fbpx

กทม. เตรียมพร้อมมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

กทม. 24 ต.ค.-กทม. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

(24 ต.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. ว่า กรุงเทพมหานคร ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ ในการติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น เข้มงวดการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภทในพื้นที่ การรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งและไม่ขับช่วยดับเครื่อง ดำเนินการฉีดล้างใบไม้และฉีดล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ และขอความร่วมมือส่วนราชการรวมถึงประชาชนการหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อมลพิษ เป็นต้น เพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งกรุงเทพมหานครมีช่องทางการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองให้ประชาชนรับทราบแบบเรียลไทม์ พร้อมรายงานข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com www.prbangkok.com เฟซบุ๊ก: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และแอปพลิเคชัน : AirBKK รวมถึงจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจอแสดงผลแบบเคลื่อนที่ หากพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่องจะมีการเพิ่มความถี่การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละออง PM2.5 เป็นวันละ 3 รอบเวลา คือ 07.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงและงดการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมแนะนำการปฏิบัติหากจำเป็นต้องออกไปกลางแจ้ง


สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลและให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ได้มอบหมายสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และสำนักงานเขตพื้นที่ จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐานจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้ประชาชน เน้นย้ำข้อควรปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง แนะนำการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง รวมถึงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง (PM2.5) ให้มีการประกอบกิจการอย่างถูกสุขลักษณะในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ประกอบด้วย


  1. รณรงค์ให้ฌาปนสถานทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 308 แห่ง มีการบำรุงรักษาเตาเผาศพให้มีสภาพสมบูรณ์ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานดำเนินงานเผาศพอย่างถูกวิธี ได้แก่ ไม่ใส่สิ่งขอส่วนตัวของผู้ตายและวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษเงินกระดาษทอง ดอกไม้จันทน์ ลงไปในหีบศพเกินความจำเป็น และควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาควันไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส เป็นต้น รวมทั้งได้ประสานสำนักงานเขตตรวจวัดเขม่าควันที่ระบายออกทางปล่องเตาเผาศพเป็นประจำทุกปี ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม หากเตาเผาศพใดมีค่าเขม่าควันเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะขอความร่วมมือวัดหรืออาจใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถานสั่งการให้วัดระงับการเผาศพเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงเตาเผาศพให้ได้มาตรฐาน
  1. ขอความร่วมมือให้ศาลเจ้าทุกแห่ง จำนวน 77 แห่ง ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองจากการจุดธูปและการเผากระดาษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ การลดจำนวนกระถางธูป การให้บริการธูปก้านสั้นและมีควันน้อยลง การตั้งวางกระถางธูปในจุดที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือตั้งวางด้านนอกอาคาร การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดับควันธูปเมื่อไหว้ขอพรเสร็จแล้ว และการลดหรือหลีกเลี่ยงการเผากระดาษในที่โล่งแจ้ง เป็นต้น รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองเมื่อเข้าไปใช้บริการในศาลเจ้าหรือลดระยะเวลาในการสัมผัสกับเขม่าควัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคในระบบการหายใจ และกลุ่มเด็ก
  2. แจ้งให้สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรุเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีการประกอบการที่อาจจะเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ให้มีการประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้กำชับสำนักงานเขตให้มีการตรวจสอบสถานประกอบการที่อาจจะก่อให้เกิดฝุ่นละออง โดยหากพบว่าสถานประกอบการใดที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จะได้มีมาตรการ เช่น ขอความร่วมมือให้หยุดประกอบการในวันที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สูง หรือให้สถานประกอบการตรวจสอบและปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน
  3. ส่งเสริมความรู้ให้สถานประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) ในกระบวนการผลิต มีการควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำให้มีเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีระบบกำจัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยทิ้งฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษอากาศอื่น ๆ ออกสู่บรรยากาศ รวมทั้งประสานกรมโรงงานในการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกทางหนึ่ง
  4. ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร แผงค้าในตลาดสดและตลาดนัด และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่มีการใช้เตาปิ้งย่าง กว่า 1,700 ราย ตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการปิ้งย่าง รวมทั้งแนะนำให้ใช้เตาปิ้งย่างแบบไร้ควัน มีอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเขม่าควันและฝุ่นละออง และเลือกใช้เชื้อเพลิงในการปิ้งย่างที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น ถ่านอนามัย หรือถ่านอัดแท่งอนามัย เป็นต้น .-สำนักข่าวไทย
ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

คู่กรณี ร.ต.ท.นายหนึ่ง วอนเปิดกล้องวงจรปิด ยันโดนอีกฝ่ายทำร้ายก่อน

ชายวัย 32 ปี คู่กรณี ร.ต.ท.นายหนึ่ง วอนเปิดกล้องวงจรปิด สน.ทางด่วน ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่ฝ่ายใดก่อน ยันโดนอีกฝ่ายทำร้ายก่อนและชักอาวุธปืนข่มขู่

คนร้ายชิงทรัพย์แบงก์ออมสินถูก รปภ.ฮึดสู้แทงดับ

คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ธนาคารออมสิน สาขาทียูโดมรังสิต รปภ.ฮึดต่อสู้ แทงคนร้ายเสียชีวิต ส่วนตัวเองบาดเจ็บ

หนุ่มแว้นขี่โชว์หวาดเสียว สุดท้ายดับคาถนน

หนุ่มแว้นขี่ จยย. โชว์ส่ายไปมา บนถนนพหลโยธิน ขาเข้าเมืองสระบุรี สุดท้ายพบล้มกลางถนน เสียชีวิต เจ้าหน้าที่้เร่งตรวจสอบว่าเสียหลักล้มเอง หรือถูกเฉี่ยวชน

ข่าวแนะนำ

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ

สนง.สลากฯ ขออภัยสลากฯ งวด 16 ธ.ค.2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์เลขไม่ตรงช่อง

สำนักงานสลากฯ ขออภัย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์ตัวเลขไม่ตรงช่อง ยืนยันสามารถขึ้นเงินได้ปกติ

นครศรีธรรมราช ยังขึ้นธงแดง เตือนระวังสถานการณ์น้ำ

“ไบเดน” ประกาศไม่ล็อกดาวน์ แม้โอไมครอนระบาด แต่ก็จะใช้วิทยาศาสตร์ เข้ารับมือกับไวรัสทุกสายพันธุ์ เน้นตรวจโควิดถึงบ้าน เร่งฉีดวัคซีน