fbpx

ก.เกษตรฯ เปิดชื่อ 16 เกษตรกรดีเด่นประจำปี 64

กระทรวงเกษตรฯ 29 เม.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวเกษตรกรดีเด่น 16 สาขา สถาบันเกษตรกรดีเด่น 12 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา ประจำปี 2564  


นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก โดยปี2564 มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา  

โดยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 16 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1) อาชีพทำนา ได้แก่ นายศักดิ์ดา เขตกลาง จ.ร้อยเอ็ด 2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายยงยุทธ ศรีจินดา จ.สมุทรสาคร 3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสุทธิ ที่หมายจ.ระยอง 4) อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ จ.ตาก 5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางจงรักษ์ พลายงาม จ.ศรีสะเกษ 6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายพรหมพิริยะ สอนศิริ จ.ปราจีนบุรี 7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นางเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ จ.อ่างทอง 8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายจรูญ ทรัพย์ศิริจ.สมุทรสาคร 9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายกำพล สร้อยแสง จ.ราชบุรี 10) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายปริญญา ดรุณศรี จ.สมุทรสงคราม 11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นางสำรวย บางสร้อย จ.ร้อยเอ็ด 12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายวิเชียร บุญรอด จ.ราชบุรี 13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นายอำนาจ จันทรส จ.จันทบุรี 14) ที่ปรึกษายุวชนเกษตรกร ได้แก่ นายเผ่า พันธุภา จ.กาฬสินธุ์ 15) สมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกร ได้แก่ เด็กชายณัฐพล ชมวิระ จ.กาฬสินธุ์ และ 16) สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายสุธรรมจันทร์อ่อน จ.นครปฐม


สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนากุดประทาย จ.อุบลราชธานี 2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง จ.ชัยภูมิ 3) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด จ.อุบลราชธานี 4) กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร จ. นครศรีธรรมราช 5) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำได้แก่ วิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลา จ.สตูล จ.สตูล 6) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา 7) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี 8) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัว จ.กำแพงเพชร 9) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานพลังดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช 10) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล จ.เชียงราย 11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์ ตำบลหนองห้าง จ.กาฬสินธุ์ และ 12) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี จ.ปัตตานี

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 6 สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 2) สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด จ.ลพบุรี 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จ.พัทลุง 4) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด จ.สมุทรสาคร 5) สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จำกัด จ.ระยองและ 6) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง จำกัด จ.เพชรบุรี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่นายนายสุชล สุขเกษม 2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล และ 3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์


ทั้งนี้ ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไม่สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 – 2564 จำนวน 76 คน เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พลุตะไลเมรุเผาศพระเบิด เหล็กปลิวปาดคอดับ

พลุตะไลเมรุเผาศพระเบิด เหล็กปลิวปาดคอเพื่อนสนิทผู้ตายอาการสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว

เร่งตรวจปชช.ในพื้นที่คลัสเตอร์ใหม่ย่านแจ้งวัฒนะ

“สิระ” ชี้ คลัสเตอร์ใหม่แค้มป์คนงานแจ้งวัฒนะ ตรวจ 300 เจอ 196 ทั้งคนไทย-ต่างด้าว เร่งตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่

ผู้เสียหายร้อง DSI ถูกบริษัททัวร์หลอกร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่

ตัวแทนผู้เสียหายร้อง DSI ถูกบริษัททัวร์ชื่อดังหลอกร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่ เสียหายหลักพันล้านบาท ด้าน DSI เร่งตรวจสอบ ยอมรับพบพิรุธมาก่อนหน้านี้

ข่าวแนะนำ

อย. อนุมัติใช้วัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” ในไทยแล้ว

วันนี้ (13 พ.ค.) อย. ขึ้นตำรับยาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นา เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ อย. รับขึ้นทะเบียน ก่อนหน้านี้มีแอสตราเซเนกา และซิโนแวค .-สำนักข่าวไทย

“เบิร์ด พิทยา” อดีตพระเอกยุค 90 ผันตัวขับ Grab เลี้ยงชีพ

เบิร์ด พิทยา ณ ระนอง อดีตดาราดังยุค 90 เจอพิษโควิด-19 หันมาขับ Grab ส่งอาหารที่เชียงใหม่ กลายเป็นแบบอย่างกำลังใจ เผยรายได้ไม่พอรายจ่าย แต่ยืนยันไม่ท้อ

เคลียร์ดราม่า #จนทิพย์ ติดแพทย์ขอรับบริจาค

“น้องโวลต์” นักเรียนเก่งสอบติดแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหาสารคาม เปิดใจหลังเจอกระแสดราม่า “จนทิพย์” ระบุสิ่งของเครื่องใช้ที่เห็นทุกอย่างได้มาจากการทำงานตั้งแต่เรียนม.3 เก็บเงินซื้อเพื่อใช้ในการศึกษา พร้อมชี้แจงและขอบคุณผู้ใจบุญ

ยันจัดซื้อวัคซีนไม่มีสะดุด ใครเอี่ยวผลประโยชน์ต้องลงโทษ

นายกฯ ตรวจจุดให้บริการวัคซีนสามย่านมิตรทาวน์ ระบุหากวัคซีนเพียงพอจะเปิดวอล์กอิน ยืนยันจัดซื้อวัคซีนไม่มีสะดุด ใครเอี่ยวมีผลประโยชน์ ต้องลงโทษ