fbpx

รัฐประกันรายได้ หอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน

ทำเนียบฯ 25 ต.ค.-ครม.เคาะ 2.7 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคาพืช 3 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดูแลเกษตรกร 5.66 ล้านครัวเรือน ข้าวหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคา พืช 3 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 วงเงินรวม  2.7 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน โดยใช้เงินประกันรายได้  รวม 2.2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย  

1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 วงเงิน 13,604 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรกว่า 4.68 ล้านคน   ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรฯ  ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม  2564  ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565  การชดเชยส่วนต่างใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับปี 2563/64 โดยชดเชยเป็นจำนวนตันใน 5 ชนิดข้าว ณ ราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ (ข้าวเจ้า ครัวเรือนละ 50 ไร่) แปลงละ 1 ครั้ง ดังนี้ 


ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน  ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการคู่ขนานดูแลเพิ่มเติม ประกอบด้วย  1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 26,255 ล้านบาท (เตรียมวงเงินสินเชื่อ 20,401 ล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด 5,853 ล้านบาท) 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม  ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 15,562 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 562 ล้านบาท) 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 วงเงินจ่ายขาด 540 ล้านบาท   ครม. ยังเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต  ปีการผลิต 2564/65 ตามมติ นบข. เมื่อ 23สิงหาคม 2564 ด้วย

2.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 วงเงิน 1,863 ล้านบาท  ครอบคลุมกว่า 4.52 แสนราย   ความชื้นร้อยละ 14.5 ในราคา 8.5 บาทต่อกิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง ต้องเป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยใช้เงินทุนจาก  ธ.ก.ส.  และรัฐบาล ชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหารจัดการให้กับ ธ.ก.ส.  โครงการเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2566  นอกจากนี้ยังมีมาตรการคู่ขนาน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯให้กับ สถาบันเกษตรกร ปี 2564/65 วงเงินรวม 1,030 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 30 ล้านบาท) 2.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 วงเงินรวม 1,515 ล้านาท (วงสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 15 ล้านบาท)


3.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2564/65 วงเงิน 6,811 ล้านบาท ดูแลเกษตรกว่า 5.3 แสนครัวเรือน   หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%  ราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และไม่ซ้ำแปลง   ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565 ใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหารจัดการให้กับ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2566 สำหรับผลการดำเนินโครงการในปี 2563/64 ได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างทั้งสิ้น 9 งวด โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว 436,817 ครัวเรือน รวม 3,057 ล้านบาท สิ้นสุดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายพฤศจิกายนนี้  

 ครม.ได้เห็นชอบให้สิทธิเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2562/63 คือ กลุ่มที่แจ้งปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 จำนวน 8.41 หมื่นครัวเรือน ให้ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2563/64 เนื่องจากการปลูกมันสำปะหลังจะต้องใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือน ทำให้เกษตรกรบางส่วนที่เริ่มปลูกช้าและใช้เวลาปลูกนาน ไม่สามารถรับสิทธิโครงการได้ทัน โดยค่าใช้จ่ายในการชดเชยส่วนต่างกลุ่มดังกล่าวนี้ ยังคงภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ตามมติ ครม. (18 ส.ค.2563) 

สำหรับมาตรการคู่ขนาน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 วงเงินสินเชื่อ 690 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาดชดเชยดอกเบี้ย 41.40 ล้านบาท 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65 วงเงิน 500 ล้านบาท 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาดชดเชยดอกเบี้ย 225 ล้านบาท 4.โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสาปะหลัง ปี 2564/65 วงเงิน 10 ล้านบาท .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

คู่กรณี ร.ต.ท.นายหนึ่ง วอนเปิดกล้องวงจรปิด ยันโดนอีกฝ่ายทำร้ายก่อน

ชายวัย 32 ปี คู่กรณี ร.ต.ท.นายหนึ่ง วอนเปิดกล้องวงจรปิด สน.ทางด่วน ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่ฝ่ายใดก่อน ยันโดนอีกฝ่ายทำร้ายก่อนและชักอาวุธปืนข่มขู่

คนร้ายชิงทรัพย์แบงก์ออมสินถูก รปภ.ฮึดสู้แทงดับ

คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ธนาคารออมสิน สาขาทียูโดมรังสิต รปภ.ฮึดต่อสู้ แทงคนร้ายเสียชีวิต ส่วนตัวเองบาดเจ็บ

หนุ่มแว้นขี่โชว์หวาดเสียว สุดท้ายดับคาถนน

หนุ่มแว้นขี่ จยย. โชว์ส่ายไปมา บนถนนพหลโยธิน ขาเข้าเมืองสระบุรี สุดท้ายพบล้มกลางถนน เสียชีวิต เจ้าหน้าที่้เร่งตรวจสอบว่าเสียหลักล้มเอง หรือถูกเฉี่ยวชน

ข่าวแนะนำ

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ

สนง.สลากฯ ขออภัยสลากฯ งวด 16 ธ.ค.2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์เลขไม่ตรงช่อง

สำนักงานสลากฯ ขออภัย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์ตัวเลขไม่ตรงช่อง ยืนยันสามารถขึ้นเงินได้ปกติ

นครศรีธรรมราช ยังขึ้นธงแดง เตือนระวังสถานการณ์น้ำ

“ไบเดน” ประกาศไม่ล็อกดาวน์ แม้โอไมครอนระบาด แต่ก็จะใช้วิทยาศาสตร์ เข้ารับมือกับไวรัสทุกสายพันธุ์ เน้นตรวจโควิดถึงบ้าน เร่งฉีดวัคซีน