fbpx

วธ.ออกมาตรการเข้มป้องกันโรคโควิด

วธ.14 ก.ค.-วธ.ออกมาตรการเข้มป้องกันโรคโควิด พร้อมการ work from home และสำรวจเรื่องการฉีดวัคซีนให้ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่พิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั่วประเทศ


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่ 21 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สำหรับเนื้อหาพอสังเขป คือกำหนดแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดวธ. และสำนักงานรัฐมนตรีปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (work from home) ดังนี้
1.ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ) และวธ.อย่างเคร่งครัด
2.การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการให้ยึดแนวทาง ศบค. และไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน โดยให้บุคลากรจ้างเหมา และข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการลงไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน


ต่อมาวันที่ 13 ก.ค.64 ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมฯ (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้บุคลากรระดับชำนาญการพิเศษสลับมาปฏิบัติงานตามความจำเป็น งานเร่งด่วน และให้ work from home ทั้งหมด ในวันอังคารและพฤหัสบดี รวมทั้ง ให้บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไปมาปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการตามปกติ โดยให้ work from home ในวันอังคารและพฤหัสบดี ยกเว้นหากมีภารกิจเร่งด่วน โดยให้ผู้อำนวยการกองมาปฏิบัติงานกำกับดูแลความเรียบร้อย1 คน และจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 2 คนในวันดังกล่าว ในส่วนของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน หากมีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามหมายรับสั่ง ให้มอบหมายเจ้าที่มาปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 ยังได้ออกประกาศ วธ. เรื่องมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีเนื้อหาพอสังเขป ดังนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของ ศบค. อย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัย งดเว้นการรับประทานอาหารและน้ำดื่มร่วมกัน หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่หนาแน่นโดยไม่จำเป็น เว้นแต่เป็นการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามหมายรับสั่ง มีการรักษาระยะห่าง เข้ารับวัคซีนให้ครบตามที่กำหนด ผู้ไม่มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้ work from home กรณีพบผู้ติดเชื้อ ให้ผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน หากมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้ขอรับการสนับสนุนจากลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่อยู่ใกล้เคียง ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน สถานที่ทำงาน หากพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากให้พิจารณา ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว โดยให้ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและวัฒนธรรมจังหวัด กำกับดูแล ให้คำปรึกษา เป็นต้น

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ได้ฝากความห่วงใยมายังบุคลากรทุกคนของกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างเต็มที่ ในเรื่อง work from homeให้พิจารณาตามความเหมาะสมของจังหวัดนั้นๆ ที่สำคัญให้มีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่พิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั่วประเทศ ขอเน้นย้ำว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใดที่บุคลากรและเจ้าหน้าที่พิธีการศพที่ได้รับพระราชทานยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ขอให้สำรวจตัวเลขแล้วแจ้งมายังส่วนกลาง เพื่อเร่งประสานกระทรวงมหาดไทยและ สธ. ขอให้จัดสรรวัคซีนให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนั้น ๆ ต่อไป” ปลัดวธ. กล่าว .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 ส.ค.นี้ ย้ำโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย แนะผู้ได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคแจงเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้ มีทั้งหมอพยาบาลด่านหน้า ,ผู้สูงอายุ ,ป่วย 7โรคเรื้อรัง และเด็กอายุ 12 ปี ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด แจงเหตุต้องผสมน้ำเกลือเป็นสูตรของทางไฟเซอร์เอง 1 ขวด ฉีดได้ 6 โดส และ 1โดส ใช้แค่ 0.3 ซีซี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ย้ำการเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาฯ จะเก็บได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นต้องนัดหมายแม่นยำเพื่อการฉีดให้ได้ตามเป้า คาดฉีดครบภายในเดือนสิงหาคม

สั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สูงอายุเฮสั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน พร้อมขยายโครงการพักหนี้คนแก่ให้อีก 6 เดือนถึง มี.ค.65

เตรียมย้ายเสาไฟโผล่กลางถนน จ.สมุทรปราการ

ชาวบ้านร้องสื่อโซเชียล เสาไฟโผล่กลางถนน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จุดที่เป็นทางโค้ง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ล่าสุดการไฟฟ้าฯ เตรียมดำเนินการย้ายเสาไฟดังกล่าว ในวันเสาร์นี้

ข่าวแนะนำ

สธ.แจงสถานการณ์โควิดระบาดหนักทั่วโลก

ปลัด สธ.แจงสถานการณ์โควิดระบาดหนักเหมือนกันทั่วโลก เร่งกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ไปทุกภูมิภาคแล้ว ขณะที่สถานการณ์เตียงล้น ใช้มากกว่า 80% แล้ว ลุ้นมาตรการล็อกดาวน์ช่วยลดจำนวนป่วยหนักและเสียชีวิตลง ภายใน 2-4 สัปดาห์

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคแจงเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้ มีทั้งหมอพยาบาลด่านหน้า ,ผู้สูงอายุ ,ป่วย 7โรคเรื้อรัง และเด็กอายุ 12 ปี ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด แจงเหตุต้องผสมน้ำเกลือเป็นสูตรของทางไฟเซอร์เอง 1 ขวด ฉีดได้ 6 โดส และ 1โดส ใช้แค่ 0.3 ซีซี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ย้ำการเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาฯ จะเก็บได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นต้องนัดหมายแม่นยำเพื่อการฉีดให้ได้ตามเป้า คาดฉีดครบภายในเดือนสิงหาคม

คนในครอบครัวยังเป็นปัจจัยทำติดโควิด

ศบค.เผยจำนวนติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 17,345 ราย เสียชีวิต 117 คน กทม.ยังติดอันดับมากสุด ปัจจัยเสี่ยงจากคนในครอบครัว ไปพื้นที่แออัดพบ 6 คลัสเตอร์ใหม่

WHO เผย 1 สัปดาห์ โควิดคร่าชีวิตทั่วโลกพุ่ง 21%

องค์การอนามัยโลก เผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดทั่วโลกพุ่งขึ้นถึง 21% ภายเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ขณะที่อิสราเอลเตรียมฉีดวัคซีนเข็มสามให้ผู้สูงอายุ