fbpx

วัดดังดึงผู้ประกอบการ-เกษตรกรส่งออกทุเรียนออร์แกนิก

เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ดึงผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ จับมือเกษตรกรลงนาม MOU ส่งออกทุเรียนออร์แกนิก จันทบุรี บินไปจีน เสนอราคาเริ่มต้น กก.ละ 1,000 บาท