fbpx

ผู้ตรวจการฯ แนะรัฐจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์รับมือเหตุฉุกเฉิน

กรุงเทพฯ 9 ก.ค. – ผู้ตรวจการแผ่นดิน แนะรัฐจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ รับมือระงับเหตุฉุกเฉิน ย้ำเร่งถอดบทเรียนกรณีระเบิดและไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟม จ.สมุทรปราการ ยกระดับมาตรการบริหารจัดการวัตถุอันตรายในโรงงาน ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ


นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมผ่านระบบ Zoom ร่วมกับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สภาวิศวกร ถึงเหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก บริเวณซอยกิ่งแก้ว 21 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า หน่วยงานต่างๆ ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าควบคุมเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ การจัดตั้งศูนย์รองรับผู้อพยพ การประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบริเวณโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตร ออกจากพื้นที่ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันมลพิษจากสารเคมี การสนับสนุนสรรพกำลังและอุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับการควบคุมเพลิง การเฝ้าระวัง ณ จุดเกิดเหตุ และการควบคุมมลพิษ ตลอดจนการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในระยะเร่งด่วน จนกระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงไว้ได้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความมั่นใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก


ผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องมาตรการระยะเร่งด่วน จังหวัดสมุทรปราการ ควรจัดทำชุดข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเรื่องเอกสารราชการ เช่น การรับแจ้งทรัพย์สินหรือเอกสารราชการสูญหาย บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวด้วยความทั่วถึง ชัดเจน เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรประสานความร่วมมือกับสมาคมและองค์กรวิชาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการขนย้ายและกำจัดวัตถุอันตราย การกำหนดมาตรการควบคุมมลพิษที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการสำรวจความเสียหายและตรวจสอบโครงสร้างของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดและเพลิงไหม้

ส่วนมาตรการระยะยาว กรมโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเร่งดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงโรงงานทั่วประเทศที่มีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครอง รวมทั้งจำกัดปริมาณการครอบครองวัตถุอันตรายที่นำไปใช้ในทางอุตสาหกรรมไม่ให้อยู่ในระดับที่สูงเกินความจำเป็น หากพบโรงงานที่มีความเสี่ยง หรืออยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชุมชนโดยรอบ ขอให้เร่งมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนทันที รวมทั้งควรรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลกลางในระบบออนไลน์ ซึ่งแสดงข้อมูลของโรงงานที่มีการจัดเก็บวัตถุอันตราย แบ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของโรงงานและวัตถุอันตรายที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน อันเป็นข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ และข้อมูลเชิงเทคนิคของโรงงาน เช่น พิมพ์เขียวหรือแบบแปลนของโรงงาน ชื่อวัตถุอันตราย สถานที่จัดเก็บและวิธีการป้องกันหรือกำจัด เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานที่เผชิญเหตุ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

มอบโฉนดที่ดินให้ 4 แม่เฒ่า จ.สุโขทัย

จบภารกิจ “สมศักดิ์” ร่วมออมสิน มอบโฉนดที่ดินให้ 4 แม่เฒ่าสุโขทัย เผยเอาไปจำนอง-ขายต่อไม่ได้ ส่วนเงินบริจาคยังอยู่ครบ ให้คณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่าย

คลิปเสียงว่อนเน็ตปมหมอเจรจา “ณวัฒน์” ออกจาก รพ.

โลกออนไลน์แชร์คลิปเสียงสนทนาระหว่าง “ณวัฒน์” กับหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ลักษณะให้นายณวัฒน์ออกจากโรงพยาบาลให้ไปรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

สภากาชาดไทยยืนยันวัคซีนโมเดอร์นาที่จัดสรรให้ อบจ. ต้องฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย

