอง นักเรียน และครู ถึงแม้จะมีวิกฤตโควิด-19 ก็ตาม การศึกษาจะไม่หยุดยั้งและเดินหน้าต่อไปอย่างหลายวิธี ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนจะต้องได้รับการศึกษาที่หลากหลาย สนุก น่าสนใจ และปลอดภัย ในช่วง 11 วันก่อนเปิดเทอมนี้ นักเรียนจะสามารถใช้ความรู้ด้านทักษะชีวิตไปช่วยลดภาระพ่อแม่ ส่วนวิชาอื่น ๆ เมื่อเรียนแล้วต้องเอาไปใช้กับบริบทท้องถิ่นและชีวิตประจำวันให้ได้ จึงจะทำให้การเรียนสนุกขึ้นได้ ขณะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จะร่วมสร้างสร้างอาชีพให้กับคนตกงานด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องน้ำซึ่งเป็นหัวใจของการเกษตร โดยมีหลักสูตรที่จะสอนใหม่ในเทอมหน้าก็คือหลักสูตรชลกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถมาเรียนรู้วิธีบริหารจัดการน้ำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

ขณะที่ นางกนกวรรณ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า บุคลากรของ กศน.มีอยู่ทุกพื้นที่ พร้อมให้ความร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตามสถานการณ์และบริบทแต่ละพื้นที่และยังมีสื่อโทรทัศน์ ETV ที่ให้การเรียนรู้อย่างเข้าถึง และเข้าใจ ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งเป็นภารกิจของ กศน.เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันด้านโรงเรียนเอกชนก็ได้มีความร่วมมือแบ่งปันความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มความรู้ เสริมความมั่นใจ พัฒนาหลักจิตวิทยา กระบวนการคิด และทักษะการใช้ชีวิตในยุค New Normal จึงขอเชิญทุกคนร่วมกัน “เรียนรู้ ปรับใช้ พัฒนา ต่อยอด” เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งต่อไป

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอบคำถามสื่อมวลชนภายหลังการแถลงข่าว ถึงความคืบหน้าการเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า ขณะนี้ ศธ.ยังกำหนดให้มีการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 1 มิ.ย.นี้ แต่ยังมีความกังวล เนื่องจาก ศธ.มีนักเรียนนักศึกษาในสังกัดจำนวนมากกว่า 8 ล้านคน ทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจได้รับเชื้อโควิด-19 จึงพยายามผลักดันให้ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ทุกสังกัด ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันก่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากครูต้องใกล้ชิดกับนักเรียนจำนวนมาก และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ จะสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังให้ความมั่นใจได้ว่าโรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งขณะนี้ ศธ.ได้เสนอมาตรการดังกล่าวให้ ศบค.ชุดเล็ก พิจารณา และผ่านการเห็นชอบแล้ว ศธ.กำลังรวบรวมรายชื่อครูทุกอำเภอ ทุกสังกัด ส่งให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสรรวัคซีนให้ครูทั้ง 6 แสนกว่าคน คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินสัปดาห์นี้ เพื่อพร้อมสำหรับการทยอยฉีดให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียน

“ขอความร่วมมือทั้งครูและนักเรียนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น เพราะหากครูคนใดคนหนึ่งติดเชื้อ จะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และยังเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไปยังเด็กนักเรียนด้วย ขอให้ข้าราชการครูทุกคนได้ปฎิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด” ปลัด ศธ.กล่าว .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ช่างแต่งหน้าได้ยินเสียงกระซิบ “พุ่มพวง” ให้เปลี่ยนชุดหุ่นที่ 11

ทีมช่างแต่งหน้าขนลุก ได้ยินเสียงกระซิบอดีตราชินีนักร้องลูกทุ่ง “พุ่มพวง ดวงจันทร์” บอกให้เปลี่ยนชุดหุ่น 11 ในถ้ำวัดทับกระดาน คอหวยแห่ซื้อเลขเด็ดเกลี้ยงแผง

รพ.ศิริราช ไม่เลื่อนฉีดวัคซีน ใช้วิธีบริหารจัดการภายใน

รพ.ศิริราช ไม่ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน ใช้วิธีบริหารจัดการภายใน นำวัคซีนในระบบของรพ. มาฉีดให้กับผู้สุงอายุ และคนป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนจากนั้นเมื่อมีวัคซีนมาเติม สามารถรันระบบฉีดให้กับกลุ่มอื่นโดยไม่กระทบและไม่ต้องเลื่อน

กรุงไทย เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน ชูศักยภาพ “ระบบคลาวด์”

“กรุงไทย” เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน มั่นใจลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวแนะนำ

กรุงไทย เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน ชูศักยภาพ “ระบบคลาวด์”

“กรุงไทย” เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน มั่นใจลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พ่อ “ส.ต.อ.” เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน ยอมรับยังติดใจสาเหตุการตาย

พ่อของสิบตำรวจเอกเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุหลังฉีดวัคซีน 10 วัน เผยไม่ขออะไร แต่อยากได้ชีวิตลูกคืนกลับมา ยอมรับยังติดใจสาเหตุการตาย

สธ.แจงกระจายวัคซีน ดำเนินการตาม ศบค.กำหนด

กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงการกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ ดำเนินการตามแผน ศบค. กำหนด ส่วนการบริหารจัดการฉีดขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดและกทม. จัดการตามจำนวนที่ได้รับ เพื่อให้ฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าก่อนเดือนกันยายน คนไทยประมาณร้อยละ 60-70 จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก