fbpx

แนะเลี่ยงกินเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ เสี่ยงท้องร่วง-อาหารเป็นพิษ

​กรมอนามัย เตือนประชาชนที่นิยมกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงประกอบอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ หรือปรุงประกอบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