fbpx

รัฐบาลเผยผลงานการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศอนาคต

สำนักข่าวไทย ๙ ต.ค.- รัฐบาลเผยรายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ในการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่องของรัฐบาล ตัวอย่างผลงานสำคัญของกระทรวงต่างๆ ดังนี้


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โครงการพัฒนาผูประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน สอนแนะนำการจัดทำบัญชีจำนวน ๔๔๔ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาวิสากิจชุมชนตนแบบ จำนวน ๑๗,๐๐๔ ราย และพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปรับปรุงกระบวนการ ผลิต/สถานที่ผลิต/ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ ๒๔ แห่ง                                                       

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างกลไกในการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญหาท้องถิ่น โดย ทส. (สพภ.) ได้เสนอร่างแผนดังกล่าวต่อ สศช. แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สศช.


กระทรวงกลาโหม  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง / โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กระทรวงการคลัง  ออกหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialised Financial Institutions : SFIs)  แก้ไข พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหอํานาจ ธปท. ออกหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลความมั่นคง (Prudential Regulation) ของ SFIs พร้อมแต่งตั้งผูตรวจการเพื่อตรวจสอบ SFIs เพื่อป้องกันการดําเนินงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐ (Prompt Preventive Action: PPA) และกําหนดโทษ ช่วยให้ SFIs สามารถดําเนินธุรกิจ และดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงมากขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  


กระทรวงอุตสาหกรรม  โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพื้นที่ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรี)  โครงการการพัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป้าหมายในพื้นที่เมืองปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากกรมเจ้าท่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อลดปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ                                              

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๑. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองเชียงราย เทศบาลเมืองพังงา และ จ.ขอนแก่น, อุดรธานี, นครพนม, มุกดาหาร ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทีโอที พัฒนาการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ EEC                                                  

กระทรวงคมนาคม การพัฒนาท่าอากาศยานสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา กำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖๓ พัฒนาถนนทุกสายให้กลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขเชื่อมโยงการเดินทาง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร พัฒนาระบบรางให้เป็นแกนหลักการเดินทางและขนส่งของประเทศ เร่งผลักดันแนวทางการบริหารจัดการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา) ระยะทาง ๒๕๒ กิโลเมตร รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ EEC อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร โดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินอู่ตะเภา ๔๕ นาที เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาค โดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา และพิษณุโลก โดยใช้มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) พัฒนาถนนทุกสายให้เป็นเส้นทางแห่งความสุขเชื่อมโยงการเดินทาง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร ก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน เปิดสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๒ (แม่น้ำเมย – ตองยิน) ระยะทาง ๒๑.๔ กิโลเมตร เชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียนมา และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เปิดสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (หนองเอี่ยน – สตึงบท) ระยะทาง ๔.๗๑๔ กิโลเมตร เชื่อมเส้นทาง GMS ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนและสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค เร่งรัดการก่อสร้างโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย เพื่อการขนส่งสินค้าจากจีนตะวันตก และเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งเป็นระบบรางด้วยรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ เพื่อขนส่งมายังท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเรือปากบาราในอนาคต บริษัท ขนส่ง จำกัด ดำเนินโครงการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services เพื่อสนับสนุนบริการรถโดยสารให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น และมีแผนการเชื่อมต่อระบบ Feeder ในเส้นทางที่มีความเหมาะสมอีก ๑๒ เส้นทาง           

ศอ.บต. ดำเนินการพัฒนา ผลักดันเกี่ยวกับเมืองต้นแบบ ๔ แห่งคือ เบตง, สุไหงโก-ลก, หนองจิก และจะนะ พัฒนาประสิทธิภาพการค้าชายแดน ๙ จุด ในจังหวัดชายแดนใต้.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พบแล้ว เก๋ง 2 แม่ลูก อดีตภรรยาผู้กำกับ หายไป 5 วัน รถพุ่งจมคลอง

พบแล้ว รถเก๋ง 2 แม่ลูก อดีตภรรยา ผกก.หายไป 5 วัน พุ่งจมคลองมะขามเตี้ย จุดสะพานบางใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี ระดมกู้นานกว่า 3 ชม.

แม่หมูแสนรู้ พาฝูงข้ามถนนไปกินหญ้า

พาไปที่ตรัง ชาวบ้านต่างชื่นชมแม่หมูพันธุ์ผสม (หมูป่าผสมกับหมูบ้าน) เพราะทุกวันแม่หมูตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นจ่าฝูง พาฝูงหมูเดินข้ามถนนไปกินหญ้า

ฉุนถูกแฟนหนุ่มด่าทุกวัน คว้าปืนยิงดับหน้าร้านตลาดสี่มุมเมือง

ฝ่ายหญิงเหลืออด ถูกแฟนหนุ่มที่คบหาอยู่กินกันมา 4 ปี ด่าทุกวัน คว้าปืนยิงดับหน้าร้านขายถุงพลาสติกตลาดสี่มุมเมือง

ข่าวแนะนำ

อดีตผู้ว่าการ ธปท.ชี้สถานการณ์ความยั่งยืนของประเทศน่าห่วง

อดีตผู้ว่าการ ธปท. ชี้สถานการณ์ความยั่งยืนของประเทศน่าห่วง เผย 5 ปี คอร์รัปชันพุ่ง ความเหลื่อมล้ำรอบด้าน ทั้ง “เศรษฐกิจ-โอกาส-การศึกษา” นำไปสู่ความแตกแยก ขณะที่ผู้จัดการ ตลท. ชี้ประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล หรือ ESG กำลังเป็นความปกติใหม่ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันให้เกิดความยั่งยืน

ศาลให้ประกัน “เสี่ยบี” ติดกำไลอีเอ็ม ห้ามยุ่งพยาน

ศาลจังหวัดพัทยาให้ประกัน “เสี่ยบี” เจ้าของร้าน Mountain B ตีราคาประกัน 300,000 บาท ติดกำไลอีเอ็ม ห้ามยุ่งพยานหลักฐาน

“ชัชชาติ” สั่งปิดสถานบริการ 3 แห่ง แก้ทางหนีไฟ

กทม. 8 ส.ค. – ผู้ว่าฯ กทม. สั่งตรวจสอบสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ เบื้องต้นสั่งปิดปรับปรุงแล้ว 3 แห่ง ออกจดหมายให้ดำเนินการแก้ไขอีกกว่า 60 แห่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสถานบริการที่ต้องปรับปรุงเรื่องทางหนีไฟ จำนวน 83 แห่ง เบื้องต้นสั่งปิดปรับปรุงแล้ว 3 แห่ง และออกจดหมายให้ดำเนินการแก้ไขกว่า 60 แห่ง ซึ่งมีบางส่วนได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว แต่สำหรับทั้ง 83 แห่ง อาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่อันตรายมาก เนื่องจากเป็นเพียงร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและมีผู้คนใช้บริการไม่ได้หนาแน่น แต่เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ ได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบให้เข้มข้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุด

เร่งหาทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 

ก.พลังงาน 8.ส.ค.-ก.พลังงานยังไม่ได้ข้อสรุป มาตรการบรรเทาผลกระทบจากค่าไฟฟ้าที่จะปรับขึ้นงวดสุดท้ายของปีนี้ด้านปตท.สผ.เร่งการผลิตเอราวัณ​คาดได้500ล้านลูกบาศก์ฟุต​ต่อ​วันปลายปีนี้