fbpx

ครม.แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงต่างๆ

ทำเนียบฯ 18 ม.ค.-รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผลการประชุม ครม.แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงและหน่วยงานสังกัดรัฐวิสาหกิจต่างๆ


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 18 มกราคม 2565 ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) 


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้  

   1. นางสาวนุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  

   2. นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  


   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแต่งตั้งนายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้ 

   1. นายพชร อนันตศิลป์    ประธานกรรมการ 

   2. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์  กรรมการ  

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน 

4. แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

5. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้   

   1. นายชัยชนะ มิตรพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   2. นายอุดมเกียรติ บุญวรเศรษฐ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   3. นายพีรเดช ณ น่าน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   4. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 

   5. นางสาวภัทรา โชติวิทยะกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ  

  6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  

6. เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นต้นไป .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“ทนายตั้ม” ฝากถาม “แม่แตงโม” เอารหัสลับให้ “บังแจ็ค” จริงหรือไม่

“ทนายตั้ม” ฝากถาม “แม่แตงโม” ได้เอารหัสลับของแตงโมให้ “บังแจ็ค” จริงหรือไม่ พร้อมยืนยันจะไม่รับเป็นทนายให้แม่ หลังมีกระแสข่าวแม่เริ่มถอดใจจาก “ทนายเดชา”

เพื่อไทย ขอบคุณประชาชนไว้วางใจเลือก ส.ก.เพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย ขอบคุณพี่น้องประชาชน ไว้วางใจเลือก ‘ส.ก.เพื่อไทย’ มารับใช้คนกรุงเทพฯ มุ่งหน้าผลักดันนโยบายให้เป็นจริง คืนความมั่งคั่งและชีวิตที่ดีกว่าให้คนกรุงเทพฯ

“ปรเมศวร์” พร้อมลูกทีม ชนะขาดทั้ง 4 เขต

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเวลา 20.30 น. “ปรเมศวร์” พร้อมลูกทีม ชนะขาดทั้ง 4 เขต รวม 24 คน

สลด! ไฟไหม้ทาวน์เฮาส์กลางดึก แม่-ลูกนอนหลับหนีไม่ทัน ดับ 4

เกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในหมู่บ้านเรือนแก้ว จ.นครปฐม กลางดึก แม่-ลูกนอนหลับหนีไม่ทัน เสียชีวิตรวม 4 ศพ

ข่าวแนะนำ

แห่เก็บป้าย “ชัชชาติ” ทำกระเป๋า เพจดังเตือนผิดกฎหมาย

คนแห่เก็บป้ายหาเสียง “ชัชชาติ” หวังนำไปทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน เพจดังเตือนผิดกฎหมายลักทรัพย์ และอาจทำให้ “ชัชชาติ” โดนร้องเรียน

คะแนนท่วมท้น! “ชัชชาติ” ผงาดนั่งว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.อย่างไม่เป็นทางการ หลังนับคะแนนครบ 100% “ชัชชาติ” คว้าชัยด้วยคะแนนท่วมท้น 1,386,769 คะแนน นั่งว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่

“ชัชชาติ” ตื่นเช้าวิ่งสวนลุมฯ ลั่นพร้อมทำงานทันที 3 ภารกิจ

สุดฟิต! “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. เริ่มวันใหม่เช้าแรกหลังการเลือกตั้ง วิ่งออกกำลังกายสวนลุมพินี ระบุพร้อมทำงานทันที 3 ภารกิจที่ประกาศไว้

เตือนไทยตอนบน-ใต้ ฝนตกหนักถึงหนักมาก กทม.ฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณไทยตอนบนและภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำ