fbpx

ผู้ค้าตลาด อตก.ค้านก่อสร้างตลาดน้ำบนลาดจอดรถส่งผลให้ยอดขายตก

กลุ่มผู้ค้า อตก.รวมตัวค้านก่อสร้างตลาดน้ำบนลานจอดรถ หลังส่งผลทำให้ ยอดขายตกลงเป็นอย่างมาก