fbpx

“มนัญญา” หนุนสหกรณ์การเกษตรฯ สร้างรายได้สมาชิกอย่างยั่งยืน

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มอบอุปกรณ์การตลาด มูลค่ากว่า 65 ล้านบาท หนุนสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์กลางรวบรวมแปรรูปสร้างรายได้ให้สมาชิกอย่างยั่งยืน

“อนุชา” เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์

ชัยนาท 22 ส.ค.- “อนุชา” เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ ชื่นชมการดำเนินงาน เป็นกลไกภาคการเกษตร ตอบสนองนโยบายราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเกษตรกร  วันนี้ (22 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สหกรณ์จังหวัดชัยนาท  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นายอำเภอมโนรมย์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขามโนรมย์ ประธานกรรมการ  และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรภายในจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้แทนสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วม    สำหรับสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่มาครบ 46 ปี ตลอดระยะเวลาได้ ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจ รวมพลังพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง สร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดี จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสมาชิก […]

ส่งเสริมอาหารทะเลแลกข้าว ระหว่างสหกรณ์ จ.พังงา-ศรีสะเกษ

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด แลกเปลี่ยนข้าวกับอาหารทะเล กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ เป็นการกระจายอาหารคุณภาพจากชาวเลให้กับชาวนาในภาคอีสาน

ยกระดับสหกรณ์เป็นหน่วยธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ตั้งเป้า 823 แห่ง ยกระดับเกษตรกรเป็นผู้แปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก

ดึงสหกรณ์เพิ่มโควต้าทุเรียนคุณภาพถึงมือผู้บริโภคไทยมากขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์จะให้สหกรณ์การเกษตรเพิ่มปริมาณกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคชาวไทยมากขึ้นในปีหน้าเริ่มจากทุเรียนเป็นชนิดแรก

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง กำเนิดสหกรณ์การเกษตรแห่งแรกของไทย

ด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลได้ช่วยให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีที่อยู่อาศัย มีที่ทำกิน มีอาชีพที่ยั่งยืน และก่อกำเนิดสหกรณ์การเกษตรแห่งแรกของประเทศ