fbpx

สั่งเด้งนายอำเภอรือเสาะ หลังถูกร้องเรียนพฤติกรรม

อธิบดีกรมการปกครอง สั่งเด้งนายอำเภอรือเสาะ ช่วยราชการที่กรมการปกครอง หลังชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้องเรียนถึงพฤติกรรม