fbpx

ศาลปกครองยกระดับมาตรการปฎิบัติงาน

ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำยกระดับมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน แต่ต้องไม่ให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองหยุดชะงัก