fbpx

แนะผู้ว่าฯใช้งบเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน

กระทรวงมหาดไทย 4 มิ.ย. –ปลัดมท.ส่งหนังสือย้ำผู้ว่าฯทั่วประเทศ ซักซ้อมแนวทางใช้จ่ายงบฯ เตรียมสถานที่บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเนื้อหาในหนังสือ ระบุว่า จากการแพร่ระบาดในพื้นที่หลายจังหวัด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็นจำนวนมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความพร้อมหลายแห่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง จึงซักซ้อมแนวทางกรณีอปท. ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายการจัดสถานที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.ปี 2562 ข้อ 11 กำหนดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย (13) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (14) ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.จึงสามารถจัดสถานที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบดังกล่าวได้


2.ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดรถรับส่งประชาชนไปฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด โดยเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก อปท.สามารถใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดรถรับส่งประชาชนไปฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด และจัดเลี้ยงอาหารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนได้ ส่วนการจัดรถรับส่งประชาชนให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง หากไม่มีรถยนต์ส่วนกลางหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ให้จ้างเหมาบริการรถรับส่งได้

ทั้งนี้ หากอปท. มีเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอก็สามารถโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายไปเพิ่มได้ หรือกรณีงบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอก็อาจพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 มี.ค.2564 หรืออาจขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำเงินทุนสำรองเงินสะสมมาใช้ได้ จึงแจ้งให้นายอำเภอ ทุกอำเภอทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ อปท.ในเขตจังหวัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ประชาชนสนใจซื้อสลากผ่านแอปฯ เป๋าตัง แม้ยุ่งยากเล็กน้อย

ประชาชนตอบรับซื้อสลากโครงการ GLO Official Sellers ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” 2 วันกว่า 3,850 ฉบับ ผู้ค้ารายย่อยระบุช่วงแรกคนซื้อสับสน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะที่โฆษกสำนักงานสลากฯ ย้ำคนซื้อสลากจะมากขึ้นช่วงใกล้วันสลากออก ชี้แนวทางนี้ป้องกันนำสลากไปขายเวียนเทียนได้จริง แถมคนซื้อได้ราคา 80 บาทต่อใบแน่นอน

แม่โพสต์หมอจ่ายยาผิด ลูกชายกินทีเดียว 14 เม็ด หลับยาว

แม่วัย 35 ปีชาวบุรีรัมย์โพสต์เป็นอุทาหรณ์ หลังโรงพยาบาลจ่ายยาผิดทำให้ลูกวัย 10 ขวบกินยารวดเดียว 14 เม็ดจนหลับยาว

ข่าวแนะนำ

ยอดโควิดติดเชื้อเพิ่ม 3,667 ราย เสียชีวิต 32 ราย

ศบค.เผยยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,667 ราย หายกลับบ้านแล้ว 4,948 ราย เสียชีวิต 32 ราย ขณะที่มีผู้รับวัคซีนแล้วกว่า 7 ล้านโดส ไทยยังรั้งอันดับที่ 78

“อนุชา” ยืนยันคนไทยได้ชมฟุตบอลยูโรครบทุกคู่

“อนุชา” ยืนยันคนไทยได้ชมฟุตบอลยูโรครบทุกคู่ ดึงช่อง 3 พีพีทีวี และทรู ร่วมถ่ายทอดสด ไฟเขียวให้สื่อนำคลิปการแข่งขันไปเผยแพร่ต่อได้