สภากาชาดไทยยืนยันวัคซีนโมเดอร์นาที่จัดสรรให้อบจ. ต้องฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย
กรุงเทพฯ 23 ก.ค. – เลขาธิการสภากาชาดไทยมั่นใจว่า แนวทางบริหารจัดการวัคซีนที่กำหนด จะป้องกันให้อบจ. ทุกแห่งที่ขอรับมา นำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางตามที่กำหนด ไม่สามารถฉีดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและครอบครัวได้ เผยข่าวดี ปีหน้าขอซื้อวัคซีนรุ่น 2 ป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยกล่าวว่า ได้ปิดรับการขอจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตั้งแต่เที่ยงวานนี้ (22 ก.ค.) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลายจังหวัดยื่นขอรับการจัดสรร จนเกินกว่า 1 ล้านโดสที่สภากาชาดไทยสั่งซื้อ ทั้งนี้ยืนยันว่า ทุกอบจ. ต้องทำแผนการฉีดวัคซีนฟรีที่รับรองโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเสนอมาด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่ม จึงมั่นใจว่า จะป้องกันการนำไปฉีดให้ผู้บริหารอบจ. และครอบครัวตามข่าวได้แน่นอน
ทั้งนี้ วัคซีนที่จะจัดสรรไปยังอบจ. ต่างๆ จะต้องนำไปเก็บที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนั้นๆ เนื่องจากต้องควบคุมอุณหภูมิ โดยบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าแจ้งว่า ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิระหว่าง 36-46 องศาฟาเรนไฮต์ (2.22-7.77 องศาเซลเซียส) ซึ่งมีอายุเก็บเพียง 30 วัน และหากเก็บในช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิ -4 องศาฟาเรนไฮต์ (-20 องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บได้ 7 เดือน
นายเตชกล่าวต่อว่า วัคซีนที่จะมาถึงไตรมาส 4 ของปีนี้ 1 ล้านโดส ทางสภากาชาดไทยสำรองไว้ให้บุคลาการทางการแพทย์ 150,000 โดสและจัดสรรให้อบจ. 850,000 โดส รวมแล้วฉีดให้ได้ 500,000 คนเท่านั้น ขณะที่คนด้อยโอกาสในประเทศไทยมีประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งขณะนี้สภากาชาดไทยมีกำลังที่จะช่วยรัฐเพียงเท่านี้ แต่ข่าวดีคือ ในปีหน้าทางโมเดอร์นาจะผลิตวัคซีนรุ่น 2 ที่ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ออกมาซึ่งสภากาชาดไทยได้ประสานกับบริษัทผู้นำเข้าเพื่อจัดซื้อแล้ว โดยในปีหน้าบริษัทที่นำเข้าสามารถทำสัญญากับสภาพกาชาดไทยได้โดยตรงซึ่งจะทำให้การจัดหาวัคซีนมาช่วยเหลือประชาชนทำได้คล่องตัวขึ้น
ทางด้านนายชูพงศ์ คำจวง นายกอบจ. สกลนครแถลงยืนยันว่า อบจ. ได้ขอรับการจัดสรรวัคซีนจากสภากาชาดไทยเพื่อนำมาฉีดให้แก่กลุ่มเปราะบางตามที่กำหนด ไม่ได้จะนำมาฉีดให้หัวหน้าส่วนราชการและครอบครัวตามที่เป็นข่าว ส่วนหนังสือที่ปรากฏออกมานั้น เป็นการสำรวจรายชื่อบุคลากรอบจ. ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น นอกจากนี้การทำอนุมัติแผนฉีดวัคซีนว่า จะฉีดให้ใครเป็นจำนวนเท่าไรเป็นอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ไม่ใช่อำนาจของอบจ. – สำนักข่าวไทย

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เตือน “เหนือ ตะวันออก อีสาน” ฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน “เหนือ ตะวันออก อีสาน” ระวังฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก กรุงเทพฯ – ปริมณฑล เจอฝนร้อยละ 60 ส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร

นายกฯ ตรวจ รพ.สนาม ทบ. ย้ำหวังรักษาทุกคนอย่างดีที่สุด

นายกฯ ตรวจเยี่ยมเตรียมการจัดตั้งศูนย์ โรงพยาบาลสนาม ณ สโมสรกองทัพบก ขอบคุณบุคลากรทุกคนช่วยเหลือเต็มที่ หวังรักษาทุกคนอย่างดีที่สุด

ศบค. เคาะ 4 กลุ่มได้รับวัคซีนไฟเซอร์บริจาค

ศบค. เคาะ 4 กลุ่มได้รับวัคซีนไฟเซอร์บริจาค ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์, ผู้สูงอายุ-ป่วยเรื้อรัง, ชาวต่างชาติสูงวัย-7กลุ่มโรค และคนไทยจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ

พบ 1 รายใน 5 ล้านคน ภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมหลอดเลือดอุดตันหลังรับวัคซีน

กรมวิทย์ฯ เผยคนไทยมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ร่วมกับหลอดเลือดอุดตัน หลังได้รับวัคซีนเพียง 1 รายใน 5 ล้านคน พบน้อยกว่าชาติตะวันตกถึง 5-40 เท่า และยังรักษาได้ถ้าพบแพทย์ทันท่วงที