fbpx

กรมศิลป์ ปิดแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดถึง 2 ส.ค.

กรมศิลปากร 23 ก.ค.-กรมศิลปากร ออกประกาศปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และโรงละครแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ชั่วคราว 22 ก.ค.-2 ส.ค.64 ยกเว้นแหล่งเรียนรู้ในสังกัดฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปิดชั่วคราว 20 ก.ค.-2 ส.ค.64


นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ศปก.ศบค.) ได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ออกประกาศปิดสถานที่ต่าง ๆ ในท้องที่รับผิดชอบ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่มุ่งเน้นลดการเดินทางและการออกนอกเคหสถานของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรที่มีภารกิจการให้บริการ แหล่งเรียนรู้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 อธิบดีกรมศิลปากรจึงประกาศ ดังต่อไปนี้


 1. ให้แหล่งเรียนรู้ในสังกัดกรมศิลปากรดังต่อไปนี้ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุม สูงสุดและเข้มงวด ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่10/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2564-วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ยกเว้นแหล่งเรียนรู้ในสังกัดกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปิดบริการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม 2564
  1.1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  1.2 อุทยานประวัติศาสตร์
  1.3 โบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและจัดเก็บค่าเข้าชมตามที่บัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงกําหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่น สําหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2551
  1.4 หอสมุดแห่งชาติ
  1.5 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
  1.6 โรงละครแห่งชาติ

2. ให้ผู้บังคับบัญชาของแหล่งเรียนรู้ที่กรมศิลปากรมีคําสั่งให้ปิดการให้บริการตามข้อ 1 จัดให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในหน่วยงานดําเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้มากที่สุดโดยจะต้องไม่กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและต้องดําเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) อย่างเคร่งครัด

3. ในส่วนของแหล่งเรียนรู้ในสังกัดกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซึ่งถูกกําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ให้หัวหน้าหน่วยงานติดตามประกาศหรือคําสั่งของจังหวัดเกี่ยวกับการปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19))โดยหากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศ หรือคําสั่งให้ปิดการให้บริการแหล่งเรียนรู้เป็นการชั่วคราวให้แหล่งเรียนรู้ในสังกัดของกรมศิลปากรปิดให้บริการตามระยะเวลาที่ประกาศหรือคําสั่งของจังหวัดนั้นกําหนดโดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้อธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาอนุญาตแต่ให้รายงานการปิดให้บริการตามประกาศหรือคําสั่งของจังหวัดตามลําดับชั้นขึ้นมาให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบ

4. ให้หัวหน้าหน่วยงานแหล่งเรียนรู้ที่กรมศิลปากรมีคําสั่งให้ปิดการให้บริการตามข้อ 1 ติดตามประกาศหรือคําสั่งของจังหวัดเกี่ยวกับการปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19))โดยหากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศหรือคําสั่งให้ขยายระยะเวลาปิดการให้บริการแหล่งเรียนรู้เป็นการชั่วคราวออกไปเกินกว่าที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ให้แหล่งเรียนรู้ในสังกัดของกรมศิลปากรขยายระยะเวลาการปิดให้บริการตามประกาศหรือคําสั่งของจังหวัดนั้นโดยไม่ต้องนําเสนอเรื่องให้อธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาอนุญาตแต่ให้รายงานตามลําดับชั้นขึ้นมาให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบด้วย.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

จับแล้วหลอกขายมือถือทำเด็กวัย 14 เครียดเส้นเลือดในสมองแตกดับ

ตำรวจไซเบอร์จับกุมบุคคลหลอกขายโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์ ทำเด็กชายวัย 14 ปี ชาวเชียงใหม่ เครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต

ตำรวจไซเบอร์แถลงจับ 2 สาวหลอกขายมือถือให้ “น้องก้อง”

ตำรวจไซเบอร์ แถลงจับกุม 2 สาวแก๊งหลอกขายมือถือผ่านออนไลน์ให้ “น้องก้อง” วัย 14 ปี ทำเครียดเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิต พบเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันมาแล้ว และยังมีเหยื่ออีกเกือบ 40 ราย ถูกร้านนี้หลอกขายของ

แจ้งจับ “หมอปลา” ให้ร้าย ตร. ปมศูนย์บำบัดยา

ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด แจ้งความดำเนินคดี “หมอปลา” ให้ร้ายตำรวจ กรณีศูนย์บำบัดยาเสพติดที่กาญจนบุรี ยืนยันตำรวจไม่มีเอี่ยวแสวงหาประโยชน์จากผู้บำบัดยาเสพติด

ไรเดอร์ปะทะวัยรุ่นเจ้าถิ่นหน้าห้างฯ กลางเมืองสมุทรปราการ

ไรเดอร์ยกพวกปะทะวัยรุ่นเจ้าถิ่น หน้าห้างสรรพสินค้าดังย่านถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ข่าวแนะนำ

น้ำท่วมหน้า รพ.ชัยภูมิ ต้องใช้เรือรับ-ส่งผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายมาปิดทางเข้า-ออก รพ.ชัยภูมิ กันน้ำทะลักท่วมภายใน หลังจากบริเวณหน้า รพ. น้ำท่วมสูง 50-60 ซม. ต้องใช้เรือท้องแบนลำเลียงผู้ป่วย

จ.สุโขทัย อ่วม น้ำหลายสายทะลักเข้าท่วมตัวเมือง

มวลน้ำหลายสายทะลักเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยฝั่งตะวันตก ระดับน้ำท่วมถนนสายหลักยาวกว่า 5 กิโลเมตร ทำให้ชาวเมืองสุโขทัยได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น

นายกฯ ขอบคุณคนไทยฉีดวัคซีนวันเดียวทะลุ 1.44 ล้านโดส

โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันเดียวทะลุ 1.44 ล้านโดส มั่นใจศักยภาพไทยบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน 100 ล้านโดสหรือร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายภายในปีนี้

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ8 “พายุเตี้ยนหมู่” ระวังฝนตกหนักน้ำท่วม

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ฉบับที่ 8 เตือน “เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก” ระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก