fbpx

หน่วยงานรัฐต้องทำข้อตกลงคุณธรรมก่อนจัดซื้อจัดจ้าง

ครม.เห็นชอบให้ทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐต้องทำข้อตกลงคุณธรรม หนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันทุจริต

ครม.เห็นชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่

ครม.เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ นำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม

ครม.เห็นชอบหลายมาตรการลดรายจ่ายประชาชน

นายกฯ เผยครม. เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ให้ประชาชนทั้งลดค่าไฟ ค่าน้ำประปา 2 เดือน เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต เตรียมเปิด “คนละครึ่ง” เฟส 3